Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Naujoji Škotija

Ilgus šimtmečius Naujoji Škotija (New Scotia) Kanados vartai. Į šalį per šią provinciją atvykdavo ir lietuviai.

Halifaksas – lietuvių patekimo į Kanadą uostas

Nuo 1928 iki 1971 m. pagrindinis Kanados imigrantų priėmimo uostas buvo Halifaksas [Halifax]arba jo 21-oji prieplauka (Pier 21). Dauguma lietuvių, pabėgusių nuo sovietinio genocido ir atsidūrusių Kanadoje, atvyko būtent į šį uostą. Tačiau beveik nė vienas čia nepasilikdavo, jie traukiniais keliaudavo į gilyn į Kanadą, kur turėdavo išdirbti tam tikrą laiką, kad gautų leidimą pasilikti šioje šalyje. Po tokio „privalomo darbo“ jie paprastai apsigyvendavo didžiuosiuose šalies miestuose (Toronte, Monrealyje, Hamiltone), Halifakso net nesvarstydami.

Kai kelionės lėktuvais nukonkuravo keliones laivais ir imigrantai į Kanadą ėmė atvykti per oro uostus, istorinė 21-oji prieplauka tapo vienu geriausių Kanados imigracijos muziejų. Nors muziejuje stengiamasi parodyti visus imigrantų į Kanandą keliavimo būdus ar „tipišką patirtį“, jame daugiau dėmesio skiriama neseniai atvykusiems. Nors po Antrojo pasaulinio karo atvykę pabėgėliai (dipukai) taip pat sulaukia nemažai dėmesio, muziejuje beveik nėra eksponatų, susijusių būtent su lietuviais. Tačiau prie įėjimo į muziejų yra lietuviška atminimo lenta. Ji – viena iš maždaug 40 lentelių, kurias muziejui padovanojo įvairios Kanadoje gyvenančios tautos. 2002 m. atidengtoje lietuvių atminimo lentoje dėkojama Kanadai už tai, kad prieš daugiau nei 50 metų ji suteikė saugų prieglobstį dipukams. Lentelė dedikuojama „tiems, kurie prarado savo gyvybes, kad mes galėtume gyventi“. Santykinai mažai lietuviškų eksponatų muziejuje tikriausiai yra ir dėl to, kad pačioje Naujojoje Škotijoje nėra lietuvių bendruomenės, artimiausia didesnė Kanados lietuvių bendruomenė yra už 1250 km, Monrealyje.

Pier 21 museum

21-osios prieplaukos muziejus

21-osios prieplaukos muziejuje galima rasti archyvinius duomenis apie iki Antrojo pasaulinio karo atvykusius imigrantus, taip pat ir lietuvius. Tokios paieškos populiarios tarp Kanados imigrantų palikuonių, jie čia ieško žinių apie savo senelius ar prosenelius.

Lithuanian plaque at Pier 21

Lietuvių atminimo lenta 21-oje prieplaukos muziejuje

Lietuviškas paveldas Sidni Mainse

Tačiau Naujoji Škotija ne visada ne visada stokojo lietuvių. Naujosios Škotijos lietuvių istorija prasidėjo ne su Antrojo pasaulinio karo pabėgėliais, o gerokai anksčiau. Iš tikrųjų čia gyveno bene seniausia Kanados lietuvių bendruomenė. Sidni Mainse [Sydney Mines] jos istorija prasidėjo apie 1900 metus, kai lietuviai atvyko dirbti kasyklose ir metalo liejykloje. Daugelis imigrantų atvyko ne tiesiogiai iš Lietuvos, o iš Škotijos, kur jau buvo susibūrusi lietuvių imigrantų angliakasių bendruomenė.

Sidni Mainse lietuviai įkūrė Švento Kazimiero draugiją, kuriai nuo 1915 metų priklausė Lietuvių namai dabartinėje Pond gatvėje. 1906 metais draugija turėjo 72 narius. Kadangi draugijos nariai buvo tik suaugę vyrai, tikrasis lietuvių skaičius greičiausiai buvo keliskart didesnis.

Tačiau lietuvių „aukso amžius“ Sidni Mainse truko neilgai. 1919 metais uždarius liejyklą, dauguma lietuvių išvyko. Liko tik 17 šeimų. Nors bendruomenę papildė nauji imigrantai (apie 1930 metus gyveno iki 27 šeimų), Lietuvių namai buvo uždaryti. Vėliau juos įsigijo miestas, o 1939 metais jie buvo nugriauti.

Vieninteliai Sidni Mainse išlikę lietuviški ženklai yra keli lietuviški antkapiai miesto kapinėse Yorke gatvėje (naujesnės katalikų kapinės) ir Shore Road (senesnės kapinės). Daugelis ten esančių lietuviškų pavardžių yra pakeistos. Iš pradžių tokie pakeitimai buvo nuspėjami (pavyzdžiui, Liutkevieičius tapo Liutkus, Bardzevičius – Bardswich), tačiau ilgainiui daug šeimų visiškai pakeitė savo pavardes (Rudzevičius į Rogers, Latvaitis iš pradžių į Latwaittis, dar vėliau – į Campbell). Duomenys apie kai kurias pakeistas pavardes, taip pat kita su Sidni Mainso lietuviais susijusi medžiaga yra prieinami vietiniame Bytono (Beaton) archyve. Tam archyvui nemažai dokumentų atidavė Glinskių (Glinski) šeima – viena pirmųjų lietuvių šeimų, apsigyvenusių Sidni Mainse.

A Lithuanian grave in Sydney Mines, showing both the original surname (Grinevičius) and the anglicized one (Greene). There is a Lithuanian inscription, albeit incorrectly spelled, "SYEIKA" instead of "SVEIKA".

Lietuviškas kapas Sidni Mainse, kuriame matyti ir originali (Grinevičius), ir pakeista pavardės (Greene). Yra ir lietuviškas užrašas, tiesa, užrašytas neteisingai: „SYEIKA“ vietoj „SVEIKA“.

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Naująją Škotiją dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Naujoji Škotija No Comments