Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Omaha (Nebraska)

Nebraskos sostinė Omahos miestas tarp "lietuviškų" Amerikos miestų atrodo keistai. Jis - labai toli į vakarus, tūkstančiai kilometrų nuo Atlanto pakrantės ir net Didžiųjų ežerų.

Tačiau lietuvius traukė didmiesčiai (ir jų pramonė), o pagal 1890 m. gyventojų surašymą Omaha buvo didžiausias JAV miestas, nutolęs šitaip toli į Vakarus, išskyrus San Franciską. Tuo metu "Laukinių Vakarų" kolonizacija jau buvo pasibaigusi - indėnų žemės išsidalintos, kiekviename atokiame krašte radosi baltaodžių gyvenviečių. Bet beveik visos jos buvo mažos; Los Andželas tebeturėjo vos 50 000 gyventojų (mažesnis už šiandieninį Alytų ar ano meto Kauną). Tad 140 000 gyv. talpinusi Omaha dominavo dideliame regione; 1880 m. joje tebuvo 31 000 žmonių, 1915 m. jau 213 000.

Visgi lietuvių būta tik 400, tad medinės bažnytėlės pastatymas 1907 m. buvo didelis žygis. Jis atrodė būtinas visoms anuometėms imgrantų bedruomenėms - Pietų Omahoje buvo 23 katalikų bažnyčios, daugybė jų tautinės. Dabartinė Šv. Antano bažnyčia (5402 South 32nd Street) galutinai įrengta 1936 m.

Šv. Antano lietuvių bažnyčia Omahoje. Google Street View.

Įkurti bažnyčią nebuvo lengva: vyskupą ilgai teko įtikinėti, kad lietuviai atskira tauta, kalbanti savo sena kalba; pradžioje vyskupas nesuprato, kodėl lietuviai negalėtų melsis angliškose parapijose, kaip daro airiai (kurie jau praradę savo kalbą); lietuviai, pasakojama, atsakė: "Ką, jūs norite, kad ir mes, kaip airiai, savo kalbą pamirštume?". Už lietuvybę teko kovoti ir ilgiau - 1932-1933 m. į gretimą mokyklą vaikus mokyti pakviestos lietuvės vienuolės kazmierietės, lenkas kunigas pakeistas lietuviu. Masinės peticijos, kova su vyskupu šiais klausimais yra puikus pavyzdys, kad JAV lietuviams jų bažnyčia buvo ne vien religijos, bet ir tautiškumo, bendruomenės centras; Omahos bažnyčioje ir greta jos organizuotos lietuviškų filmų peržiūros, dramos vakarai, kasmetiniai piknikai, lietuviškos paskaitos, taip tarsi atkeliant į Omahą lietuvos gabalėlį. Kai pokariu iš sovietų okupuotos Lietuvos ėmė plūsti pabėgėliai jie laikinai apgyvendinti bažnyčios rūsyje.

1953 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas. Tiesa, Amerikoje gimusios kartos prisirišimo prie senosios tėvynės rodė mažiau, bažnyčios lankomumas krito, 1980 m. lietuviška parapijos mokykla uždaryta, bet mišios liko lietuviškos. Įdomus epizodas parapijos istorijoje buvo garsaus kunigo Petro Stravinsko paskyrimas 2005 m. Šis įvairių knygų autorius Amerikoje turi daug sekėjų (tarp nelietuvių) ir parapija sparčiai augo jiems "atėjus iš paskos". Parapijonims tokia kaita ne itin patiko, o ypač jiems teko nusivilti, kai sužinojo, kad Stravinskas iššvaistė parapijos fondą, kauptą atsargai tam, kad arkivyskupas negalėtų uždaryti parapijos grįsdamas pinigų trūkumu (šitaip Amerikoje susidorota ne su viena lietuvių parapija). Iš tikro, Omahos lietuvių bažnyčia ir buvo uždaryta.

Omahos lietuvių bendruoemenė tebėra aktyvi, ją sudaro ~250 narių, ~100 jų aktyvūs. Jų iniciatyva Omaha oficialiai susigiminiavo su Šiauliais. 2015 m. bendra Omahos ir Šiaulių iniciatyva Ohmahos Lauritzen Gardens pradėtas kurti lietuviškų skulptūrų sodas "Saulės takas".

Omahoje yra dvi lietuviškos kepyklos: "Lithuanian Bakery and Kafe" 7427 Pacific St bei "Lithuanian Bakery and Deli" 5217 S 33rd Ave. Prie pastarosios - namas, primenantis atkeltą iš lietuviško kaimo. Kepyklų tinklą 1962 m. įkūrė Vytautas ir Stefanija Mackevičiai.

Viena Omahos lietuviškų kepyklų. Google Street View.

Papildomas skaitymas: Joseph F Rummel, George Jonaitis, George Mikulskis, Joseph Jusevich Mūsų šventas lietuviškas žodis: Šv. Antano kultūrinės vienovės troškulys [anglų k.].

Click to learn more about Lithuania: Nebraska, JAV 9 Comments