Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Lietuvių ir kitų tautų panašumai

Pasaulis įvairus, bet be skirtumų yra ir panašumų. Kai kuriuos šių lietuvių ir kitų pasaulio tautų panašumų nulėmė bendra istorija, kiti - atsitiktiniai. Taigi, kokios tautos ir kuo panašios į lietuvius?

Airiai, kaip ir lietuviai, XVII-XIX a. ilgainiui atsisakinėjo savo kalbos pakeisdami ją "prestižine" užsienio kalba. Vis daugiau lietuvių ėmė vartoti lenkų kalbą, vis daugiau airių - anglų kalbą. Tačiau jei lietuviai 1918 m. atgavę nepriklausomybę vėl įtvirtino lietuvių kalbą, tai airiams 1922 m. tapus nepriklausomais tai buvo daug sunkiau, ir šiandien dauguma airių kalba angliškai.

Arabai, kaip ir lietuviai, Viduramžiais patyrė europiečių krikščionių kryžininkų spaudimą. Kryžiuočių ir Livonijos ordinų žygiai prieš lietuvius iš esmės buvo Kryžiaus žygių, nukreiptų prieš arabus, dalis. Prieš perkeliant jį į Prūsiją tas pats Kryžiuočių ordinas kariavo su arabais Artimuosiuose Rytuose.

Armėnai, kaip ir lietuviai, buvo iš dviejų dalių susidėjusios tautos, bet antrosios savo dalies neteko dėl pasaulinių karų metu vykdyto genocido. Antrąją pusę armėnų tautos - Vakarų Armėniją - išžudė ir išblaškė turkai per Pirmąjį pasaulinį karą, dabar ten - turkų gyvenama Turkijos dalis. Antrąją pusę lietuvių tautos - Mažąją Lietuvą - išžudė ir išblaškė rusai per Antrąjį pasaulinį karą, dabar ten - rusų gyvenama Rusijos Kaliningrado sritis. Be to, ir lietuvių, ir armėnų kryždirbystė pripažinta kaip UNESCO nematerialusis paveldas - tik lietuviški kryžiai mediniai, o armėniški, vadinami chačkarais, - akmeniniai.

Armėniškas chačkaras (kairėje) ir lietuviškas medinis kryžius (dešinėje).

Australai, kaip ir lietuviai, itin anksti suteikė balso teisę moterims. Australai tai padarė 1902 m., lietuviai rinkimuose į didįjį Vilniaus seimą 1905 m. (t.y. pačiuose pirmuosiuose Lietuvoje vykusiuose visuotiniuose rinkimuose). Tuo metu dar moterys galėjo balsuoti tik Naujojoje Zelandijoje bei keliose salelėse.

Azerbaidžaniečiai, kaip ir lietuviai, patyrė Sausio įvykius, kurių metu rusų kariai išžudė daugybę civilių. Tačiau Baku tai įvyko 1990 m., metais anksčiau nei Vilniuje, ir žuvo ten beveik dešimt kartų daugiau - ~135 žmonės. Beje, Azerbaidžano Sausio įvykiai dar labiau sustiprino nepriklausomybės siekius Lietuvoje, protestuodami prieš Baku skerdynes iš posėdžio išėjo Lietuvos liaudies deputatai.

Baltarusiai, kaip ir lietuviai, kaip savo herbą naudoja Vytį (nes abi tautos gyveno Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kurios herbas tai buvo). Tiesa, po 1994 m. šį herbą naudoja tik opozicija, o oficialusis herbas yra kitas. Beje, Baltarusijos nacionalinis paukštis, kaip ir Lietuvos - baltasis gandras.

Birmos (Mianmaro) vėliava tokia pati, kaip Lietuvos, tik per vidurį dar pavaizduota balta žvaigždė.

Čekai, kaip ir lietuviai, vartoja raides Č, Š, Ž. Taip yra todėl, kad lietuvių abėcėlė sukurta pagal čekų abėcėlės pavyzdį.

Čigonai vartoja sąvoką "čigonybė" (romanipen), panašiai, kaip lietuviai - "lietuvybė". Abi jos reiškia sunkiai apibrėžiamą tautinės dvasios, tradicijų, veiksmų ir minčių rinkinį, kurį galima arba saugoti, arba prarasti (asimiliuotis). Tokios sąvokos aktualios tik mažumoms, tad jos, matyt, susiformavo dėl didelių lietuvių ir čigonų diasporos bendruomenių; dauguma tautų panašių sąvokų neturi.

Lietuvybės kambarys Detroito šv. Antano parapijoje JAV. ©Augustinas Žemaitis.

Estų, kaip ir lietuvių, 1795-1990 m. istorija panaši: iki 1918 m. rusų imperinė okupacija, 1918-1940 m. nepriklausomybė, 1940-1990 m. sovietinė okupacija.

Baltijos kelias, 600 km žmonių grandinė sujungusi Lietuvos sostinę Vilnių su Estijos sostine Talinu pažymėti bendram Baltijos šalių nepriklausomybės troškimui.

Filipiniečių, kaip ir lietuvių, "antroji religija" yra krepšinis. O pirmoji religija - Romos katalikybė. Filipinai yra ryčiausia pasaulyje katalikiška valstybė, Lietuva - antra ryčiausia.

Graikų, kaip ir lietuvių, vyrų pavardės baigiasi galūne "is". Kitas variantas "os", kas panašu į lietuvišą "as". Todėl užsienyje dažnai išgirdę pavardes žmonės net maišo lietuvius ir graikus.

Juodaodžiai afrikiečiai, kaip ir lietuviai, per XVIII-XX a. buvo "pasidalinti" didžiųjų Europos imperijų (Lietuvą pasidalino Rusija ir Vokietija, o Afriką daugiausiai Anglija, Prancūzija, Vokietija, Portugalija ir Belgija). Tiek Afrikoje, tiek Lietuvoje kolonistai laikė vietines kultūras mažiau pažangiomis, o ~1914 tokie kolonistai, priklausomai nuo vietos, sudarė 2%-20% gyventojų. Lietuviškos trispalvės spalvos taip pat vadinamomis ir Afrikos spalvomis (kartu su ketvirtąja spalva - juoda; tačiau daug Afrikos vėliavų naudoja tik tas pačias tris spalvas, kaip ir Lietuvos vėliava: Burkina Faso, Benino, Gvinėjos, Kamerūno, Kongo, Malio, Senegalo).

Lietuvos (centre) ir įvairių Afrikos valstybių vėliavos.

Juodaodžių amerikiečių ir lietuvių istorijos - irgi panašios. Lietuvių baudžiava panaikinta 1861 m., o juodaodžių vergovė JAV - 1865 m. Iš tikro baudžiava ir vergovė priminė viena kitą: abiem atvejais žmogus privalėjo dirbti savo "šeimininkui", buvo ribota jo laisvė, ir vergą, ir baudžiauninką ponas galėjo net mušti. Tiek lietuvių, tiek JAV juodaodžių dauguma "šeimininkų" buvo kitataučiai: Lietuvoje lenkai ir rusai, JAV - baltaodžiai amerikiečiai. O ekonominė padėtis lietuvių baudžiauninkų buvo net blogesnė: Lietuvoje baudžiauninkus dar kamuodavo badmečiai, o JAV vergai turėdavo ką valgyti. Beje, šiais laikais tiek lietuvių, tiek juodaodžių amerikiečių nacionalinis sportas - krepšinis.

Korėjiečiai, kaip ir lietuviai, itin dažnai žudosi. Pastaraisiais metais Lietuva ir Pietų Korėja "lenktyniauja" dėl didžiausio 100 000 gyventojų tenkančio savižudybių skaičiaus (Šiaurės Korėjos statistika, be abejo, neprieinama).

Latviai, kaip ir lietuviai, kalba baltų kalba. Tai tik dvi pasaulyje likusios baltiškos tautos. Taip pat latvių 1795-1990 m. istorija panaši: iki 1918 m. rusų imperinė okupacija, 1918-1940 m. nepriklausomybė, 1940-1990 m. sovietinė okupacija.

Baltiškų kalbų teritorijų mažėjimas, kurį sustabdė lietuvių ir latvių tautiniai atgimimai. ©Augustinas Žemaitis.

Lenkai, kaip ir lietuviai, turi nosines raides Ą ir Ę (bet ne Ų). Taip yra todėl, kad lietuviškas lotynų rašto variantas iš dalies paremtas lenkišku. Taip pat lenkai su lietuviais "dalinasi" ir daug XV a. - XIX a. veikėjų, kuriuos kiekviena tauta laiko savais.

Lotynų amerikiečiai, kaip ir lietuviai, nusileidus lėktuvui ploja.

Meksikiečiai, kaip ir lietuviai, ypatingai prižiūri kapus bei švenčia Vėlines. Tiesa, tenykštė "Mirusiųjų diena" (Dia de los muertos), kuomet vėlės grįžta žemėn, kur kas spalvingesnė ir linksmesnė. Be to, Meksika ir Lietuva dalijasi seniausiais bažnyčios pripažintais Marijos apsireiškimais: Marija apsireiškė 1531 Meksikoje ir 1608 Šiluvoje, Lietuvoje (pastarasis apsireiškimas - pirmasis Europoje ir antrasis pasaulyje). Tiek Meksikos Gvadalupės mergelė, tiek mūsiškė Šiluvos mergelė vietinių religingų žmonių laikomos simbolizuojančiomis ypatingą ryšį tarp jų tautos ir krikščionybės.

Mongolai, kaip ir lietuviai, Viduramžiais buvo užvaldę milžinišką sausumos plotą, kurį paskui greitai prarado. Šiandieninė Lietuva užima tik 7% istorinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių, o šiandieninė Mongolija - 5% istoriškai mongolų užkariauto ploto.

Samiai (lapiai), kaip ir lietuviai, buvo paskutinieji Europos pagonys. Samiai apsikrikštijo dar vėliau (XVIII a.), bet kadangi jie neturėjo savo valstybės, "paskutiniųjų pagonių garbė" paprastai priskiriama lietuviams.

Suomių istorija iki 1940 m. labai panaši į lietuvių. Kaip ir lietuviai suomiai buvo valstiečių tauta; jei Lietuvoje elitas kalbėjo daugiausia lenkiškai ir vokiškai, tai Suomijoje - švediškai (iki šiol Suomijoje švedakalbių panašiai, kaip pas mus lenkakalbių). Kaip ir Lietuvą Suomiją XVIII a. užėmė Rusijos Imperija. Kaip ir Lietuva Suomija išsivadavo po Pirmojo pasaulinio karo ir tada jos ekonominė padėtis bei gyventojų skaičius buvo labai panašūs į Lietuvos. Tačiau priešingai nei Lietuva Suomija 1939 m. nepriėmė sovietų ultimatumo ir nuo jų apsigynė, taip išlikdama nepriklausoma ir kapitalistinė bei nepatirdama sovietinio genocido. Todėl dabar ji smarkiai turtingesnė ir turi ženkliai daugiau gyventojų nei Lietuva.

Žydai, kaip ir lietuviai, didelės dalies savo tautos neteko per XX a. vidurio totalitarinių režimų genocidus. ~30% pasaulio žydų 1941-1945 m. Hitlerinio genocido metu buvo nužudyti, ištremti ar uždaryti į koncentracijos stovyklas. Panašus likimas ištiko ir ~30% pasaulio lietuvių per Stalino sovietinį genocidą 1940-1941 ir 1944-1953 m.