Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Oglesbis (Ilinojus)

Oglesbis [Oglesby] Ilinojaus valstijoje dabar tėra nedidelis miestelis su 3500 gyventojų, tačiau XX a. pradžioje čia buvo didelė angliakasių gyvenvietė, priviliojusi nemažai lietuvių.

Oglesbyje tebėra išlikęs pastatas su užrašu Lithuanian Opera House, KS, 1909 [Lietuvių operos teatras], stovintis E Walnut gatvėje (netoli Spring aveniu). Šiuo metu jame veikia restoranas, o viršutinis aukštas apleistas. Teatrą tikriausiai uždarė XX a. 4-ajame dešimtmetyje. Neturime tikslių žinių, kokią „Lietuvių operos teatro“ veiklos dalį sudarė pačios operos, o kiek – kitokia lietuviška veikla. Jei žinote ką nors daugiau, labai prašome parašyti komentaruose.

“„Lietuvių

„Lietuvių operos teatras“

„Lietuvių operos teatro“ užrašas iš arti

„Lietuvių operos teatro“ užrašas iš arti

Be to, Oglesbyje buvo 1919 m. statyta Šv. Konstantino lietuvių bažnyčia, kurią kadaise lankydavo apie 200 žmonių. Bažnyčią aptarnavo lietuvis kunigas, atvykstantis iš netoliese esančio Spring Valio [Spring Valley]. Deja, 1944 m. ji buvo sujungta su slovėnų parapija. Ši lietuvių-slovėnų parapija ir toliau naudojosi Šv. Konstantino lietuvių bažnyčios pastatu. Tiesa, sujungimo dokumente buvo reikalaujama rasti kunigą, kuris mokėtų angliškai, lietuviškai ir slovėniškai, bet paieškos greičiausiai buvo bevaisės. Taigi panašu, kad sujungtoje parapijoje ir toliau dirbo lietuvis kunigas, atvykdavęs iš Spring Valio, ir slovėnas kunigas, atvykdavęs iš Lasalio [LaSalle]. Netrukus po to, 1953 m., šią jungtinę lietuvių-slovėnų parapiją sujungė su Švenčiausiosios Širdies parapija ir taip suformavo Oglesbio jungtinę katalikų Šventosios Šeimos parapiją.

Remiantis vietinių gyventojų liudijimais, Šv. Konstantino lietuvių bažnyčios pastatas tebestovi Spring aveniu ir Florence gatvės kampe, jame įsikūrusi draugija „Knights of Columbus“ (Kolumbo riteriai). Tiesa, dabartinis pastatas atrodo kiek kitaip nei senose nuotraukose, buvo smarkiai rekonstruotas.

Buvusi Šv. Konstantino lietuvių bažnyčia (pertvarkyta)

Buvusi Šv. Konstantino lietuvių bažnyčia (pertvarkyta)

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Ilinojų dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.