Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Torontas (Ontarijas)

Torontas tapo namais tūkstančiams lietuvių, bėgusių nuo sovietų okupacijos. Jie 1950-1970 m. čia pastatė daug patriotiškai pavadintų pastatų, siekdami atkurti dalelę prarastos Lietuvos: bažnyčias, klubus, pensionatą, redakcijas. Ir nors Toronte lietuvių būta ir seniau, būtent tą pokario laikmetį iki pat šiol geriausiai atspindi jo lietuviškas paveldas.

Vienas didžiausių lietuvybės centrų - Misisogos priemiestyje, kur yra didelis lietuvių centras "Anapilis" (2185 Stavebank Rd.). Centro širdyje - modernistinė Lietuvos kankinių šventovė, pastatyta 1974 m. Tai pirma pasaulyje bažnyčia, pavadinta šiuo vardu, kuris okupacijos metais turėjo simbolinę prasmę: juk Lietuvos kankiniai - tai ir sovietų nužudyti už savo įsitikinimus lietuviai. Lietuvių centras apylinkėse kūrėsi dar nuo seniau: nuo 1960 m. greta veikia lietuviškos Šv. Jono kapinės, kuriose be masyvių lietuviškų antkapių ir paminklas "Žuvusiems už Lietuvos laisvę", koplyčia. Kartu su bažnyčia įrengta vienintelio Kanados lietuvių laikraščio "Tėviškės žiburiai" redakcija (leidžiamas nuo 1949 m.), aikštelė vis dažniau automobiliais atvykstantiems parapijiečiams. Yra ir trys didelės salės lietuvių ir nelietuvių šventėms. Yra ir Lietuvių muziejus-archyvas.

Tai nėra pirmoji lietuviška bažnyčia Toronte - iki tol lietuviai melsdavosi Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, kuri tarpukariu nupirkta iš presbiterijonų (ten buvo ir redakcija, iškasta požeminė parapijos salė), bet pokariu jau tapo gerokai per maža.

Anapilis yra svarbus Kanados lietuvių centras ir vienas didžiausių lietuvybės centrų pasaulyje, bet pačiame Toronte yra ir dar vienas toks centras. Tai Lietuvių namai (1573 Bloor Street West), kuriuose veikia Lietuvos generalinis konsulatas, baras "Lokys" (čia siūlomas lietuviškas alus), lietuvių salės, kredito unija.

Senieji lietuvių namai Toronte nukabinėti lietuvišais institucijų pavadinimais, 'Švyturio' ir padabinti Lietuvos bei Kanados vėliavomis. Google Street View.

Netoliese veikė Lietuvių liuteronų Kristaus atpirkėjo bažnyčia (1691 Bloor St W), nuo ~2017 m. uždaryta ir palikta anglakalbiams liuteronams (2008 m. buvo 129 narių, 2012 m. liko 92). Bažnyčia suorganizuota 1951 m., primena nediduka seną bordinį namą.

Ant daugiaaukščio kitapus gatvės spindi Gedimino stulpai ir užrašas "Vilnius Manor" - tai pensionatas (1700 Bloor Street West).

Pensionatas Vilnius Manor (Vilniaus dvaras) Toronte. Google Street View.

Už kelių kvartalų į šiaurę prie Glenlake Ave yra Lietuvos parkas (Lithuania Park). Parkas taip pavadintas 1973 m. per visą Vakarų pasaulį vilnijant bangai įvairių vietų (gatvių, aikščių, parkų) pervadinimo okupuotos Lietuvos garbei - paprastai šiuos pervadinimus incijuodavo ir remdavo vietos lietuviai. Jie ir prisideda prie parko priežiūros. Bet 2013 m. Toronto savivaldybė gavo peticiją iš 130 torontiečių su prašymu grąžinti parkui senąjį "Oakmount Park" pavadinimą.

Lietuvos parko ženklas Toronte. Google Street View.

Kitur Toronte stūkso ir trečia moderni lietuvių šventovė - Kristaus prisikėlimo lietuvių bažnyčia (1 Resurrection Road) nūnai apsupta daugiabučių dangoražių; ją 1953 m. įkūrė ir administruoja broliai pranciškonai, kaip įprasta greta susiformavo ir lietuvių centras: salė, lietuvių kredito unija. Anksčiau ši bendruomenė irgi rinkdavosi miesto centre, bet vis daugiau lietuvių persikeliant į priemiesčius, ten perstatyta ir bažnyčia, o senoji bažnyčia nugriauta. Dabartinė bažnyčia pastatyta 2001 m.

Kristaus prisikėlimo lietuvių bažnyčia Toronte. Google Street View.

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas Leave a comment
Comments (5) Trackbacks (0)
  1. Dear fellow Lithuanian/Canadian friends. I would like to reconnect with your community. I still speak Lithuanian and still play some Lithuanian folk songs and dance tunes. Can I participate in your practices. I would like to maintain my language as well.

  2. A more accurate crossroads for Lithuanian House on Bloor St would be the intersection of Bloor Street and Alhambra Ave. The next major street (1 block) would be Dundas Street.

  3. Wonderful – I never knew – I can’t speak the language but visited cousins in Lithuania…nice to know – thank you !!

  4. Wonderful – I never knew – I can’t speak the language but visited cousins in Lithuania.. thank you !!


Cancel reply

No trackbacks yet.