Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Omaha (Nebraska)

Nebraskos sostinė Omahos miestas tarp "lietuviškų" Amerikos miestų atrodo keistai. Jis - labai toli į vakarus, tūkstančiai kilometrų nuo Atlanto pakrantės ir net Didžiųjų ežerų.

Tačiau lietuvius traukė didmiesčiai (ir jų pramonė), o pagal 1890 m. gyventojų surašymą Omaha buvo didžiausias JAV miestas, nutolęs šitaip toli į Vakarus, išskyrus San Franciską. Tuo metu "Laukinių Vakarų" kolonizacija jau buvo pasibaigusi - indėnų žemės išsidalintos, kiekviename atokiame krašte radosi baltaodžių gyvenviečių. Bet beveik visos jos buvo mažos; Los Andželas tebeturėjo vos 50 000 gyventojų (mažesnis už šiandieninį Alytų ar ano meto Kauną). Tad 140 000 gyv. talpinusi Omaha dominavo dideliame regione; 1880 m. joje tebuvo 31 000 žmonių, 1915 m. jau 213 000.

Visgi lietuvių būta tik 400, tad medinės bažnytėlės pastatymas 1907 m. buvo didelis žygis. Jis atrodė būtinas visoms anuometėms imgrantų bedruomenėms - Pietų Omahoje buvo 23 katalikų bažnyčios, daugybė jų tautinės. Dabartinė Šv. Antano bažnyčia (5402 South 32nd Street) galutinai įrengta 1936 m.

Šv. Antano lietuvių bažnyčia Omahoje. Google Street View.

Įkurti bažnyčią nebuvo lengva: vyskupą ilgai teko įtikinėti, kad lietuviai atskira tauta, kalbanti savo sena kalba; pradžioje vyskupas nesuprato, kodėl lietuviai negalėtų melsis angliškose parapijose, kaip daro airiai (kurie jau praradę savo kalbą); lietuviai, pasakojama, atsakė: "Ką, jūs norite, kad ir mes, kaip airiai, savo kalbą pamirštume?". Už lietuvybę teko kovoti ir ilgiau - 1932-1933 m. į gretimą mokyklą vaikus mokyti pakviestos lietuvės vienuolės kazmierietės, lenkas kunigas pakeistas lietuviu. Masinės peticijos, kova su vyskupu šiais klausimais yra puikus pavyzdys, kad JAV lietuviams jų bažnyčia buvo ne vien religijos, bet ir tautiškumo, bendruomenės centras; Omahos bažnyčioje ir greta jos organizuotos lietuviškų filmų peržiūros, dramos vakarai, kasmetiniai piknikai, lietuviškos paskaitos, taip tarsi atkeliant į Omahą lietuvos gabalėlį. Kai pokariu iš sovietų okupuotos Lietuvos ėmė plūsti pabėgėliai jie laikinai apgyvendinti bažnyčios rūsyje.

1953 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas. Tiesa, Amerikoje gimusios kartos prisirišimo prie senosios tėvynės rodė mažiau, bažnyčios lankomumas krito, 1980 m. lietuviška parapijos mokykla uždaryta, bet mišios liko lietuviškos. Įdomus epizodas parapijos istorijoje buvo garsaus kunigo Petro Stravinsko paskyrimas 2005 m. Šis įvairių knygų autorius Amerikoje turi daug sekėjų (tarp nelietuvių) ir parapija sparčiai augo jiems "atėjus iš paskos". Parapijonims tokia kaita ne itin patiko, o ypač jiems teko nusivilti, kai sužinojo, kad Stravinskas iššvaistė parapijos fondą, kauptą atsargai tam, kad arkivyskupas negalėtų uždaryti parapijos grįsdamas pinigų trūkumu (šitaip Amerikoje susidorota ne su viena lietuvių parapija). Iš tikro, Omahos lietuvių bažnyčia ir buvo uždaryta.

Omahos lietuvių bendruoemenė tebėra aktyvi, ją sudaro ~250 narių, ~100 jų aktyvūs. Jų iniciatyva Omaha oficialiai susigiminiavo su Šiauliais. 2015 m. bendra Omahos ir Šiaulių iniciatyva Ohmahos Lauritzen Gardens pradėtas kurti lietuviškų skulptūrų sodas "Saulės takas".

Omahoje yra dvi lietuviškos kepyklos: "Lithuanian Bakery and Kafe" 7427 Pacific St bei "Lithuanian Bakery and Deli" 5217 S 33rd Ave. Prie pastarosios - namas, primenantis atkeltą iš lietuviško kaimo. Kepyklų tinklą 1962 m. įkūrė Vytautas ir Stefanija Mackevičiai.

Viena Omahos lietuviškų kepyklų. Google Street View.

Papildomas skaitymas: Joseph F Rummel, George Jonaitis, George Mikulskis, Joseph Jusevich Mūsų šventas lietuviškas žodis: Šv. Antano kultūrinės vienovės troškulys [anglų k.].

Click to learn more about Lithuania: Nebraska, JAV Leave a comment
Comments (9) Trackbacks (0)
 1. Im curious about my motherinlaw comming over from Lithuania from a labor camp the name is Motiejaitis

  • We may offer you heritage search services in the Lithuanian archives if you are interested. You could learn more about the lives of your forefathers in Lithuania.

 2. Please tell me how I might come in contact with your heritage search sevices in the Lithuanaian archives you refer to above. I have the name of a family I think might have come to Omaha post WWII.

 3. My husband id from Sauluai, Lithuania -I am all American and canot speak Lithuanian-he came over in 1947-still has a sister and relatives in Lithuanian-His Uncle Charles (we never met0 came to Omaha in 1906- we did meet John and Lil Druskis , they are in heaven now-. Also there are quite a few wonderful Lithuanians in fort Myers . Fl. where we live. Peter is ninety-five but cannot see that well-otherwise very happy and cheerful-.

 4. I’m interested in any information you have on Katherine Twaranovich. St. Anthony’s sponsored her and her brother from Lithuania in 1918. They then worked in a packing house. I’d like to know if she arrived via Ellis Island. Did the church pay her way? How much was that? And did the church house them or did parishioners. Thank you

 5. I’m interested in finding information on my great-uncle Juozas Bluvas (Bluwas).
  I believe he located there somewhere between 1899 and 1920.
  Any direction you could point me towards would be highly appreciated.
  Regards

 6. Taip pat turėjau aš atvykti ir tarnauti šioje Šv. Antano parapijoje iš Lietuvos dar 1996 metais, tačiau dokumentų sutvarkymas su Amerikos vyskupiją užtruko ir buvo paskirtas kitas kunigas, prie kurio ir buvo uždaryta parapija.
  Labai gaila, kad taip įvyko…kur ponia Gardikaite laibai rūpinosi šiuo reikalu.
  Maldoje
  Kun.prof.dr.Kęstutis Ralys

  • Gaila, kad nepavyko. Tiesa, kunigų užsienio lietuvių parapijose trūksta iki šiol, tad, jei dar kada norėtumėte, gal pavyktų – šiuo metu, kiek žinau, kunigo ieško Bostonas, yra ir daug kitų “Lithuanian” parapijų, kurios, pašnekėjus su vietos lietuviais, norėtų turėti lietuvį kunigą, bet nelabai turi vilties tai nelabai aktyviai ir ieško, nors iškilus tokiai galimybei labai tuo džiaugtųsi.

   Vyskupijų pozicijos labai įvairios, yra vyskupų, kurie “tautinių parapijų” nemėgsta ir stengiasi naikinti, esą, dabar yra viena visuotinė katalikų bažnyčia tai kartu visi ir melskimės (t.y. visi to rajono ar miesto tikintieji).

   Kita vertus, yra ir tautines parapijas remiančių vyskupų ar bent netrukdančių, ir teko skaityti ir tekstų, remiančių tai iš religinės pusės, juk Dievas sugriovė Babelio bokštą, suskaldė žmones į tautas, tai nėra ko čia vėl statyti Babelio bokštą ir mėginti priverstinai jungti įvairiataučius tikinčiuosius į vieną bažnyčios pastatą.


Leave a comment

No trackbacks yet.