Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Kanada

Kanados lietuvių istorija - tarsi mažesnio mastelio JAV lietuvių istorija (šiandien yra 47 000 Kanados lietuvių). Ji ir prasidėjo vėliau. Pirmieji lietuviai Kanadon atsikėlė apie 1900 m. dirbti Naujosios Škotijos kasyklose. Pirma lietuviška parapija įsteigta 1913 m. Pagrindinė migracijos banga buvo po sovietų okupacijos ir, kaip ir JAV, po 1990 m. buvo trečia banga. Dauguma Kanados lietuvių (~27 500) gyvena Ontarijuje, kur gausu ir lietuvių bendruomenių, bažnyčių. Didžiuma to lietuviško paveldo yra Toronte. Hamiltonas yra antrasis pagal lietuvybę Ontarijo miestas. Kai kurie kiti Ontarijo miestai turi po vieną-dvi lietuviškas vietas ir po kelis šimtus lietuvių: Sent Katerinsas, Vindsoras, Otava, Londonas. Ontarijo šiaurinesniuose miškuose yra lietuvių vasaros stovyklos ir kurortai: Vasaga ir Romuva (prie Hantsvilio). Lietuviai taip pat paliko žymių Delhajaus tabako auginimo regione.

Kvėbeko provincijoje, Albertoje ir Britų Kolumbijoje gyvena po 4000-6000 lietuvių, ~1500 gyvena pirmosiose (dar XIX a.) lietuvių imigracijos vietose Naujoje Škotijoje ir aplink. Tačiau tik ketvirtis Kanados lietuvių (~11 500) yra gryni lietuviai ir šis procentas skiriasi regionuose: Naujoje Škotijoje ir aplink grynų lietuvių jau beveik nėra (nebėra ir bendruomenių), Ontarijuje apie trečdalis. Be Ontarijaus, žymus lietuviškas paveldas yra tik Monrealyje (Kvebekas) ir menkesnis Edmontone bei Vinipege.

Du Kanados miesteliai - Wilno Ontarijuje ir Vilna Albertoje - yra pavadinti Vilniaus garbei (Wilno yra lenkiškas, o Vilna - senasis rusiškas Lietuvos sostinės pavadinimai)

Click to learn more about Lithuania: Kanada No Comments

Mažieji Ontarijo miestai

Pokariu Kanados lietuviai kūrėsi ne tik Toronte, bet ir mažuosuose Ontarijo miesteliuose. Ne viename jų stovi kuklios iš dalies modernaus, iš dalies senovinio stiliaus lietuviškos bažnytėlės, atsipidninčios tą 1950 m. laikmetį kai į Kanadą atbėgę lietuviai stengėsi išsaugoti savo tradicijas, bet ir turėjo prisitaikyti prie modernios kanadietiškos visuomenės. Tačiau mediniai kryžiai ir stogastulpiai lietuvybę pabrėžia kone kiekviename šventoriuje.

Į Delhajų(Delhi) atsikėlę lietuviai dirbo tabako platacijose. 1959 m. atsirado galimybė nusipirkti vietinę bažnytėlę, nes parapija kėlėsi į didesnę. Bažnyčia perkrikštyta Šv. Kazimiero vardu (41 Talbot Road).

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Delhajuje. Priekyje - tradicinis medinis kryžius. Google Street View.

Kanados lietuviai mėgo glaudžiai su Lietuva susijusius pavadinimus. Šv. Kazimiero bažnyčia yra ir Vindzoro (Windsor) mieste (1043 Greendale Drive). Londone (London) stovėjo Šiluvos mergelės bažnyčia (1414 Dundas Street), nugriauta ~2010 m. Ji statyta kaip annglikoniška Šv. Morkaus bažnyčia, o lietuvių nors ir nebuvo daug, susimetę ženklias sumas pastatą nusipirko 1964 m. (paskutinė naujai įsteigta lietuvių parapija Kanadoje). Tada pagal žymaus Kanados lietuvių architekto Kulpavičiaus projektą rekostravo, ten veikė ir lietuviška mokykla, biblioteka.

Vasaga Byčas (Wasaga Beach) miestelis nedidelis, bet lietuvių čia gana daug. ~1952 m. jie čia Tortonto kunigo Petro Ažubalio skatinimu pirko vasarnamius, nes ši vieta primena Palangą (greta Hurono ežeras, kurio, lyg jūros, kito kranto nesimato, ilgiausias pasaulyje paežerės paplūdimys (14 km), panašus į Palangos klimatas, miestelio dydis). Tai - retas atvejis kai lietuviai kėlėsi kažkur planingai. Yra ir iš vasarnamio perstatyta Gerojo ganytojo šventovė (2121 Mosley Street). Pastatyta 1993 m. Jos prireikė todėl, kad vasarnamius kai kurie lietuviai ilgainiui pritaikė gyventi ir žiemą bei visam laikui iš didmiesčių išsikėlė į Vasaga Byčą.

1949 m. netoli Niagaros krioklių esančiame Sent Katerinse (St. Catherines) iš lietuvos bėgti priversti broliai pranciškonai įkūrė savo vienuolyną, čia įsteigta ir Angelų karalienės misija. Pastatas 2001 m. mažėjant lietuvių parduotas, bet lietuviams juo leidžiama naudotis.

Tarp Toronto ir Sent Katerinso esančiame Hamiltone 1948 m. įkurta Aušros vartų mergelės bažnyčia (58 Dundurn Street).

Aušros Vartų Marijos lietuvių bažnyčia Hamiltone. Priekyje - tradicinis oplytstulpis. Google Street View.

Ontarijuje yra ir Vilnius - tiksliau, Wilno miestelis. Jį dar 1858 m. įkūrė kašubai - tautelė, gyvenanti prie Gdansko. Čia jiems gamta priminė namus, panaši ji ir Lietuvą. Naujakuriams vadovavo lenkas Liudvikas Dembskis, gimęs Vilniuje - nenorėdamas pavadinti gyvenvietės savo pavarde jis pakrikštijo ją savo gimtojo miesto vardu. Aplink Ontarijaus Vilnių daug kryžių, čia yra ir seniausia įkurta lenkiška Kanados parapija (1875 m., dabartinė bažnyčia 1937 m.)

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas 4 Comments

Torontas (Ontarijas)

Torontas tapo namais tūkstančiams lietuvių, bėgusių nuo sovietų okupacijos. Jie 1950-1970 m. čia pastatė daug patriotiškai pavadintų pastatų, siekdami atkurti dalelę prarastos Lietuvos: bažnyčias, klubus, pensionatą, redakcijas. Ir nors Toronte lietuvių būta ir seniau, būtent tą pokario laikmetį iki pat šiol geriausiai atspindi jo lietuviškas paveldas.

Vienas didžiausių lietuvybės centrų - Misisogos priemiestyje, kur yra didelis lietuvių centras "Anapilis" (2185 Stavebank Rd.). Centro širdyje - modernistinė Lietuvos kankinių šventovė, pastatyta 1974 m. Tai pirma pasaulyje bažnyčia, pavadinta šiuo vardu, kuris okupacijos metais turėjo simbolinę prasmę: juk Lietuvos kankiniai - tai ir sovietų nužudyti už savo įsitikinimus lietuviai. Lietuvių centras apylinkėse kūrėsi dar nuo seniau: nuo 1960 m. greta veikia lietuviškos Šv. Jono kapinės, kuriose be masyvių lietuviškų antkapių ir paminklas "Žuvusiems už Lietuvos laisvę", koplyčia. Kartu su bažnyčia įrengta vienintelio Kanados lietuvių laikraščio "Tėviškės žiburiai" redakcija (leidžiamas nuo 1949 m.), aikštelė vis dažniau automobiliais atvykstantiems parapijiečiams. Yra ir trys didelės salės lietuvių ir nelietuvių šventėms. Yra ir Lietuvių muziejus-archyvas.

Tai nėra pirmoji lietuviška bažnyčia Toronte - iki tol lietuviai melsdavosi Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, kuri tarpukariu nupirkta iš presbiterijonų (ten buvo ir redakcija, iškasta požeminė parapijos salė), bet pokariu jau tapo gerokai per maža.

Anapilis yra svarbus Kanados lietuvių centras ir vienas didžiausių lietuvybės centrų pasaulyje, bet pačiame Toronte yra ir dar vienas toks centras. Tai Lietuvių namai (1573 Bloor Street West), kuriuose veikia Lietuvos generalinis konsulatas, baras "Lokys" (čia siūlomas lietuviškas alus), lietuvių salės, kredito unija.

Senieji lietuvių namai Toronte nukabinėti lietuvišais institucijų pavadinimais, 'Švyturio' ir padabinti Lietuvos bei Kanados vėliavomis. Google Street View.

Netoliese veikė Lietuvių liuteronų Kristaus atpirkėjo bažnyčia (1691 Bloor St W), nuo ~2017 m. uždaryta ir palikta anglakalbiams liuteronams (2008 m. buvo 129 narių, 2012 m. liko 92). Bažnyčia suorganizuota 1951 m., primena nediduka seną bordinį namą.

Ant daugiaaukščio kitapus gatvės spindi Gedimino stulpai ir užrašas "Vilnius Manor" - tai pensionatas (1700 Bloor Street West).

Pensionatas Vilnius Manor (Vilniaus dvaras) Toronte. Google Street View.

Už kelių kvartalų į šiaurę prie Glenlake Ave yra Lietuvos parkas (Lithuania Park). Parkas taip pavadintas 1973 m. per visą Vakarų pasaulį vilnijant bangai įvairių vietų (gatvių, aikščių, parkų) pervadinimo okupuotos Lietuvos garbei - paprastai šiuos pervadinimus incijuodavo ir remdavo vietos lietuviai. Jie ir prisideda prie parko priežiūros. Bet 2013 m. Toronto savivaldybė gavo peticiją iš 130 torontiečių su prašymu grąžinti parkui senąjį "Oakmount Park" pavadinimą.

Lietuvos parko ženklas Toronte. Google Street View.

Kitur Toronte stūkso ir trečia moderni lietuvių šventovė - Kristaus prisikėlimo lietuvių bažnyčia (1 Resurrection Road) nūnai apsupta daugiabučių dangoražių; ją 1953 m. įkūrė ir administruoja broliai pranciškonai, kaip įprasta greta susiformavo ir lietuvių centras: salė, lietuvių kredito unija. Anksčiau ši bendruomenė irgi rinkdavosi miesto centre, bet vis daugiau lietuvių persikeliant į priemiesčius, ten perstatyta ir bažnyčia, o senoji bažnyčia nugriauta. Dabartinė bažnyčia pastatyta 2001 m.

Kristaus prisikėlimo lietuvių bažnyčia Toronte. Google Street View.

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas 5 Comments

Hamiltonas (Ontarijas)

Lietuviška straipsnio apie Hamiltoną versija ruošiama.

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Vasaga (Ontarijas)

Lietuviška straipsnio apie Vasagą versija ruošiama

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Alberta (Kanada)

Albertos provincijos sostinėje Edmontone esantys Lietuvių namai (83 Street Northwest) - nedidelis namelis vienaukščių gyvenamųjų namų rajone. Tik tokį galėjo sau leisti negausi miesto lietuvių bendruomenė, tad čia telpa ir koplytėlė (vietoje bažnyčios, kurios statyboms žmonių nepakako), ir kitos patalpos. Išorėje puikuojasi Gedimino stulpai, tautiniai ornamentai.

Lietuvių namai Edmontone. Google Street View.

Albertoje esantis kaimas Vilna yra pavadintas Vilniaus garbei. Gyvenvietė įkurta 1907 m. Anuomet Vilnius, kaip ir visa Lietuva, valdytas Rusijos Imperijos ir tuo metu oficialus rusiškas miesto pavadinimas buvo būtent "Vilna". Kadangi rusų kalba Imperijoje buvo oficiali, būtent toks pavadinimas rodydavosi ir ano meto pasaulio žemėlapiuose ir būtent juo Albertos naujakuriai, daugiausiai atvykę iš Rytų Europos, pavadino savo kaimą. Beje, Lietuvos sostinė kai kuriomis kalbomis iki šiol vadinama "Vilna" (suomių, ispanų, tagalogų ir lotynų, o latviškai - Viļņa). Albertos Vilnoje gyvena ~250 žmonių.

Įvažiavimas į Albertos Vilnių (Vilną). Google Street View.

Click to learn more about Lithuania: Alberta, Kanada No Comments

Delhi (Ontario)

Straipsnis bus gruodžio mėn.

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Sen Katerinsas (Ontarijas)

Sen Katerinsas (Ontarijas) - straipsnis bus parašytas gruodį

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Romuva ir Ontarijo šiaurė

Romuva ir Ontarijo šiaurė - lietuviškas straipsnis bus baigtas rašyti gruodžio mėnesį

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Otava (Ontarijas, Kanada)

Lietuviškas straipsnis apie Otavą bus parašytas gruodžio mėn.

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Londonas (Ontarijas)

Londonas (Ontarijas) - straipsnis bus parašytas gruodį

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Vindsoras (Ontarijas)

Lietuviškas straipsnis apie Vindsorą bus baigtas rašyti 2019 m. gruodį.

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas No Comments

Lietuviško paveldo rytiniuose JAV Vidurio Vakaruose žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV vidurio Vakaruose (Mičigane, Ohajuje) ir vakariniame Ontarijuje (Kanada) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Ohajuje, Mičigane, Ontarijuje.

Click to learn more about Lithuania: Mičiganas, Ohajus, Ontarijas 2 Comments

Lietuviško paveldo JAV Vidurio Atlante žemėlapis

Lietuviškas paveldo vakariniuose JAV vidurio Atlanto regione (Niujorke, Naujajame Džersyke, Pensilvanijoje, Merilende, Vašingtono mieste) ir rytiniame Ontarijuje (Kanada) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Merilende, Naujajame Džersyje, Niujorke, Pensilvanijoje, Vašingtone (JAV sostinėje), Ontarijuje.

Lietuviško paveldo Naujojoje Anglijoje žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Naujojoje Anglijoje (Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Rod Ailende, Naujajame Hampšyre) ir Kvėbeke (Kanada) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Naujajame Hampšyre, Rodailende, Kvebeke.