Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Rod Ailandas

Rod Ailandas - mažiausia JAV valstija, tačiau ir jos sostinėje Provindese būta lietuviško rajono (Smith Hill).

Rajono širdis - Šv. Kazmiero bažnyčia, uždaryta 2017 m. ir parduota nekatalikams. Šį pastatą lietuviai pasistatė dar 1935 m., aplink parapija turėjo ir kitų pastatų, mokyklą, vienuolyną.

Providenso Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Rod Ailande

Providenso Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Prie buvusios bažnyčios stovi paminklas lietuviams. Kaip rašoma ant jo paties, jis dedikuotas įvairioms lietuvių grupėms, kurias norėjo atminti paminklą statę Providenso lietuviai: Amerikos lietuviams, kurie pastatė Šv. Kazimiero bažnyčią; lietuviams, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir pražuvo gulaguose per 50 Lietuvo okupacijos metų; penkiems Šv. Kazimiero parapijonims, žuvusiems Antrajame pasauliniame kare. "Dieve suteik jiems amžinąją ramybę", "Te į pasaulį ateis taika ir teisingumas ir jūsų mirtys nebus beprasmės" - rašoma angliškai ant paminklo. Paminklą "karūnuoja" tradicinių formų lietuviškas kryžius-saulė, apjungaintis krikščionišką ir pagonišką simboliką.

Providenso lietuvių paminklas Rod Ailande

Providenso lietuvių paminklas Rod Ailande

Tame pat rajone taip pat stūkso ir lietuvių klubas. Jis pradėjo gyvenimą dar 1914 m. kaip Amerikos lietuvių piliečių pašalpinis klubas ir jo tikslas buvo padėti sergantiems lietuviams (anuomet JAV nebuvo jokio socialinio draudimo). Tačiau ilgainiui jis pavirto į lietuviškų renginių centrą, 1955 m. pasistatė dabartinį pastatą. Pastatą iki šiol ženklina bareljefas su Vyčiu ir JAV herbu bei užrašu "American Lithuanian Citizen Benefit Club", o taip pat iškaba. Deja, klubas tapo vienu tų, kurie 2020 m. neatlaikė COVID pandemijos ribojimų - užvėrė duris su visam. Pastatas dabar apleistas, nors vietos entuziastai mėgino jį paversti kultūriniu centru ir (tai buvo labiau kontroversiška) vienu metu naudojo kaip benamių ir narkomanų prieglaudą. Pastatas dviejų aukštų - apatiniame aukšte būta lietuvių baro, viršutiniame - renginių salė.

Rhode Island Lithuanian club

Rod Ailando lietuvių klubas

Rhode Island Lithuanian club bas-relief

Rod Ailando lietuvių klubo bareljefas

Tiek lietuvių bažnyčiai, tiek lietuvių klubui didelį smūgį sudavė Smith Hill rajono žlugimas. Šiandien čia itin daug narkomanų, didelis nusikalstamumas, matosi daug išdaužytų langų. Tokiomis aplinkybėmis, dauguma Rod Ailando lietuvių net ir klubui ir bažnyčiai dar veikiant ten nebevažiuodavo, paskutiniais jų veikimo metais šias vietas reguliariai lankydavo tik 10-20 žmonių, ten nebevykdavo lietuviški renginiai. Šiandien valstijoje gyvena ~3500 lietuvių, tačiau jie nesudaro daugumos jokiame rajone.

Įdomu, kad Rod Ailando įstatymai įtvirtinę Vasario 16 d. kaip šventę: § 25-2-28 įstatymų sąvado punktas vadinasi "Lietuvos nepriklausomybės diena" ir skelbia: "Vasario 16 diena kasmet bus minima kaip Lietuvos nepriklausomybės diena. Ją šios valstijos žmonės pagerbs atitinkamomis ceremonijomis viešose vietose".

Pirmieji lietuviai į Rod Ailandą atvyko ~1898 m., o jau 1907 m. "The Providence Journal" rašė, kad jų valstijoje gyvena apie 1700. Kaip buvo gana įprasta, kadangi Lietuvoje tuo metu elito kalba buvo lenkų, lietuviai iš pradžių jungėsi prie lenkų parapijos (Šv. Adalberto), kurios apie ketvirtį parapijiečių atidarymo metais 1902 buvo lietuviai. Vėliau lietuvių tautinis atgimimas, susivokimas kaip atskiros tautos, lėmė lietuvių atsiskyrimą. Nuo 1919 m. jie laikinai rinkdavosi katedroje, o 1921 m. jau buvo įsigiję buvusią graikų cerkvę, o 1935 m. pasistatė dabartinę bažnyčią. Senoji bažnyčia tada paversta lietuvių mokykla, o 1938 m. perstatyta į didesnę mokyklą.

 


Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Rod Ailandą dienoraščiai

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Lietuviškų vietų Rod Ailande žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Rod Ailandas, JAV 7 Comments

Lietuviško paveldo Naujojoje Anglijoje žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Naujojoje Anglijoje (Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Rod Ailende, Naujajame Hampšyre) ir Kvėbeke (Kanada) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Naujajame Hampšyre, Rodailende, Kvebeke.