Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Australija ir Okeanija

Tolimąją Australiją lietuviai pasiekė po Antrojo pasaulinio karo, kuomet intelgientiją išblaškė sovietų okupacija. Iki tol Australioje buvo 1 000 lietuvių, po to - jau apie 10 000.

Inteligentiška bendruomenė niekad nesudarė daugiau 0,01% australų, bet davė šaliai daug menininkų, mokslininkų. Kiekviename didesniame retai gyvenamos Australijos mieste dabar yra Lietuvių namai.

Šių pastatų įsigijimo ir statybos inciatyvos XX a. viduryje sulaukė pasipriešinimo: tuo metu Australija laikėsi taip vadinamos "Baltosios Australijos" politikos, teigusios, kad tikroji australų kultūra yra britiška. Kitų rasių imigrantai buvo nelaukiami, aborigenai neturėjo pilietybės, o iš baltųjų rytų europiečių (ir lietuvių) tikėtasi kuo greitesnės asimiliacijos. Tad trukdyta su statybos leidimais, priešingai kitoms lietuvių gausioms šalims nebuvo įsteigtos lietuviškos parapijos - manyta, kad jos lėtins asimiliaciją.

Kas antrus naujuosius metus Australijoje rengiamos lietuvių dienos.

Daugiausia lietuviško paveldo yra Adelaidėje, Melburne, Kanberoje, Sidnėjuje, Brisbene, Džilonge.

Turtinga Australija imigrantus traukia iki šiol. Po Lietuvos nepriklausomybės lietuvių bendruomenė atsirado ir Naujojoje Zelandijoje.

Kituose Okeanijos kraštuose (salose, salynuose ir atoluose) lietuvių bendruomenių nėra. Tačiau atokesnėse Australijos, o taip pat Antarktidos vietose yra lietuvių tyrinėtojų garbei pavadintų vietovių.

"Gabalėliai Lietuvos" TV laida apie lietuvių paveldą Australijoje

Click to learn more about Lithuania: Okeanija No Comments

Adelaidė (Pietų Australija)

Nors Adelaidė (1,3 mln. gyv.) yra tik penktas pagal dydį Australijos miestas, lietuviškas paveldas čia - bene gausiausias Australijoje.

Adelaidės lietuvių bažnyčia ir katalikų centras

Adelaidėje stovi vienintelė Australijoje lietuvių bažnyčia (nuo 1959 m.). Pokario pabėgėliai (dipukai) būtų pasistatę bažnyčias ir kituose miestuose, tačiau tam trukdė Australijos valdžia, tuo metu norėjusi kuo skubiau integruoti lietuvius į anglakalbę visuomenę. Tuo tarpu Adelaidės vyskupas Metju Beovičius (Matthew Beovich) pats buvo rytų europietis ir į šį reikalą žiūrėjo kitaip.

Bažnyčią apima didesnis lietuvų katalikų centras. Pastatas statytas ~1890 m. žymiai mergaičių gimnazijai Hardwicke College. Australijai ~1948 m. sutikus priimti lietuvių pabėgėlius ir šiems atidirbus nustatytą tarnybą bei ėmus kurtis miestuose, ši gimnazija laikėsi prastai ir pastatą pardavė lietuviams.

Adelaidės lietuvių bažnyčia ir katalikų centras. ©Augustinas Žemaitis.

Be bažnyčios maldų salės čia yra ir salė susitikimams, biblioteka bei kitos patalpos, įprastos Australijos lietuvių klubams. Dalis patalpų nuomojama. Kieme stovi paminklas Lietuvai (stogastulpis su Rūpintojėliu ir stilizuotu Vyčiu, 1962 m.), Misijų kryžius (pirma pastatytas 1959 m. bažnyčiai priklausiusioje vasarvietėje Christies Beach priemiestyje), fasade iškeltas kryžius Sausio 13 d. aukoms pagerbti (1991 m.), yra bareljefas Šv. Kazimierui (1984 m.). Istorinio pastato praeitį - tarp jų ir lietuviškąjį periodą - kaip Adelaidėje įprasta aprašo speciali prieš fasadą pastatyta lenta.

Paminklai Adelaidės lietuvių bažnyčios fasade ir šventoriuje, iš kairės į dešinę paminklas Lietuvai, Misijų kryžius, lenta Šv. Kazimieriui. ©Augustinas Žemaitis.

Adelaidės lietuvių namai ir muziejus

Adelaidė - ir vienintelis Australijos miestas, turintis net du lietvybės centrus. Antrąjį - Adelaidės lietuvių namus 1957 m. įkūrė tie lietuviai, kuriems buvo nepriimtinas kunigų vadovavimas ir pasaulietinei veiklai. Nors kone visi po Antrojo pasaulinio karo nuo sovietų pasitraukę lietuviai buvo katalikai, jų politinės pažiūros dėl religinių institucijų įtakos išsiskyrė (dalis buvo krikščionys demokratai, dalis - tautininkai ir kt.).

Lietuvių namai susideda iš kelių vienaukščių pastatų. Juose yra ir Lietuvių muziejus (atidarytas 1967 m. J. K. Vanago iniciatyva).

Adelaidės lietuvių muziejuje. ©Augustinas Žemaitis.

Muziejaus eksponatus sudaro:
*Daiktai, kuriuos traukdamiesi į Australiją atsivežė lietuviai - tarp jų prezidento Antano Smetonos lazda, tarpukario karių uniformos ir kt.
*Australijos lietuvių istoriniai dokumentai - pavyzdžiui, pabėgėlių kortelės.
*Australijos lietuvių menas (tapyba, skulptūra), kuris puošia ir kitas lietuvių namų patalpas. Didelė dalis šių kūrninių susiję su istoriniais lietuvių momentais, inkorporuoja patriotinius simbolius.
*Bendra informacija apie Lietuvą ir lietuvius.
*Nuotraukos iš Australijos lietuvių gyvenimo.

Australijos lietuvių menas Adelaidės lietuvių namuose. Paveikslus nufotografavo Augustinas Žemaitis. Paveikslo kairėje autorius - Stasys Neliubšys, dešinėje - Vytas Šerelis.

Muziejus lankomas susitarus.

Adelaidės lietuvių namuose yra ir salė susitikimams, sekmadieninis baras, biblioteka ir kitos patalpos su daugiau lietuviškų detalių. Kieme stovi akmeninis paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę bei medinis stogastulpis. Patys namai įsigyti iš metodistų, kurių bažnyčia tai buvo.

Paminklai Adelaidės lietuvių namų kieme. ©Augustinas Žemaitis.

Lietuviški eksponatai Adelaidės migracijos muziejuje

Pietų Australijos valstija, kurios sostinė yra Adelaidė, buvo vienintelė Australijos valstija, į kurią atvyko vien laisvi imigrantai kolonistai, o ne kaliniai. Dar XIX a. čia atvyko įvairių tautybių žmonės, suvilioti Pietų Australijoje paskelbtos religinės laisvės, kurios Europoje dar trūko, XX a. tautybių tik daugėjo. Dėl tokios įvairios imigracijos Adelaidėje įsteigtas Migracijos muziejus, kuriame - ir nemažai informacijos apie Adelaidės lietuvius bei su jais susijusių eksponatų.

Adelaidės migracijos muziejuje dipukų atvykimą iliustruoja ir šis lietuvės Stasės Pocevičienės tautinis kostiumas bei gintaro karoliai. Nuotrauka ©Augustinas Žemaitis.

Prie įėjimo į muziejų tarp atminimo lentų, skirtų skirtingų tautų priežastims imigruoti į Australiją yra ir bendra lietuvių, latvių bei estų lenta, primenanti sovietinį genocidą.

Atminimo lenta lietuvių, latvių, ir estų žudymams ir tremtims tarp panašių atminimo lentų nuo komunistų ir nacionalsocialistų kentėjusiems serbams bei lenkams, kurių nemažai irgi atsidūrė Adelaidėje. Vainikas su vėliavomis pakabintas birželio masinių tremčių metinių minėjimo proga. ©Augustinas Žemaitis.

Muziejuje vyksta ir laikinosios parodos, kurias rengia viena kuri nors tautybė; viešai gulintis buvusių parodų katalogas rodo, kad tris parodas nuo muziejaus įsteigimo 1986 m. organizavo lietuviai (temos: "Lietuvių ekslibrisai" (1989-1990 m.), "Lietuviai tebegyvi" (1990 m.), "Lietuvių festivaliai Adelaidėje 1950-2002 m." (2002-2003 m.)), po panašų skaičių - ir latviai bei estai. Bendrai paėmus, muziejuje geriausiai atspindima tų tautų, kurių atstovai bėgo nuo komunistinių diktatūrų, kultūra, nes, matyt, ekonominiai migrantai nejaučia tokio poreikio puoselėti savo kultūrą.

Lapas apie lietuvių festivalių parodą iš istorinių parodų katalogo Adelaidės migracijos muziejuje. Nuotrauka ©Augustinas Žemaitis.


Taip pat skaitykite bendrą straipsnį apie Adelaidę ir jos lankytinas vietas.

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Pietų Australija 16 Comments

Kanbera

Australija - imigrantų šalis; tad logiška, kad nors jos sostinė Kanbera nėra didelis miestas (Kauno dydžio) ir čia nėra tiek daug bendruomenių kiek Sindėjuje ar Melburne, būtent Kanberoje labiausiai simboliškai pagerbiamas imigrantų tautų, jų tarpe ir lietuvių, paveldas.

Kanberos Kokingtono parkas pilnas pastatų, esančių tose šalyse, iš kurių į Australiją imigravo daug žmonių, sumažintų kopijų (yra 30 šalių pastatai). Čia yra ir Trakų pilies kopija (mastelis 1:50, autorius vietos lietuvis Mindaugas Mauragis, finansavo Kanberos skautai, veteranai ir lietuvių bendruomenė). Savo finansavimu ir gamyba Trakų pilis išskirtinė: daugumą kitų modelių nupirko atitinkamų šalių ambasados. Prie miniatiūrų pateikiama ir šiek tiek informacijos apie imigrantų kilmės šalis (tarp jų Lietuvą) ir atitinkamas bendruomenes Australijoje.

Trakų pilies miniatiūra Kanberoje. Nuotrauka ©Augustinas Žemaitis.

Kanberos centre esančiame Glebe parke stovi statula Eglei žalčių karalienei. Sukurta Ivos Pocius ji atrodo lyg pusiau medžio kamienas, pusiau mergina. Jos postamente angliškai parašyta sutrumpinta legenda bei pažymėta, kad statulą lietuvių bendruomenė dovanojo Australijos 200 metų jubiliejaus proga.

Eglės žalčių karalienės skulptūra Kanberos Glebe parke (naktį). Nuotrauka ©Augustinas Žemaitis.

Lietuvių namų Kanberoje nėra, tačiau bendruomenė naudojasi patalpomis Holder priemiestyje.

Viena gatvė Linehamo rajone vadinasi lietuvio dailininko Henriko (Henry) Šalkausko garbei (1925-1979). Jo tapyboje buvo daug juodų ir pilkų atspalvių - australiškose apžvalgose rašoma, kad to priežastis - ir liūdesys dėl sovietų Vorkutos lageryje nužudyto tėvo, apie ką Henrikas sužinojo tik 1958 m.

H. Šalkausko paveikslas ir gatvės pavadinimas 'Šalkausko pusratis' Kanberoje (Google Street View).Taip pat skaitykite bendrą straipsnį apie Kanberą ir jos lankytinas vietas.

Click to learn more about Lithuania: Kanbera (Australijos sostinė), Okeanija No Comments

Melburnas (Viktorijos valstija)

Antrasis pagal dydį Australijos miestas Melburnas turi pačią aktyviausią šalies lietuvių bendruomenę.

Jos centras - Lietuvių namai. Iš išorės jie atrodo kaip kuklios durys į dviaukštį namą, esantį gerame Šiaurės Melburno rajone, adresu 44 Errol St. Tačiau viduje - milžiniškos atmosferos nestokojančios puošniai senovišku stiliumi įrengtos erdvės, kurias lietuviai įsigijo ~1960 m.

Įėjimas į Melburno lietuvių klubą / namus, papuoštas Gedimino stulpais. ©Augustinas Žemaitis.

Didžiausia salė - Lietuvių teatras su ~300 vietų (salėje gera akustika, Melburno Fringe festivalio metu patalpas nuomojasi ir su lietuviais nesusiję garsūs Australijos muzikantai).

Melburno lietuvių teatras žvelgiant iš balkono. ©Augustinas Žemaitis.

Taip pat yra sekmadieniais veikiantis lietuviškas restoranėlis, šokių salė, daug lietuviškos simbolikos ir dalykų, menančių Lietuvos ir Australijos lietuvių įvykius. Veikia įvairios lietuvių organizacijos. Klubas nuomoja patalpas dar vienam restoranui.

Lietuvybe dvelkiantis menas Melburno lietuvių klubo patalpose. Kairėje ir dešinėje - paveikslai trispalvės tematika, viduryje - paminklas žuvusiems ir ištremtiems lietuviams. Nuotraukų autorius ©Augustinas Žemaitis.

Iki lietuvių patalpas naudojo krikščionys metodistai. Lietuviams savo bažnyčios Melburne Australija, skatindama juos asimiliuotis, neleido pastatyti (lietuviška bažnyčia Australijoje yra tik Adelaidėje).

Melburno lietuvių klubo koridoriuose - tautinės detalės, kaip lietuviškas kryžius. Nuotraukos autorius ©Augustinas Žemaitis.

Tačiau lietuviai turi savo parapijos namus ir lietuvių koplyčią (18 Henry Street), kur vyksta lietuviškos mišios. Ji įsigyta 1956 m. spalio 14 d., o mišios, kurios iki tol laikytos gretimoje (nelietuvių) bažnyčioje, ten perkeltos 2021 m. Kukliame interjere - lietuviškas koplytstulpis, Aušros Vartų Marijos paveikslas.

Melburno lietuvių parapijos namuose (koplyčioje)

Melburno lietuvių parapijos namuose (koplyčioje)

Lietuviškų eksponatų yra ir Melburno imigracijos muziejuje. Netoli jo ant Sandbridge tilto per Jaros upę trumpai aprašomos visos Melburno imigrantų bendruomenės, tarp jų ir imigrantai iš Lietuvos. Tarp jų paminėti ir iš Lietuvos prieškariu imigravę žydai, kurių palikuonių Melburne taip pat nemažai (ypač St. Kilda rajone), tačiau jie yra įsilieję į platesnę vietos žydų bendruomenę.


Taip pat skaitykite bendrą straipsnį apie Melburną ir jo lankytinas vietas.

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Viktorija 6 Comments

Brisbenas (Kvinslando valstija)

Brisbene (Kvinslando valstijos sostinė, 2 mln. gyv.) yra nedideli Lietuvių namai (49 Gladstone Rd, Highgate Hill). Tai tradicinis kvynslendietiškas pastatas, stovintis ant tvorele apkaltų polių - tačiau dabar jo pirmas aukštas apmūrytas plytomis ir panaudotas patalpoms.

Brisbeno lietuvių namai (klubas) iš šono. ©Augustinas Žemaitis.

Iš išorės lietuviškų ženklų nedaug (tik užrašas "Lietuvių bendruomenė" / "Lithuanian community"), viduje yra lietuviškos atributikos, salė. Renkamasi ne kiekvieną savaitgalį, salė nuomojama ir ne lietuvių renginiams.

Brisbeno lietuvių namai su matomu užrašu 'Lietuvių bendruomenė' trispalviame fone. ©Augustinas Žemaitis.

Lietuvių namų vidus šventės metu

Lietuvių namų vidus šventės metu

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Kvinslandas 3 Comments

Sidnėjus (Naujasis Pietų Velsas)

Sidnėjus vienintelis Australijoje yra turėjęs savotišką lietuvių rajonėlį. Po Lietuvos okupacijos į didmiestį atvykus lietuvių migrantams (~1950 m.), keliasdešimt jų šeimų įsikūrė Bankstauno (Bankstown) rajone, Hortono gatvėje, net vadintoje "Litho gatve".

Iki 2022 m. šiame rajone veikė Lietuvių klubas "Dainava",įsikūręs pirmajame daugiabučio pastato aukšte (kitas užrašas skelbia anglišką pavadinimą "Meredith Club", pagal adresą 16-20 Meredith Street). Čia buvo daug patalpų, mokyklėlė, biblioteka, švenčių salė, leidžiamas lietuviškas laikraštis "Mūsų pastogė". Taip pat buvo lietuviškas restoranas - tiesa, nesulaukęs pakankamai klientų eilinėmis savaitės dienomis, jis, kaip ir dauguma Australijos lietuvių klubų, veikia tik savaitgaliais.

Įėjimas į Sidnėjaus lietuvių klubą 'Dainava' / 'Meredith Club' su Vyčiais ant stiklų. ©Augustinas Žemaitis.

Šiandien Bankstaune lietuvių beveik negyvena; rajone vyrauja arabai, vietnamiečiai. Visgi, į "Dainavą" bei netolimoje eilinėje bažnyčioje vykstančias lietuviškas mišias lietuviai atvažiuoja iš kitų rajonų.

"Dainavos" interjeras buvo modernus, yra lietuviškų elementų su Vyčiu languose, viduje sienas puošia Vytis, lietuvos žemėlapiai, Vargo mokyklos, Lietuvos prezidentų vaizdai.

Sidnėjaus lietuvių klubo 'Dainava' restorano interjeras su moderniu Vyčiu. ©Augustinas Žemaitis.

Tačiau, priešingai nei Adelaidės ar Melburno lietuvių namai, Sidnėjaus "Dainava" buvo įsteigta ne iš karto po lietuvių atvykimo iš pabėgėlių stovyklų, o tik 2006 m. Anksčiau Sidnėjaus lietuviai turėjo puošnesnį klubą kitoje Bankstauno vietoje, kurį pardavė. Todėl senovės ir lietuvybės istorijos atmosferos Sidnėjaus klube mažiau.

Kadangi "Dainava" veikė nuomotose patalpose, o nuomos kaina buvo nemaža, 2022 m. nutarta jį uždaryti, o lietuvių renginius rengti Latvių namuose.

Moderniame lietuvių klube - ir pirmojo, 1959 m. įkurto lietuvių klubo 'Dainava' krikšto aktas, supamas lietuviškų dirbinių. ©Augustinas Žemaitis.

Kaip rašoma ant atminimo lentų imigracijai Sidnėjaus centre Circular Quay, 1947-1951 m. į Australiją imigravo 36806 žmonių iš Baltijos šalių - jie sudarė net 7,9% visų to meto imigrantų, kas Australijoje, nuolat priimančioje daugybę imigrantų, yra daug.

Nuo 1984 m. Sidnėjuje veikia lietuvių pensininkų kaimas (-34.058572, 151.025419; 23 Laurina Avenue, North Engadine), kur į atskirus namus atsikelia gyventi vyresnio amžiaus Australijos lietuviai. Ten jie gyvena lietuviškų simbolių bei paslaugų, tokių kaip bibliotekėlė, apsuptyje.

Rukvudo kapinių katalikų dalyje yra lietuvių kapų teritorija, pažymėta paminklu lietuviams. Paminklą sukūrė V.K. Jonynas ir jis pastatytas 1971 m.

Sidnėjaus kapinių paminklas lietuviams

Sidnėjaus kapinių paminklas lietuviams (archyviniai kadrai)


Taip pat skaitykite bendrą straipsnį apie Sidnėjų ir jo lankytinas vietas.

Click to learn more about Lithuania: Naujasis Pietų Velsas 1 Comment

Antarktida

Antarktida - negyvenamas ir vėliausiai ištyrinėtas žemynas. Įprasta, kad įvairios Antarktidos vietos pavadintos jas tyrinėjusių tyrinėtojų vardais. Nors Lietuva niekada nei tyrinėjo Antarktidos, nei turėjo ten bazių, tą darė kai kurios valsybės, kur gyevna daug lietuvių. Viena tokių - JAV. Būtent JAV laivyno karininko Fredo Bakučio garbei viena Antarktidos pakrantė pavadinta lietuviška pavarde - Bakučio krantas (angl. Bakutis coast).

Bakučio krantas Antarktidoje. Google Maps.

Click to learn more about Lithuania: Antarktida, Okeanija No Comments

Pertas ir Vakarų Australija

1150 m aukščio kalnas netoli Tom Price miestelio Hamerslio kalnagūbryje yra pavadintas Truchano kalnu (Mount Truchanas) Šiauliuose gimusio fotografo Olego Truchano garbei. O. Truchanas laikomas svarbiu Australijos žaliųjų judėjimui, nes jo atokių gamtos užkaborių nuotraukos atkreipė dėmesį į tai, kaip gamtą keičia žmonių veikla.

Truchano kalnas pažymėtas Google Maps.

Lietuvių bendruomenė ten buvo, bet materialaus paveldo daug nepaliko. Pokario pabėgėliams nuo sovietų leidus atvykti į Australiją ~600 lietuvių atsikliuvo Perto didmiestyje, anapus Australijos nuo kitų bendruomenių. Priešingai kitoms vyskupijoms Perto vyskupija lietuviams skyrė bažnyčią (Šv. Pranciškaus Ksavero, Windsor gatvė, rytinis Pertas), kur jiems mišias laikė pradžioje airiai, o paskui jau lietuvių kunigai. Nuo antrojo Vatikano susirinkimo (1962 m.) iki 1999 m. vestuvių, laidotuvių apeigos atlikinėtos lietuviškai.

Visgi Perte lietuvybė laikėsi gana sunkiai: bendruomenė buvo maža ir atoki. Dauguma ją puoselėjančių jau vyresnio amžiaus, o vaikams tai nebepasirodė įdomu, lietuviškos šventės švenčiamos jau mažai, kalbos nauja karta neišmoko. 1969 m. bandyta steigti sekmadieninę lietuvių kalbos mokyklėlę, bet ji uždaryta jau 1972 m. nes nesurinko reikiamų vaikų skaičiaus, kad gautų finansavimą. 1975 m. pradėtas leisti laikraštėlis "Žinutė" lietuvių kalba, bet leidyba nutrūko 1999 m. nebesant pakankamo poreikio. Išliko 1976 m. pradėtos kurti radijo laidos lietuviams, bet jos nuo 1995 m. angliškos.

Rekomenduojama literatūra: "Lithuanian Diaspora in Western Australia: The dissolution of a community" http://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=arts_conference

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Vakarų Australija No Comments

Kanzasas

Kanzas Sičio [Kansas City] lietuvių bendruomenė šiame mieste susiformavo apie 1900 m., kai į jį pradėjo vykti lietuviai imigrantai, norėję dirbti skerdyklose – vienose didžiausių pasaulyje, o anot kai kurių šaltinių, nusileidusiose tik Čikagos skerdykloms.

Jų bendruomenės centras buvo Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia, kurią jiems pavyko įsteigti įsigijus iš baptistų nedidelę bažnytėlę (1912 m.), prie kurios dar pristatė lietuvišką parapijinę mokyklą (XIX a. 3-ojo dešimtmečio pradžioje), parapijoje vykdė ir kitas tautines veiklas.

Sena Kanzas Sičio lietuvių bažnyčios (dabar nugriautos) nuotrauka

Sena Kanzas Sičio lietuvių bažnyčios nuotrauka

Deja, bažnyčios istorija liūdnoka: nors 150 lietuvių parapijiečių turėjo daugybę planų ir rinko lėšas didesnei bažnyčiai statyti, pareigas pradėjo eiti vyskupas, kuris nepritarė etninių bažnyčių kūrimui ir 1947 m. sujungė lietuvių bei slovakų parapijas. Lietuvių bažnyčia buvo uždaryta ir nugriauta; nuo to laiko čia tėra tuščias sklypas. Kai parapijiečių rinktos lėšos, galima sakyti, buvo atimtos, daugelis lietuvių išsikraustė iš rajono ir bendruomenė išsisklaidė.

Tuščias sklypas, kuriame stovėjo Kanzas Sičio šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Tuščias sklypas, kuriame stovėjo Kanzas Sičio šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia (Broadview ir Ridge Ave sandūroje)

Kadangi XX a. 5-ojo dešimtmečio pabaigoje čia nebebuvo lietuviškos bažnyčios, tai reiškė, kad po Antrojo pasaulinio karo atvykę pabėgėliai, bėgę nuo Sovietų genocido, neatvyko į Kanzas Sitį: nes nebuvo likę senųjų imigrantų įkurtų lietuviškų organizacijų, galėjusių juos pakviesti ir jiems padėti. Taigi bendruomenė neatsišviežino, priešingai, nei daugelis.

Visgi, kad ir kaip būtų keista, 1980 m. lietuviai ir jų palikuoniai atkūrė klubą, kad ir be atskiro pastato. Jie daugiausia koncentruojasi į tokias veiklas kaip lietuvių liaudies šokių kolektyvas "Aidas", lietuviškos šventės. Užsiėmimai vyksta anglų kalba – ji tapo gimtąja naujai gimusioms Kanzaso lietuivų kartoms, kadangi, kai lietuviai buvo pasklidę po įvairius rajonus, lietuviškai bendrauti nebebuvo su kuo, kaimynai buvo nelietuviai.

1988 m. pastate, stovinčiame greta iki šiol veikiančios Šv. Jono Krikštytojo kroatų bažnyčios, buvo įkurtas „Strawberry Hill“ muziejus – šis rūmus primenantis pastatas (pastatytas 1887 m.) kadaise buvo turtingos šeimos namai, o vėliau čia veikė kroačių vienuolių vadovaujama našlaičių prieglauda. Šio muziejaus tikslas – rinkti ir eksponuoti medžiagą apie regiono etnines bendruomenes. Buvusios vienuolių celės dabar paverstos „etniniais kambariais“, kurių vienas skirtas ir lietuviams. Per ekskursijas muziejaus gidai pasakoja ir apie šių tautinių mažumų istoriją, jų kilmės šalių kultūras, ir apie čia gyvenusią turtingą šeimą, ir apie prieglaudos kasdienybę – šitaip daugiatautis Strawberry Hill rajonas pristatomas iš įvairių pusių. Be to, muziejuje vyksta ir lietuvių klubo renginiai (pavyzdžiui, Nepriklausomybės dienos ar Kūčių minėjimai).

“„Strawberry

„Strawberry Hill“ rajono muziejus

Šio muziejaus lietuviškajame kambaryje eksponuojami tautodailės ir meno kūriniai, Lietuvos simboliai.

Tarp lietuviškų eksponatų „Strawberry Hill“ muziejuje: Kalėdų eglutės žaisliukai iš gėrimų šiaudelių (tai Amerikos lietuvių tradicija – Lietuvoje tam naudojami natūralūs šiaudai) ir itin simbolinis Dano paveikslas, kuriame vaizduojama Lietuva

Tarp lietuviškų eksponatų „Strawberry Hill“ muziejuje: Kalėdų eglutės žaisliukai iš gėrimų šiaudelių (tai Amerikos lietuvių tradicija – Lietuvoje tam naudojami natūralūs šiaudai) ir itin simbolinis Dano paveikslas, kuriame vaizduojama pirmykštė Lietuva

Lietuviškasis kambarys Kanzas Sičio „Strawberry Hill“ muziejuje

Lietuviškasis kambarys Kanzas Sičio „Strawberry Hill“ muziejuje

Be to, lietuvių bendruomenei pavyko atgauti Šv. Kazimiero bažnyčios varpą – nors iš pradžių jis buvo perduotas kitai bažnyčiai, vėliau tapo nebenaudojamas. Varpas buvo perkeltas į Vajandoto [Wyandotte] apygardos muziejų, kur dabar eksponuojamas svarbioje vietoje tiesiai už įėjimo - kartu su Šv. Kazimiero bažnyčios aprašu. Varpui paaukojusių lietuvių pavardės išlietos ant paties varpo šono.

“Šv.

Šv. Kazimiero bažnyčios varpas Vajandoto apygardos muziejuje

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Kanzasą dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Kanzasas, Okeanija, JAV No Comments

Džilongas (Viktorijos valstija)

Australijos Džilongo [Geelong] mieste šalia Melburno yra lietuvių namai. Dabartiniai lietuvių namai stovi Petit parke; pastatas nuomojamas iš Džilongo savivaldybės. Pirmieji Džilongo lietuvių namai, stovėję Duoro gatvėje, sudegė 1997 m. ir tada savivaldybė lietuviams suteikė naujas patalpas.

Lietuvių namai Džilonge, Petit parke

Lietuvių namai Džilonge, Petit parke

Džilongo Bell Park priemiestyje yra Kauno gatvė. Šis priemiestis kūrėsi po Antrojo pasaulinio karo ir daug jo gatvių pavadinta pagal vietoves, iš kur atvyko imigrantai (greta Kauno g. yra Liepojos (Libau), Vyslos (Vistula), Talino (Tallinn) gatvės).

Kauno gatvė Džilonge

Kauno gatvė Džilonge

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Viktorija No Comments