Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Detroitas (Mičiganas, JAV)

Detroitas XX a. pradžioje išaugo aplink naują pramonės rūšį: automobilius. Čia buvo ir yra visų trijų didžiausių JAV automobilių įmonių štabai: Ford, General Motors, Chrysler. Iki savo žlugimo čia veikė ir kitos gamyklos: Packard, Studebaker, Fisher. Kaip ir į kitus pramoninius JAV miestus, į Detroitą prieškariu masiškai imigravo lietuviai (1930 m. surašymo metu jų jau buvo 4879).

Senasis Detroito lietuvių rajonas

Didžiąją XX a. dalį lietuvių gyvenimas Detroite virė į pietvakarius nuo miesto centro (šiandieniniame Mexicantown), aplink Šv. Antano Romos katalikų bažnyčią ir Lietuvių namus.

1920 m. pastatyta Šv. Antano lietuvių bažnyčia (1750 25th St., Pietvakarių Detroitas) - masyvus bebokštis dviejų aukštų pastatas. Antrame aukšte - mums įprastas bažnyčios interjeras, o pirmajame seniau veikė lietuvių mokykla. Paskui ji virto koplyčia ir pamaldos laikytos joje (didžiulės bažnyčios menkstančiai parapijai nebereikėjo). Taip pat pirmame aukšte buvo erdvi salė parapijos narių susitikimams po mišių, įkurtas mažas lietuvybės muziejėlis. Bažnyčia uždaryta 2013 m.

Šv. Antano lietuvių bažnyčia Detroite. Pastatas kairėje - lietuvių salė. ©Augustinas Žemaitis.

Priešais Šv. Antano bažnyčią - gražiai sutvarkytas pastatas, kurį tebepuošia užrašas "Lithuanian Hall" („lietuvių salė“, arba „lietuvių namai“). Viduje yra šiek tiek lietuviškų suvenyrų.

Detroito lietuvių namai

Detroito lietuvių namai

Lietuvių namai statyti 1921 m. kairiųjų pažiūrų lietuvių, kurie nelankė bažnyčios (tais laikais parapijose vykdavo ir tautinė bei pasaulietinė lietuviška veikla, tačiau nereligingieji norėjo tam atskiro pastato). Bent dalis lietuvių namams priklausiusiųjų buvo komunistinių pažiūrų – tuo įsitikino „Tikslas – Amerika 2018“ dalyviai, aptikę pastato spintoje lietuviškos komunistinės atributikos. Ji - nesunaikinta ir niekur neišnešta ir dabartinių savininkų. Išlikusios ir tokios pastato detalės kaip bilietų kasa, kurioje būdavo parduodami bilietai į lietuvių namų renginius, scena, ir dar daugiau. Net pastato renovacija mažai ką pakeitė.

Pagrindinė salė dabar tarnauja kaip atviro darbo erdvė

Pagrindinė salė dabar tarnauja kaip atviro darbo erdvė. Ant vienos sienos – ir lietuviška atributika

Galima tik įsivaizduoti, kokia "ideologinio fronto" linija driekėsi Vernor gatve, skiriančia Šv. Antano bažnyčią ir lietuvių namus. Tiesa, ilgainiui, kairiųjų pasekėjų mažėjant, lietuvių namai buvo uždaryti ir vėliau naudoti netgi parapijos reikmėms (vestuvėms ir pan.).

Šv. Antano bažnyčia (kairėje) ir lietuvių namai (dešinėje)

Šv. Antano bažnyčia (kairėje) ir lietuvių namai (dešinėje)

Netoli lietuvių namų – Valio Baužos laidotuvių namai.

Deja, kaip kad visame Detroite, dalis pastatų – apleisti ar sudegę. Viskas prasidėjo nuo juodaodžių sukeltų 1967 m. rasinių riaušių, kurių išsigandę baltieji išsikėlė į priemiesčius; dabar 85% miestelėnų - juodaodžiai, čia vienas didžiausių JAV nusikalstamumas, nedarbas, neraštingumas. Tačiau rajone aplink Šv. Antano bažnyčią vyrauja meksikiečiai. Jis - saugesnis už vidutinį miesto rajoną. Nors dauguma lietuvių išsikraustė į priemiesčius, šbūtent šis rajonas dar vis „lietuviškiausias“ visame Detroite. Šiuo metu Šv. Antano bažnyčia daugiausia tarnauja čia gyvenančių lotynų amerikiečių reikmėms – pirmas jos aukštas dabar skirtas labdaringai organizacijai, mokančiai neseniai atvykusius į JAV imigrantus anglų kalbos. Nemokamai.

Organizacija, nupirkusi abudu lietuviškus pastatus, turi daugiau pastatų aplink, ne tik šią bažnyčią bei lietuvių namus, siekia atjauninti ir patį rajoną. Kaip „Tikslas – Amerika 2018“ misijos dalyviams pasakojo jos darbuotojai, vienu metu tik apie 30 procentų šio rajono namų buvo gyvenami, o dabar šis skaičius pakilo iki 80 proc. Organizacija, remontuodama namus ekologiškai ir įsipareigodama už fiksuotą kainą juos nuomoti nepasiturintiesiems, mainais už tai renovacijoms gauna valstybės finansavimą.

Valio Baužos laidotuvių namai mena laikus, kai rajone vyko lietuviškas gyvenimas. ©Augustinas Žemaitis.

Stipriausia Šv. Antano parapija buvo po Antrojo pasaulinio karo, kuomet į JAV atsikėlė nuo sovietų bėgusi Lietuvos inteligentija. Tais laikais visi norintys į bažnyčią netilpdavo - tekdavo dalyvauti mišiose iš lauko. Ilgainiui parapijos narių mažėjo, jie seno. Apie 1985 m. bažnyčia nukentėjo nuo gaisro, bet buvo suremontuota. Iki 2009 m. Šv. Antano bažnyčioje lietuviškos mišios dar vykdavo kasdien, o sekmadieniais - du kartus. Tuomet, kunigui išėjus į pensiją, mišias imta laikyti tik vieną kartą į savaitę sekmadieniais (bažnyčios parkavimo aikštelė darbo dienomis naudota Lithuanian Hall savininkų). 2011 m. Detroito vyskupas nusprendė parapiją naikinti ir 2013 m. parapija panaikinta.

Šv. Antano lietuvių bažnyčios pagrindinės salės (antras aukštas) interjeras kaip jis atrodė iki uždarymo (2012 m.). Šiandien jis panašus, bet religinės lietuviškos interjero detalės išrinktos, pvz. suolai. Patalpos dabar naudojamos šokiams. ©Augustinas Žemaitis.

Sautfildo Dievo Apvaizdos bažnyčios kompleksas

Dabar vienintelė Detroito lietuvių bažnyčia - Dievo Apvaizdos (25335 W 9 Mile Road, Sautfilde). Tai net ne bažnyčia, o visas kompleksas lietuviškų pastatų, įskaitant salę renginiams, didelį valgomąjį, mažą parapijos muziejėlį, šeštadieninę lietuvių mokyklą ir keletą paminklų. Vyksta sporto ir kiti renginiai, čia buriasi Ateitininkai, Šauliai, skautai, tautinių šokių būrelis, kitos organizacijos.

Dievo Išmities lietuvių bažnyčia Sautfile

Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčia Sautfilde

Visas kompleksas pastatytas 1972 m. Architektas – Kanados lietuvis Alfredas Kulpa–Kulpavičius. Pradžioje jo projektas buvo puošnesnis, tačiau vyskupija pareikalavo jį supaprastinti apribodama pinigus, kuriuos lietuviams leista suaukoti bažnyčiai. Dėl to bažnyčiai kiek trūksta tos didybės, kuria pasižymi kitos po Antrojo pasaulinio karo pastatytos lietuvių bažnyčios, tačiau viduje lietuviškumo netrūksta. Čia – ir lietuviški Vytauto Kazimiero Jonyno vitražai, Daugvilos drožyba. Tarp vitražų įspūdingiausias – su Šv. Kazimieru ir Vyčiu, o mediniai raižiniai atvaizduoja Kryžių kalną Šiauliuose bei Palaimintąjį Jurgį Matulaitį.

Dievo Apvaizdos bažnyčios vidus

Dievo Apvaizdos bažnyčios vidus

Drožiniai Dievo Apvaizdos bažnyčioje

Drožiniai Dievo Apvaizdos bažnyčioje

V.K. Jonyno vitražai

V.K.Jonyno vitražai

Komplekse – didelis kiemas, kuriame stovi trys paminklai - Jurgio Jurgučio memorialas (pirmasis Lietuvos garbės konsulas Mičigane), tradicinis medinis kryžius – saulė, o pats seniausias - Jėzaus statula, perkelta čia iš ankstesnių bažnyčių.

Jurgio Jurgučio skulptūra

Jurgio Jurgučio skulptūra

Lietuviškas kryžius Dievo Apvaizdos bažnyčioje

Lietuviškas kryžius Dievo Apvaizdos bažnyčioje

Mat ši Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčia nėra pirmoji Dievo apvaizdos lietuvių bažnyčia Detroite. Parapijos bažnyčios vis "stūmėsi" į priemiesčius kartu su pačiais Detroito lietuviais. 1908 m. jos pirmtakė Šv. Jurgio bažnyčia buvo įkurta pačiame Detroite, 1949 m. nauja Dievo Apvaizdos bažnyčia pastayta atokiau. Per XX a. septintajame dešimtmetyje vykusią greitkelių statybos programą (Detroitas - pirmasis JAV miestas, kurio centrą su priemiesčiais sujungė greitkeliai) abi bažnyčios nugriautos - jų vietose dabar driekiasi magistralės.

Vieta, kur stovėjo Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia

Vieta, kur stovėjo Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia

Vieta, kur seniau būta Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčios

Vieta, kur anksčiau būta Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčios

Vyskupas nebenorėjo, kad išliktų ši lietuviška parapija - sakė, kad tautinės parapijos Detroite (pvz. lenkų) pamažu nyksta, mažėja jas lankančų žmonių. Tačiau lietuviams reikalaujant, vyskupas visgi leido statyti naują lietuvišką Dievo Apvaizdos bažnyčią - su ta sąlyga, kad ją pastatys ir išlaikys vien lietuviai savo lėšomis, ir lankytis ten irgi galės vien lietuviai. Lietuviai sugebėjo savo lėšomis 1972 m. pastatyti ir išlaikyti naują Dievo Apvaizdos bažnyčią. Kadangi ji - ne skurdžiame Detroite, o turtinguose priemiesčiuose, čia mieliau lankosi ir naujieji, jaunesni imigrantai.

Po to, kai Šv. Antano bažnyčia uždaryta, į šią bažnyčią atkeliavo ir dalis jos daiktų.

Netoli nuo Dievo Apvaizdos bažnyčios yra Šv. Kapo (Holy Sepulchre) kapinės, kuriose palaidota daugybė lietuvių, o kai kurie – ir po itin patriotiškais antkapiais. Deja, kapinėse lietuviams nepavyko atsiskirti ir susikurti atskiros zonos vien lietuvių kapams, todėl jie – išsibarstę po visą teritoriją.

Kitos lietuviškos vietos Detroite

Įdomią lietuvybės apraišką galima rasti ir pačiame ištuštėjusiame Detroito centre. Ant namo netoli Grand River Avenue ir Times Square kampo kabo atminimo lenta su užrašu: "Čia gimė Fluxus įkūrėjas Jurgis Mačiūnas". Užrašas - vien lietuviškas, be vertimo į anglų kalbą. Išties Jurgis Mačiūnas 1931 m. gimė Kaune ir atvyko į JAV 1948 m. Kaip po daugybės bandymų pavyko išsiaiškinti „Tikslas – Amerika 2018“ ekspedicijos metu, atminimo lenta buvo pakabinta Gilberto Silvermano, kuris labai mėgo ir kolekcionavo Jurgio Mačiūno darbus. Vienu metu jis sumąstė sukurti atminimo lentą ir padovanoti Kaunui, kuriame Jurgis Mačiūnas ir gimė, bet Kaunas jos niekuomet nepanaudojo ir ji Mačiūno giminių buvo grąžinta Silvermanui. Tada Silvermanas ją pritaisė ant pastato, kuriame turėjo patalpų. Įdomu yra tai, kad ši lenta Detroite, galima sakyti, pati yra Fluxus meno kūrinys: melaginga atminimo lenta "Čia gimė Mačiūnas" ant atstiktinio pastato atsitiktiniame mieste - tikrai paties Mačiūno stilius! Iš kitos pastato pusės – kitas pat Fluxus darbas: išpietštos netikros durys. Ant jų – užrašas „Fluxus“.

Melaginga Jurgio Mačiūno atminimo lenta. ©Augustinas Žemaitis.

Parker-Webb pastatas, ant kurio pakabinta Jurgio Mačiūno lenta

Parker-Webb pastatas, ant kurio pakabinta Jurgio Mačiūno lenta

Detroito Veino universitetas turi Lietuvių kambarį. Jis – tautinio paveldo pastate (Manoogian Hall). Kambarys – antrame aukšte, jo Nr. 288. Atidarytas 1978 m., minint 60-ąsias Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo metines. Visos sienos nuo grindų iki lubų ištapytos Lietuvą simbolizuojančiomis freskomis: Lietuvos pastatai (net tie, kur šiandien nugriauti), patriotiniai simboliai, istoriniai paveikslai. Žalgirio mūšis ten vyksta prieš Trakų pilį ir Vilniaus sienas, o danguje tuo metu plevena Čiurlionio paveikslų motyvai. Viduramžių LDK žemėlapis, tautiniais drabužiais vilkintys vaikai eina prie Kauno Laisvės statulos ir t.t. Kiekvieno simbolio reikšmė paaiškinta anglų kalba. Be papuoštųjų sienų esama ir vitrinose sudėtų lietuviškų detalių.

“Veino

Veino universiteto lietuvių kambario sienos fragmentas. Kairėje – lietuviai, pasipuošę tautiniais kostiumais Kauno Vienybės aikštėje. Centre – Laisvės statula ir gėlės, sudėtos jai prie kojų. Dešinėje – Vilniaus universitetas ir senieji miestelėnai.

Kambarys ilgokai neremontuotas, tad dalis jo dalių sulūžusios, o informacinė lenta skelbia, kad Lietuva – okupuota Sovietų sąjungos. Pastatas ir kambarys – atviri kiekvienam (jei kambaryje nevyksta paskaitos). Kambario kūrėjai – žymusis lietuvių architektas Jonas Mulokas, taip pat Rimas Mulokas. Sienų autorius – Vytautas Augustinas.

Sienų fragmentai – Vilniaus Universitetas kairėje, lietuviškos fortifikacijos per vidurį (Trakų pilis ir dabar jau nugriautos Vilniuje) bei Žalgirio mūšio kariai dešinėje

Sienų fragmentai – Vilniaus Universitetas kairėje, lietuviškos fortifikacijos per vidurį (Trakų pilis ir dabar jau nugriautos Vilniuje) bei Žalgirio mūšio kariai dešinėje

Detroite būta ir Šv. Petro lietuvių bažnyčios. Ji duris atvėrė 1921 m., uždaryta 1995 m., lietuviškų detalių nebeturi, tačiau ten nuo 1997 m. veikiantis Visų Šventųjų bendruomeninis centras (All Saints Neighborhood Center) prie įėjimo įrengė lietuvišką pastato praeitį menančias lenteles. Bažnyčia medinė, nors seniau jos fasadas ir buvo plytinis, dabar atkurta taip, kaip būta originaliai. Išties lietuviai planavo, kad taip kukliai pastatas atrodys tik laikinai, tačiau parapija taip niekad ir netapo tokia didelė, jog įstengtų pasistatyti didesnę bažnyčią. Kaip ir Šv. Antano bažnyčioje, bažnyčia turėjo rūsį (iškastą parapijiečių rankomis), kur lietuviai susirinkdavo po Mišių. Bažnyčios statulos, baldai, didelis kryžius, stovėjęs prie įėjimo, paaukoti Lietuvos bažnyčioms.

Šv. Petro lietuvių bažnyčia Detroite

Šv. Petro lietuvių bažnyčia Detroite

Buvusios Šv. Petro lietuvių bažnyčios foje

Buvusios Šv. Petro lietuvių bažnyčios prieangis su informacija apie lietuvišką pastato istoriją

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Detroite žemėlapis

Taip pat skaitykite: to paties autoriaus straipsnis apie Detroitą ir jo lankytinas vietas

Tikslas - Amerika ekspedicijos į Vestvilį dienoraštis

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Vestvilis

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Vestvilis

Detroitas – motorų miestas, šiuolaikinių automobilių gimtinė – „Gabalėliai Lietuvos” ir „Tikslas - Amerika” projektams labai svarbus. „Tikslas – Amerika“ dalyviai Aistė ir Augustinas Žemaičiai pasakoja kodėl.

Augustinas: „Būtent Detroite dar 2012 m. pirmąsyk aplankiau Amerikos lietuvių bažnyčią ir rajoną, būtent ten – ir paskui Čikagoje – savo akimis įsitikinau, kad lietuvišką paveldą užsienyje būtina aprašyti vienoje vietoje, kad įspūdingo paveldo yra ne tik buvusiose LDK žemėse, bet ir už Atlanto.“

Uždaryta bažnyčia, kur prasidėjo Gabalėliai Lietuvos

Augustinas: „Šv. Antano bažnyčią, kurią tada lankiau, šiemet radau pasikeitusią. Uždarytą. Detroitas – nykstantis miestas, autopramonė smuko, nusikalstamumas išaugo, lietuviai išsikėlė, visi baltaodžiai kartu paėmus tesudaro 10% miestelėnų, o gyventojų sumažėjo dviem trečdaliais. Dabar bažnyčioje – anglų kalbos kursai naujiems, ispanakalbiams, imigrantams.

Bet jei 2012 m. Detroite lankiausi kaip eilinis keliautojas, tinklaraščio apie užsienio šalis „AŽ kelionės ir mintys” [ http://www.augustinas.net ] autorius, o „Gabalėliai Lietuvos” projektas dar gyveno tik mano mintyse, tai šiais metais atvykau su konkrečia misija. Sistemingai patyrinėjęs supratau, kad be Šv. Antano bažnyčios lietuviškų vietų Detroite – dar keliolika.

Per dieną turėjome ne tik kiekvieną aplankyti, bet ir užeiti į vidų, pasikalbėti su dabartiniais savininkais, kurie beveik visur – nebelietuviai. Padėti susitarti pasisiūlė Anne Tubinis Audette, „Gabalėlių Lietuvos” gerbėja. Ji - „netipinė pagalbininkė”: tėvai jos neaugino lietuviškai, o savo kilmę atrado pati, tik prieš keletą metų, interneto dėka. Bet jau kai atrado, stačiai į ją pasinėrė ir internete apie Lietuvą ir lietuvišką paveldą JAV skaito viską! Džiugu, kad tokie puslapiai, kaip „Gabalėliai Lietuvos”, padeda atrasti net ir seniai nutrauktą ryšį su Lietuva; kai lietuvių kilmės amerikiečių – per milijoną – yra nemažas potencialas. Bet tam reikia informacijos anglų kalba: būtent todėl visos mūsų svetainės ir „Tikslas – Amerika” žemėlapis – dvikalbiai.“

Lietuviškus dokumentus išsaugojo nelietuviai

Augustinas: „Detroito lietuviškoms vietoms pasisekė: tiek buvusi Šv. Petro bažnyčia, tiek Lietuvių namai suremontuotos, viduje yra nuotraukų, primenančių lietuvišką praeitį, interjero detalių, ant Lietuvių namų net didelis užrašas „Lithuanian Hall” likęs. O juk didelė dalis Detroito sudeginta, sugriauta.“

Aistė: „Tačiau pats didžiausias nustebimas mūsų laukė Lietuvių namuose. Dabartinių savininkų – nekilnojamojo turto vystytojų – darbuotojas iš spintos staiga ištraukė dėžę lietuviškų dokumentų, kuriuos paliko buvę savininkai. Atsiverčiam – o ten komunistinės dainos, Smetoną prilyginančios Hitleriui, šlovinančios „draugą Staliną”. Viskas lietuvių kalba! Akivaizdžiau nei bet kada anksčiau susidūrėm su tuo, kad prieškariu nuvykę į JAV kai kurie lietuviai iš vietos radikalų persisėmė radikaliomis kairiosiomis idėjomis. Ir Lietuvių namai priklausė būtent tokiems, kurie nieku gyvu būtų nėję į lietuvių bažnyčią kitoje gatvės pusėje. Koks ideologinis frontas turėjo būti tas dabar tuščias (kaip ir visas daugiau nei pusės gyventojų netekęs Detroitas) Vernor kelias, kai tiesiai prieš bažnyčios langus stovi šie Lietuvių namai!”

Augustinas: “Tiesa, kai paaiškėjo sovietinio genocido Lietuvoje mastai, daugelis kairiųjų Amerikos lietuvių pagaliau praregėjo ir nuo tų idėjų nusigręžė, jų organizacijos (tarp jų ir “Lietuvių namai”) spėriai užsidarė.

Aistė: Komunistiniai dokumentai grįžo į spintelę. Išvažiavome. Anne Tubinis Audette žadėjo grįžti nusiskanuoti. Dabar, Lietuvai išsilaisvinus, tikriausiai jau galima – tai tėra istorija. Ir net nuo sovietų okupacijos į JAV pasitraukę lietuviai šypsodamiesi mūsų klausinėjo apie tuos dokumentus.“

Fluxus mistika Detroito centre

Augustinas: „Prieš palikdami Detroito centrą, norėjome išspręsti vieną nuo pat 2012 m. ramybės nedavusį klausimą. Kaip gi pačiame miesto centre ant Parker-Webb pastato atsirado vien lietuviškai(!) parašyta atminimo lenta, kad ten gimė Jurgis Mačiūnas?

Akivaizdu tik tiek, kad lenta melaginga – Mačiūnas gimė Kaune. Nors atrodė, kad lentą tikrai turėjo prikabinti lietuvis (kas kitas parašytų taisyklingai lietuviškai?), klausimai apie tai Mičigano lietuviams atsimušdavo lyg į sieną: „Apie tą lentą iš jūsų girdžiu pirmą kartą”. Mičigano lietuvių bendruomenės pirmininkė, knygą apie Mičigano lietuvius parašęs autorius – niekas nieko nežinojo. O ir pats tą lentą pamačiau 2012 m. atsitiktinai eidamas Detroito gatve – niekur internete jokios informacijos apie ją nebuvo.

Nuogąstavimai, gal lenta buvo laikina, nepasitvirtino: ji toliau kabo, apėjęs pastatą nuodugniau radau ir „FLUXUS” žodžiu paženklintas duris, labai tikroviškai išpaišytas ant sienos. Deja, ir išsiaiškinti vietoje nieko nepavyko.

Mūsų didžioji pagalbininkė Detroite Anne Tubinis Audette apie lentą irgi nieko nežinojo - bet ši mistika sudomino ją pačią tiek, kad net mums jau išvykus iš Detroito, nusprendė savo kanalais išsiaiškinti "kartą ir visiems laikams".

Pradžioje paklausė Detroito institucijos, atsakingos už atminimo lentas: ji nieko nežinojo. Nieko keisto - visos oficialios lentos juk angliškos ar turi vertimus.

Kita mūsų teorija buvo, kad tai gal paties Mačiūno Fluxus kūrinys - netikra atminimo lenta sau pačiam atrodytų labai jau Mačiūno stilius. Tačiau Mačiūno paties nebepaklausi - miręs. Bet Anne surado Floridoje dėstytojaujančios J. Mačiūno našlės Billie kontaktus. Paskambino... Vėl nesėkmė. Billie pati gerokai nustebo išgirdusi apie atminimo lentą jos vyrui Detroite!

Tada Anne patyrinėjo Detroito bibliotekoje senus vietos laikraščius. Mačiūno sąsajų su Detroitu nerado, pranešimų apie lentos įkėlimą - irgi.

Užtat sužinojo, kad pastatu anksčiau naudojosi meno kolekcininkas Gilbertas Silvermanas, kolekcionavęs Fluxus kūrinius. Pirmas apčiuopiamas atradimas...

Tačiau Silvermanas irgi miręs. Laimė, jo žmona jį pergyveno - Anne jai išsiuntė laišką, susiskambino ir... Pagaliau, po 6 metų, sėkmė! Taip, lietuvišką lentą pakabino Silvermanas, nors ji tai sužinojo ne iš karto. Pasirodo, Silvermanas tą lentą buvo nusiuntęs į Kauną, kad pakabintų tikroje Mačiūno gimimo vietoje – tačiau Kaunas nepakabino, Mačiūno giminės lentą parsiuntė atgal Silvermanui ir šis “iškrėtė Fluxus pokštą” Detroite.

Kol kas lieka neatsakytas klausimas, kas be klaidų parašė lietuvišką tekstą, nes teoriją, kad Silvermanas galėjo būti lietuvių ar bent litvakų kilmės, jo žmona paneigė - jam tiesiog patiko Mačiūnas.

Kaip ten bebūtų, didžioji dalis paslapties išspręsta. Dar keleri metai - ir galbūt būtų išėję Anapilin paskutiniai žmonės, kurie žinojo tiesą apie šį įdomų lietuvišką meno kūrinį, kiekvienam praeiviui matomą pačiame Detroito cente.

Ši istorija - tik žiupsnelis "Tikslas - Amerika" užkulisių bei savanoriško darbo, kurį įdedame ne tik mes, tačiau ir šimtai Amerikos lietuvių pačioje Amerikoje. Tam, kad lietuviškas paveldas Amerikoje iš "baltos dėmės" virstų visiems žinomu abipus Atlanto - tiek lietuviakalbiams, tiek anglakalbiams; tiek turistams, tiek tyrinėtojams, tiek aplinkiniams gyventojams.“

Gyvos lietuviškos vietos - Detroito priemiesčiuose

Aistė: „Vizitą Detroite užbaigėme ten, į kur išsikėlė dauguma miesto lietuvių (ir iš kur dalis jų niekad nebevažiuoja į patį nesaugų Detroitą) – priemiesčiuose. Sautfilde, kur veikia bažnyčia ir lietuvių bendruomenės centras. Apie tenykščius lietuviškus meno kūrinius, tautinius Jonyno vitražus, Daugvilos drožinius, pakalbėjome su Gintaru Joniku, jau veik dešimtmetį ten tarnaujančiu kunigu iš Lietuvos.“

Augustinas: „O su Janina Udrys ir vietos šalių vadu Linu Orentu susitarėme dėl ateinančių planų – lankysime dar kelis unikalius objektus, lietuviškas stovyklas. Jų vien Mičigane – trys, jos milžiniškos ir pilnos lietuviško meno, sukurtos įvairiausių lietuvių organizacijų: skautų, ateitininkų, šaulių.

Taip pat šie žmonės padėjo atrasti ryšių Grand Rapidse – antrame pagal dydį Mičigano mieste, kurio lietuvių bendruomenė gal mažesnė, tačiau, priešingai Detroitui, ji neišsilakstė į priemiesčius ir visos lietuviškos vietos ten dar veikia.“

Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė, 2018 09 06.

Detroito Šv. Antano lietuvių bažnyčioje

Detroito Šv. Antano lietuvių bažnyčioje

Detroit Veino universiteto lietuviškoji auditorija. Iš kairės į dešinę: Aistė Žemaitienė, Anne Tubinis Audette, Augustinas Žemaitis

Detroit Veino universiteto lietuviškoji auditorija. Iš kairės į dešinę: Aistė Žemaitienė, Anne Tubinis Audette, Augustinas Žemaitis

Augustinas Žemaitis prie įėjimo į Detroito lietuviškąją auditoriją

Augustinas Žemaitis prie įėjimo į Detroito lietuviškąją auditoriją

Su kunigu Gintaru Joniku dabartinėje Detroito lietuvių bažnyčioje

Su kunigu Gintaru Joniku dabartinėje Detroito lietuvių bažnyčioje

Detroito lietuvių namuose

Detroito lietuvių namuose

Tikslas - Amerika 2019 ekspedicijos į Detroitą dienoraštis

Iš Klivlando nuvykome į Detroitą, kur laukė pats sėkmingiausias „Tikslas – Amerika“ pristatymas: daugiausiai klausytojų, daugiausiai klausimų. Pristatymas ten vyko lietuvių kalba. Ir apskritai nustebino, kiek žmonių Detroite susirinko į lietuviškas mišias, tarp jų jaunesnių. Iš visų sekmadienio mišių, kurias lankėme Amerikoje per šiuos tris metus, Detroite žmonių daugiausiai. Ir prašė Janina Udrys ne 30 min. pristatymo, tačiau 60 min., iš kurių apie 15 min. būtų skirta Mičiganui.

Dar kartą įsitikinome, kad Detroitas – vienas stipriausių lietuvybės centrų Amerikoje.

Deja, ilgai pabendrauti su Detroito lietuviais negalėjome, nes reikėjo vėl skubėti: kirsti Kanados-JAV sieną į Vindsoro miestą, o paskui į Londoną (Ontarijuje), kur kaip tik tą dieną vyko parapijos jubiliejus ir vietos lietuviai taip pat labai prašė išgirsti „Tikslas – Amerika“ pristatymą.

Augustinas Žemaitis, 2019 10 05-06

Click to learn more about Lithuania: Mičiganas, JAV Leave a comment
Comments (64) Trackbacks (0)
 1. Lankiausi Detroite 2012 m. kovą. Buvo labai įdomu sudalyvauti Šv. Mišiose Šv. Antano lietuviškoje bažnyčioje. Džiugu, kad pavyko – naujos informacijos paie mišių laiką internete nėra – tebėra sena informacija, kad Šv. Mišios laikomos kasdien, o sekmadieniais – du kartus. Iš tikro laikomos tik sekmadieniais rytais – laimė, kaip tik tuo laiku ir atėjome.

  Neįprasta kunigui lietuviškai prašant pasimelsti už vyksupą girdėti ne Audrio Juozo, bet anglišką Detroito vyskupo vardą. Kadangi buvau per verbų sekmadienį nustebino ir amerikietiškos verbos – palmių šakelės (vietinius kitokios nustebintų).

  Bendruomenėje daugiausiai vyresnio amžiaus žmonės, vienas buvo 102 metų amžiaus. Tai antrosios bangos (~1950 m.) imigrantai, kai kurie jau gimę Amerikoje, bet labai prisirišę prie lietuviškos bendruomenės. Priėmė labai maloniai, ne vienas priėjo pasisveikinti (dalis lietuviškai, dalis angliškai), aprodė bažnyčią, įleido į šiaip uždarytą didžiąją salę. Daug iš to, ką čia surašiau, sužinojau iš tos parapijos narių – kitur internete ar knygose to nėra užfiksuota. Amerikoje įprasta, kad su į bendruomenę atėjusiais nepažįstamais bendraujama, tuo tarpu Lietuvoje taip būna labai retai – šiuo atveju Detroito lietuviai panašūs į amerikiečius. Ir šiaip mišios jiems ir bendruomenės susitikimas – po mišių visi kelioms valandoms susirenka parapijos salėje, kvietė ir mus prisijungti. Prieš mišias irgi nėra tabu, kaip Lietuvoje, ne pašnibždomis kalbėtis tarpusavyje pačioje koplyčioje.

  Klebonas buvo atsiųstas iš Lietuvos, aptarnaujantis ir kitą Detroito parapiją, o patarnavo ne lietuviai. Dalis giesmių buvo lietuviškos, dalis angliškos, atliktos vienuolių. Lietuviškas parapijonys giedojo labiau.

  Tuo tarpu J. Mačiūno memorialinę lentą aptikau visai netikėtai vaikštinėdamas po ištuštėjusį Detroito centrą.

  Pats Detroitas paliko didžiulį įspūdį, visgi kadaise turtingiausias JAV miestas, dabar toks tuščias ir niūrus. Atmosfera, kokios niekur kitur nėra – pusiau apleistas pirmojo pasaulio didmiestis, su greitkeliais, išdegusiais prabangiais namais, apleistais dangoraižiais ir žemės ūkio paskirties žeme bei parkingais ten, kur stovėjo milžiniški prekybos centrai. Tikrai verta apsilankyti, nors dauguma vietinių amerikiečių turbūt jus atkalbinės, kaip atkalbinėjo ir mus, jiems žlugęs Detroitas tam tikra jų šalies piktžaizdė.

  Apsilankymas lietuviškoje Šv. Antano bažnyčioje buvo vienas įdomiausių kelionės momentų.

 2. The Lithuanian Hall,across Vernor from St. Anthony’s, was owned by Mexican Americans when I was a little girl in the 1950’s. it was called “Espanos Unidos” and the Lithuanian community rented space for various social activities. So many of my formative experiences took place in that hall, or at St. Anthony’s.

 3. 1. Actually, the priest at St.Anthony did not just die. He finally got real tired and retired – went back to Lithuania – to Birstonas in fact, where he had purchased a house on the shore of Nemunas. 2. Back in the 1940’s, the Lithuanian Hall, across the street from St. Anthony, was purchased by the Spanish, not the Mexican community, and therefore it was called Hispanos Unidos Hall. In those days there actually was a Spanish community in Detroit ! Mexicans were few in number and relative paupers, in no financial position to purchase large buildings.

 4. Labai aciu! Wonderful information! My father and his mother emigrated to Chicago, then to Detroit, around 1950. Mt Lithuanian- born wife and I have kept the heritage alive with our daughter, and she attended Divine Providence Lithuanian Church (Southfield) Saturday school.

 5. In 1938-39,,I was 2-3 years old. My parents had a store on 24th street near West Vernor Highway. My sister was born in 1938. My mother was very busy running the store (my father worked for Ward Baking Company) and caring for a newborn. So she asked the nuns at St. Anthony’s if I could attend school there. They agreed. So I attended in a classroom with students of several grades. At the end of the school year, the nuns said I could return in September and I could go into the first grade, as I had learned what I needed to become a first grader. My parents were unable to afford the tuition, so I didn’t return. I did learn to speak some Lithuanian and said my prayers in Lithuanian. Imagine, a little Irish girl saying her prayers in Lithuanian.

  • Thanks for sharing your story

  • I was a little American/Lithuanian girl who said her prayers in Gaelic because of the nuns I was taught by… very interesting! My grandmother was a Žemaitis who married a Zubres in Wilkes-Barre PA and my other grandmother was a Murinas who married a Zemnickas in Scotland where they met up on their way over to Wilkes-Barre PA from Lithuania with a 6 month old baby they named John, born in 1906. They helped dig the basement and helped build St Peter’s. Both families have known each other for generations.

   • Hahaha Mary, I read your post (without looking at your name) and thought “hey, I know some Zubreses (Zubri?). Anyhow, howdy cousin!

   • Hello Mary. I’m have the same names in my ancestry tree. 🙂 I know that my grandma’s Rožė Muriniūte (Roze Murinas) was born in Lithuania, Kampuočių kaimas, near Poland, had a sister Marija (Marytė). Marija was married to Zimnickas and they had a son John (Jonas). I think I’ve found you on the FaceBook. I’ll be contacting you.

 6. My mother and father owned Altytaus Bar on Michigan and 23rd street. Detroit MI
  The name Alytaus is the city where my father’s family came from in Lithuania.
  My father and mother were very instrumental in assisting many of the displaced people from Lithuania after ww2 to help them accimulate to the United States.

 7. I remember going to 7th and 8th grade there.I became an altar boy there and remember the hall across the street had a small store on the ground floor had many a cherry coke there

 8. My grandfather, Antanas Zimnicky, came from Alytaus too, moving to Scotland in the early 1900s. He and my grandma married in 1905 and emigrated to the US in 1906. They helped found St. Peter’s

 9. I just stumbled on this page and I’m so glad I did! My great grandfather came from Lithuania (Pasvytinis, near Joniskis) in 1917, and our family Americanized very quickly – consequently, we were not particularly involved with the greater Lithuanian community. We originally settled down in Chicago, but we’ve been migrating eastward ever since, and I myself live in Detroit. Finding a page like this helps me to establish a connection with my roots, thank you!

  • Youtube is too egotistical to undo any changes. To say they may have implemented a few feature which needs detracting? Le gasp, never.Integrating "More Videos by User" and "Related Videos" is a slap in the face.The "Comments" section is ridiculous. I won't be Rating or Commenting on Videos any longer.All changes make perusing on Mobile useless.

 10. Gerb.p. Žemaiti, pasiklausiau Jūsų internete lietuvių abėcėlės tarimo.
  Dėkoju ir labai vertinu už Jūsų pastangas mokyti lietuvių kalbos. Esu mokytojavusi Amerikiečių mokyklose, taip pat mokiusi savo vaikus ir anūkus lietuvių kalbos. Kalbu iš patirties. Išmokyti juos tos labai paprastos, logika pagrįstos abėcėlės “lietuvišku” metodu neįmanoma. Raidžių garsus reikia jiems pristatyti taip, kaip jie tariami, BE PRIDĖTŲ GALŪNIŲ. Yra nesąmonė vardinti raidę B kaip BĖ, nes jie tą suprastų kaip du garsus, o tada reiktų valandų aiškinimo. Mokytojai tiek laiko skirti negali. Reikia viską supaprastinti. O tas yra lietuvių kalbos ypatingas privalumas, kad raidžių tarimas nesikeičia!! A visada tariama A, B visada B, C visada C. (Mažas išimtis, pvz. Ą su nosine, lengva paaiškinti – raidės su nosine tariamos ilgiau), taigi, ne bė, cė, dė, f (kodėl ne ef?), o paprastą a,b,c,d,f, ir t.t. Čia ne istorinis, bet efektingas mokymas.

  • Dėkui už komentarą. Minėti tarimų įrašai buvo daryti Omniglot svetainei apie alfabetus, o ne tiesiogiai mokymuisi (nors ateityje galvoju padaryti ir specialiai mokymuisi).

   Kalbant apie mokymąsi, tiesos jūsų žodžiuose yra. Tačiau yra viena problema – sprogstamųjų priebalsių (angl. plosives / stop consonants) neįmanoma ištarti po jų nesakant jokio balsio. Todėl, manau, ir atsirado sakymai “bė”, “dė” ir t.t., pasirenkant balsį “ė”. Nes po sprogstamojo priebalsio, kad jis būtų suprastas, reikia atverti burną – o tai ir yra balsis.

   Geras variantas mokyti, atsižvelgiant į gimtąją kalbą, galbūt yra analogiškų garsų radimas mokinių gimtojoje kalboje (dar geriau: radimas gimtojoje kalboje atvejų, kai ta pati raidė tariama vienodai, kaip lietvių kalboje). Pavyzdžiui, aiškinant “g” anglakalbiams galima pasakyti, kad ji “visuomet tariama tik kaip žodyje golf”, o “ž” anglakalbiams galima apibrėžti kaip “s” žodyje “measure” ir pan.

 11. My Mothers family migrated from Lithuania and resided on a street that started with a M in the Luthuanian section off of Vernor Highway. Their name was Tauktus. Would be interested in any information about them that anyone could provide.

  • We may offer you heritage search services in the Lithuanian archives if you are interested. You could learn more about the lives of your forefathers while they still lived in Lithuania.

  • Hi, David. My Lithuanian paternal grandparents lived on Cahalan just west of Mullane Street until their death in 1982. Please check familysearch.org for starters regarding your mother and her family. There may be census information on them depending when they lived in southwest Detroit. Also, Ancestry.com has many Polk City Directories available on their site. Ancestry, Library Edition, is accessible at most public libraries. Polk City Directories are available at the Burton Historical Collection, Main Library, Woodward Avenue, Detroit. Finally, there are Facebook groups helping me with my Lithuanian ancestry search. Please check there, too!

 12. Jieskau Adomuko arba Jono Butaviciu gyvenusiu Detroite arba jo apylinkese seimos nariu. Jie mano mamos ata, dedes.

  • Hi, Ricardas,

   Are you on Facebook? Please consider joining this group-https://www.facebook.com/groups/1761665584129332/

   Thank you.

   Anne Tubinis Audette

 13. We got married in 1956 at the Church of Devine Providence. Father Kundrat married us. My mother donated the full size painting of Jesus on the cross in back of the alter We no longer live in Michigan. Trying to find out what happened to it after they tore the church down to build a freeway. By the front door was a plaque that said it was in memory of Frank Radville donated by Anna and Helen Dawahare. I hope it was not destroyed. And yes we are Lithuania, but like for so many the name was changed. Any information would be truly appreciated.

  • I meant to write Anna and Helen Radville not Dawahare.

  • Hello,
   Your e-mail was forwarded to me by the site administrator. Since it has been at least 60 years since the painting was donated, it is difficult to determine its whereabouts. It may have been donated to the Archdiocese of Detroit, who may have given it to another parish. It is possible that the receiving parish may have closed. There are many variables. I will provide you with some resources so that you can research this further: Archdiocese of Detroit – http://www.aod.org; tel. (313) 237-5800. Divine Providence Lithuanian Church, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48233, tel. # (248) 354-3429, pastor – Rev. Gintaras A. Jonikas; website: http://www.divineprovidencechurch.com.
   Hope you find this information useful for your purposes!
   Good luck in your endeavor to locate the painting. It may also be helpful to know the exact size of the painting and the artist’s name and date of painting.
   Sincerely,
   Divine Providinc

 14. My greetings to all Lithuanians from me, an Italian-American, highly respectful of all Lithuanians (my cousin married a Lithuanian). My parents were married in Detroit, Michigan, in St. George’s church in 1935. We lived on Hindle avenue. Down the street at Hindle and Westminster was St. George’s church and school. I started school there in September 1940. My Italian mother would say that I was able to recite prayers in Lithuanian. Years later, in 1959, I was attending medical school in Baltimore, Maryland. One evening during that summer, I attended a Catholic youth meeting at a suburban Baltimore home. As the event concluded, I was walking out the front door, and, in front of me, was a priest. Since I have a good heart, I asked the priest if he had a way to get to where he was going. He said…no. It was surprising since he had gotten out to suburban Baltimore some way. I offered him a ride to wherever he was going. He said he was going to the Baltimore Cathedral, in downtown Baltimore. I said that I lived in downtown, also, since I was in medical school, there. And, I attended that church. So, as we were driving along, he said he was visiting the Baltimore Cathedral for a 3 month stay—from St. George’s church in Detroit! I have always remembered that evening. Now, I think I would like to re-learn the Lords Prayer that I learned from the Nun’s—in Lithuanian!!

 15. Thanks for all the information

 16. this is a wonderful site. So many helping and sharing. My grandparents Andrew and Teophillia Zlatarinskas used to visit their friends in Detroit form Chicago in the 1920’s and 1930’s. i still recall many of my grandmothers stories. And her showing me her pictures form her visits. i am glad I kept many of her pictures.

 17. I have just very recently discovered that my paternal grandmother, Petrona, or Patricia Misukaitis is Lithuanian through DNA.
  Her mother, Margaret Misukiatis and sisters, Mary and Theresa moved from Pennsylvania after her father (William’s) death in the early 1920’s.
  I am writing this to try to posibly gain more information through possible connections, knowing that they belonged to St Anthony’s Parish.
  In 1940 the Federal Census shows that Margaret was a Lodger with the Karl Belskas Family on 25th Street, as was a John Zenimikais, a proprietor of a “beer garden.
  I am looking for information on the Misukiatis surname, in the Detroit area and to learn more about my newly found Lithuanian Heritage. Thank you.

 18. Great informational site (stumbled across it accidently via FB).

  My Great-Grandfather John Ploplis (1875-1943) was from Bartninkai, Jurbarkas, arrived to Detroit in 1896 via New York. He married my GGM Anna Klara Lukomska in the eastside church St. Albertus near Hamtramck. They were the second couple to be married there. John’s brother Mathias (1874-1911) arrived 1 year earlier. I do not any information of the family in Lithuania. I do have a few fotos.

 19. Augustinai

  Tavo nuotrauka Val S. Bauza Funeral Home 1930 25th Street Detroit Mi 48216 siais smetais mini savo 60 m. kaip patarnauja yopac Lietuviams SLaidotuviu reikalais. Savininke yra Laidotuviu Direktore Yolanda Zaparackiene. AZ

 20. Wow! such an interesting series of history and information on this area… which is now predominantly Mexican. My great Grandparents lived in this area and my Mom (their grand-daughter) has many pictures and articles with a ton of history to share as well.

  As the story goes, my great grandpa (Alexander Dzagulones) settled in Dubois Pennsylvania and met his wife (Domicilla Saluta) before moving to Detroit near Holy Redeemer parish where my Grandpa (their first of 9 children) went to school made his sacraments etc. It was there where his teacher (a nun) and his prinicipal (who was an educated man from Russia) figured a way to translate the original name of his parents…you see, neither could read or write (or speak that well) in English so we have so many variations of their last name. I have bank account and other pieces of identification with different variations that was spelled “Zedembo” and the like. I have a copy of court record that was written and re-rewritten but was transcribed by Charles C. Thompson Deputy Clerk of the circuit court in Detroit in 1921 that lists my Great Grandpa’s journey to the states from how he emigrated to the U.S. from Hamburg Germany on the ship (Cincinatti) and his renouncement of any allegiance and fidelity to any foreign prince or potentate state which included Poland and Russia. Also, included is the Date of arrival in N.Y. May 16, 1910.

  His name here is spelled Dzudulonis…the closest name I came across while researching the name is Dzedulonis. I believe it was the teacher/principals intent to give a name that was consistent with the phonetically pronunciation. At that time my Grandpa was in the 6th grade and the name stuck!

  • Hey Alex, its your cousin Gloria Honey. I was just on Findagrave.com where I set up virtual memorials for my husband, parents, and brother. I am in the process of adding more information to the ones I set up for my mother’s parents and am searching for any information for my father’s parents (which I’m very sketchy on). You have provided me with more information than I could have possibly gleaned elsewhere. Do you mind if I steal this to set up a virtual memorial for the Dzagulones grandparents … or better yet, would you be interested in setting one up since I have no pictures? One of us is psychic – you posted here only three days ago and now here I am!

   • GLORIA! So nice to hear from you…I haven’t visited this site in some time, hence my late reply. I actually stumbled across the find-a-grave site recently as well and saw all the awesome photos you uploaded which I copied and sent to my Mom. Of course you can use what you need to add to the memorial you are creating…so glad I could help! Most of what I shared came from my Grandpa (your Uncle Al) and my mom’s memory. Also, she has little Grandpa’s trunk of items which had some other items that helped. I am more of a creeper (like to look at all the stuff that gets posted) and less of a posting/adding to sites like that, but would be happy to assist in anyway I can! Hope you get this.
    Hope you are well and would love to see you too! Lot’s of Love. Alex Di

  • Any Detroit-Lithuanian ties are welcome here-https://www.facebook.com/groups/1761665584129332/

 21. Grandparents (Rafalowece – Augustinis and Kundrat (Kundrautas) were my Great Grand Mother’s line plus Great Uncle A. in the Great Quarry Slide of 1945 in Springfield). were married at the old churchlate 1920s/early 1930s. Best from Grand Rapids . Greetings from Grand Rapids ( Vytautas Aid Society, “Karieves” is the aka – actually now working in Detroit past few mos. )and enjoying your site ,palmerwood1@gmail.com.

 22. Great stuff…so glad so many folks are joining in and sharing historical information.

  Thanks for starting and running this site!

 23. I just wanted to add a bit of trivia — that Lithuanian Hall, across from St. Anthony’s, was sold by the Lithuanians in 1956. I believe it was sold to Hispanic interests.

 24. We lived on Falcon St, a block over and just west of St. Peter’s Church. I attended catechism class taught by Mrs. Kashuba and made my first communion there in 1951. I well remember the parish priest, Fr. Savage. He personally took up the collection at every Mass on Sunday and said “thank you” to each person who contributed. If you didn’t, he paused the basket in front of you until you did!!

 25. Sveiki,

  Mano prosenelis, Apolinaras Ilskis, baigiantis antrajam pasauliniam karui, traukiantis vokieciams(1944. rudeni), emigravo i JAV. Mociute gaudavo laisku ir siuntiniu is jo iki pat 1954m. Po to buvo pranesta apie jo zuti autoavarijoje. ( nezinom ar tai tiesa).
  Ar yra galimybe suzinot jo kapo vieta Detroite ir ar isvis yra kokia informacij apie ji.

  Galbut nukreiptumet mus kur ir kaip ieskot informacijlos.

  Pagarbiai, Julijus

  • Hello,

   I am looking for any information about my grand grand father Apolinaras Ilskis. He fleed to USA in 1944. Kept sending letters until 1954 until his death (as we been told a car accident). He lived in Detroit. If you can guid us how and where to find any information about him my family would be very gratefull. Even a place at the cemetery would be wonderfull.

   Sincerely, Julijus

  • Atskirų lietuvių kapinių Detroite nėra, tačiau daugiausiai lietuvių yra palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Galbūt galėtumėte susisiekti su jų administracija – kai ieškau žymių lietuvių kapų JAV, paprastai užklausiu kapinių administracijų ir jos padeda.

   Taip pat galite susisiekti su dabartinėmis Detroto lietuvių organizaicjomis, ypač parapija, ir Anne Tubinis aukščiau komentaruose nurodyta grupe apie Detroito lietuvius, kur yra daug jų palikuonių – gal kas žinos daugiau / prisimins.


Leave a comment

No trackbacks yet.