Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Broktonas (Masačusetsas, JAV)

Broktonas (Brockton), šiandien turintis 90 000 gyventojų, 1920-1935 m. buvo svarbiausias pasaulyje batų pramonės centras.

Kaip ir kiti to meto pramoniniai miestai jis pritraukė lietuvių, kurie čia įkūrė savo rajoną Lithuanian Village (Lietuvių kaimas).

Be to, Broktone pastatyti net keturi paminklai žuvusiems lietuviams (trys jų – žuvusiems už Lietuvos laisvę, vienas – žuvusiems už JAV Antrajame pasauliniame kare).

Paminklas žuvusiems už Lietuovs laisvę Broktono lietuvių vienuolyno kapinėse

Paminklas žuvusiems už Lietuovs laisvę Broktono lietuvių vienuolyno kapinėse

Broktone taip pat yra lietuvių vienuolynas, lietuvių kapinės.

Broktono Lietuvių kaimas

Lietuvių kaime jo geriausiais laikais (iki ~1970 m.) galėjai laisvai gyventi nemokėdamas angliškai, nes visi aplink buvo lietuviai. Ten klestėjo lietuvių verslai - kepyklos, parduotuvės, vaistinės. Iki pat šiol interneto forumuose broktoniečiai rajoną atmena kaip gyvą miesto širdį. Netgi anglakalbė spauda iki šiol kartais mini pavadinimą „Lithuanian village“ – taigi, tai vienas vos kelių JAV miestų rajonų, kurie pusiau oficialiai pavadinti lietuvių garbei (panašiai kaip „Chinatown“ kinų ar „Little Italy“ – italų).

Gyvenimas lietuvių kaime sukosi apie Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčią (214 Ames St.), įkurtą dar XIX a. Dabartinis jos pastatas pastatytas 1957 m. virš seniau įrengto rūsio, kuris tarnavo kaip lietuvių bažnyčia iki tol. Toks buvo įprastinis Amerikos lietuvių bažnyčių statybos būdas: iš pradžių pastatomas kuklus rūsys, mišios laikomos ten, o paskui, surinkus daugiau aukų (šiuo atveju – po daug dešimtmečių) – įprastinė bažnyčia viršum to rūsio, „antrame aukšte“. Rūsys tada virsdavo sale pasaulietinėms lietuvių reikmėms, tautiniams renginiams. Tiesa, ir iki tol rūsyje vykdavo ne vien religinė, o ir tautinė veikla. Toje „rūsio bažnyčioje“ 1910 m. buvo įkurta iki šiol tebeveikianti viena didžiausių Amerikos lietuvių organizacijų
- Lietuvos vyčiai (Knights of Lithuania), po šūkiu "Dievui ir Tėvynei" vienijanti Amerikos lietuvius iš įvairių valstijų. Beje, rūsio bažnyčia turėjo net kitą pavadinimą (Šv. Roko) – lietuviškesnį Šv. Kazimiero vardą tuometis klebonas suteikė argumentavęs, kad bažnyčia „antrame aukšte“ ir bažnyčia apačioje yra skirtingos bažnyčios.

Broktono lietuvių bažnyčia

Broktono lietuvių bažnyčia

Deja, Broktono lietuvių bažnyčia 2008 m. uždaryta, o lietuvių kaimas lietuvybę prarado dar seniau, tapo juodaodžių rajonu. Būtent juodaodžių bažnyčia už 1 mln. USD nusipirko ir Šv. Kazimiero bažnyčios pastatą (nors buvo planuota gauti ~3 mln.).

Priešais bažnyčią tebestovi didžiausias ir seniausias iš Broktono paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę: Vyčio spalvų (raudonai-baltas) obeliskas pilnas lietuviškų simbolių: su Vyčiu, Gedmino stulpais, Vyčio kryžiumi, o taip pat lietuviška ir angliška dedikacijomis. Jis pastatytas 1990 m. birželio 10 d. – greitai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo (nors projektuotas dar anksčiau). Dabar atrodo kiek aplaupytas, mat kai kurios jo detalės – pvz. metalinis kardas – nuimtos po bažnyčios uždarymo. Taip atsitiko todėl, kad paminklas stovi ant bažnyčiai priskirto žemės sklypo, taigi, parduotas kartu su bažnyčia. Bijodami, kad naujieji šeimininkai sunaikins paminklą, lietuviai nusprendė jį perkelti, tačiau pasirodė, kad jis tam pernelyg tvirtai pastatytas, todėl jie perkėlė tik kai kurias detales ir inkorporavo jas į kitą paminklą Avono priemiestyje (žr. žemiau). Tačiau baimė, kad Lietuvių kaimo paminklas bus sunaikintas, pasirodė buvusi nepagrįsta: prabėgus jau daug metų, jis tebestovi, nors Lietuvos ir JAV vėliavos ant gretimų stiebų nebeplazda.

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę prie lietuvių bažnyčios

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę prie lietuvių bažnyčios

Lietuvių kaime stovi dar du lietuviški paminklai, iki kurių nuo bažnyčios galima nueiti pėsčiomis. Vienas jų, taip pat išsaugotas naujųjų gretimo pastato (buvusios klebonijos) šeimininkų, yra pastatytas 1962 m. ir skirtas Monsinjorui Franciui Stakauskui, ant jo yra šio lietuvio kunigo nuotrauka bei užrašas „Lithuania Plaza“, simboliškai priskiriantis vietai Lietuvos aikštės pavadinimą. Deja, ~2020 m. užrašai smarkiai aplaupyti ir jau sunkiai įskaitomi. Kitas paminklas pagerbia Broktono lietuvius, kovojusius už JAV Antrajame pasauliniame kare. Veteranų sąrašo viršuje – Vaclovas Tukis (suanglinta Watslo W. Tukis), kurio garbei gretima beisbolo aikštelė pavadinta Tukio žaidimų aikštele.

Paminklas monsinjorui Strakauskui Broktone

Paminklas monsinjorui Strakauskui Broktone

Tukio žaidimų aikštelė su paminklu lietuviams Antrojo passaulinio karo veteranams priešakyje

Tukio žaidimų aikštelė su paminklu lietuviams Antrojo passaulinio karo veteranams priešakyje

Paminklas lietuviams Antrojo pasaulinio karo veteranams

Paminklas lietuviams Antrojo pasaulinio karo veteranams

Deja, lietuviškų verslų rajone nebeliko. Ilgiausiai išsilaikė “The Lit“ smuklė, įkurtą dar XIX a. – 1897 m.(!) ir uždaryta ~2015 m. po daugiau nei šimtmečio darbo ir priklausymo lietuvių šeimai (pačioje Lietuvoje joks baras šitiek neišsilaikė!). Deja, veiklos pabaiga buvo liūdna, kaip ir rajono: čia įvyko net dvi žmogžudystės (2010 m. ir 2014 m.).

Vienas pastatas, kur dar likę lietuviškų ženklų - Šv. Kazimiero vienuolynas, ant kurio stogo – lietuviškas kryžius-saulė (jis irgi nebeveikia kaip vienuolynas).

The Lit baras Broktono Lietuvių kaime

The Lit baras Broktono Lietuvių kaime fotografuotas 2017 m., kai dar matėsi pavadinimas, nors baras jau buvo uždarytas

Buvęs Šv. Kazimiero lietuvių vienuolynas Broktono lietuvių kaime

Buvęs Šv. Kazimiero lietuvių vienuolynas Broktono lietuvių kaime

Greta bažnyčios buvusią parapinę mokyklą bei Franklino mokyklą baigė daugybė lietuvių, o bendruomenės šventės (sporto varžybos, koncertai ar aplinkinių lietuviškų parapijų piknikai) vykdavo Romuvos vardu pavadintame parke. Dabar parkas užaugęs ir apleistas, niekas ten neprimena lietuvybės.

Kasmet per darbininkų dieną (JAV tai - pirmas rugsėjo pirmadienis) Thatcher Street apie 10 000 lietuvių (ir ne tik) sulėkdavo iš visų apylinkių į masinį lietuviško maisto pikniką - tokia klausytojų minia naudodavosi net vietos politikai, nepraleisdavę progos čia sudalyvauti ir pabendrauti su rinkėjais. Apie 1985 m. tradicija nunyko uždraudus pardavinėti alkoholį ir rengti lošimus, buvo bandymų ją atkurti.

Į kadaise saugų Lithuanian Village rajoną, dabar dažniau vadinamą tiesiog Village (Kaimu), kėlėsi kitataučiai, atsirado narkotikų, nusikalstamumo problemos. Tačiau senieji lietuviai, dauguma kurių jau ir gimę JAV, Broktone dar gyvena, apie 2000 (1,4%) miestelio gyventojų 2010 m. surašymo metu deklaravo lietuviškas šaknis.

Broktono lietuvių vienuolynas, kapinės ir jų paminklai

Antroji istorinė Broktono lietuvybės širdis - Lietuvių vienuolynas, kur veikia vienos iš keleto Amerikos lietuvių moterų vienuolijų štabas (Nukryžiuotojo Jėzaus seserys). Kadaise čia gyveno ~100 vienuolių, jos turėjo daugybę padalinių visoje Amerikoje, bet beliko vos kelios, nes ėjimo į vienuolynus populiarumas tarp Amerikos lietuvių nunyko.

Mažėjant jų skaičiams, lietuvės vienuolės atsisakė ir objektų, kuriuos išlaikė. Vienuolyne uždarytas Juozapo Bakšio (Joseph Bakshis) lietuvių muziejus, nors ten dar liko daug lietuviškų dalykėlių. Tačiau iš išorės pastatai stokoja lietuviškų detalių.

Lietuviškos detalės vienuolyno viduje

Lietuviškos detalės vienuolyno viduje

Gretimas Šv. Juozapo dvaras - senelių namai, statyti lietuviams – tebeveikia, tačiau irgi lietuviams nepavaldūs.

Lietuviškas kryžius-saulė prie Šv. Juozapo dvaro įėjimo

Lietuviškas kryžius-saulė prie Šv. Juozapo dvaro įėjimo

Įdomiausia vienuolyno apylinkių vieta - vienuolyno kapinės miškelyje. Jose – įspūdingas kunigo Urbanavičiaus statulas (pietos statulos formos). Šis kunigas buvo vienuolijos steigėjas. Ten yra ir daug vienuolių kapų, o taip pat antrasis iš Broktono paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę. Šis yra mažiausias ir paprasčiausias iš trijų (akmuo su išraižytu Vyčiu), bet prie jo vienintelio nuolat plazda trispalvė. Šis paminklas pastatytas po to, kai uždaryta Šv. Kazimiero bažnyčia, bijant, kad paminklas priešais ją bus sunaikintas. Kapinės išsirinktos kaip vieta paminklui todėl, kad pagal Masačusetso įstatymą niekas, kas yra pastatyta kapinėse, negali būti griaunama.

Vienuolių kapai lietuvių vienuolyno kapinėse

Vienuolių kapai lietuvių vienuolyno kapinėse

Kunigo Urbanavičiaus kapas lietuvių vienuolyno kapinėse

Kunigo Urbanavičiaus kapas lietuvių vienuolyno kapinėse

Paminklas lietuviams Avone

trečiasis Broktono paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę stovi prie Šv. Mykolo bažnyčios Broktono priemiestyje Avone (2011 North Street). Būtent į šią bažnyčią, įtikinti teismuose neginčyti Vatikano sprendimų uždaryti jų bažnyčią, eiti ėmė dauguma Broktono lietuvių, o juos priėmęs klebonas leido pastatyti paminklą.

Paminklas – meniškas, į jį įeina metalinis kryžius bei kardas, nuimtas nuo paminklo Lietuvių kaime.

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Broktono priemiestyje Avone

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Broktono priemiestyje Avone

Į Avono Šv. Mykolo bažnyčią perkelta ir daug detalių iš Broktono lietuvių bažnyčios (vitražas, statulos), o suolai iškeliavo į Tanzaniją kaip auka.

 


Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Masačusetsą dienoraščiai

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interaktyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Broktone žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Masačusetsas Leave a comment
Comments (61) Trackbacks (0)
 1. The Lithuanian Bar or better known as The Lit was NOT owned by a 75 year old woman. It owned by Vincent Kazaikaitis – How do i know this he was my Grandfather and my Mother Aldona Kazaikaitis was the day time bartender when i was growing up in The Village . My Grandfather sold the bar back in the 80’s to retire back in Lithuania where he ended up living the rest of his life and is buried in Mariampol, Lithuania.
  Im sure we can provide all documentations if needed as far as ownership and bill of sale

  • Tank you for the information.

   However, the information about ownership is not from 80s but rather from 2008. The source is this article where the current owner speaks (see the 2nd page of the article):

   http://www.uticaod.com/article/20080601/News/306019977#306019977/?Start=2&_suid=143409460488406881579047086043

   • Heights Crossing assisted living in Brockton would like to do a “Lithuanian Heritage Week” in honor of one of our residents. Are there any groups that would like to help us to celebrate Lithuanian Heritage?

  • I remember Vincas, great guy. would loan us five bucks so we could buy the 50 cent 7 oz glasses of beer. many good times at the glass house.

  • My husband, Ken Tilden, worked for Vinny when he owned it as one of his bartenders. At that time, they served wonderful potato pancakes, cheeseburgers and pizza. I don’t know who the chef was in those days, Ken said it was a woman, but she was a fabulous cook. It was a decent place to go in those days and even take the kids because Vinny didn’t put up with any garbage.

   • I am not Lithuanian. I am English Irish Scottish and German. There is no one in my family who is Lithuanian. I was just reminded of Lithuania when somebody mentioned Yugoslavia and how it no longer exists, which reminded me back in 1984 that I asked my friend of her heritage and she said she was Serbian. I asked where is that? I have never heard of Serbia nor Latvia nor Estonia as I encountered them at the whole world celebration in Boston. But Lithuania? I had heard of Lithuania. Why?

    Because when I was a kid, lived in Westwood, but every time my father wanted pizza he would always go to the Lithuanian club in Brockton because he said they had the best pizza. I don’t know how he found it. I never thought to ask and he really didn’t talk to us much about things.

    Later on I went to school with a girl from Lithuania and then I went to church with a family from Lithuania and eventually I became interested in Poland which of course used to shift borders with Lithuania frequently for varying reasons which I forget – other than the fact that they are right next to each other.

    Anyway I googled to find whether the club still existed. My brother remembers its name. And somehow I ended up here. Perhaps it was the people from church, but I have always had a positive feeling about Lithuanians.

  • Does anyone have photos of Kilkus Bakery? My daughter needs them for a school project. Any help would be appreciated.

  • I remember going to the Lit in the late 70’s to play pool as a student at Stonehill College. Vinny was the one and only bartender then. Very nice guy. No problems back then unlike the shit hole Brockton has become. Such a shame

 2. Hi – in the article you note that Romuvos Parkas in Brockton is now somewhat neglected – what’s there now? Has it been built up at all over the years…? Thanks. Warren

  • It is an empty overgrown lot. There was discussion about a year ago of possibly turning the place into an indoor soccer field, with a second possible outdoor field. The hope is that it will become a site for soccer competitions. I have not heard or read of any updates regarding this possibility.

 3. everything my grandparents build and lithuanians friends ,is now gone

 4. Interesting………..I always thought Southie was the center of Boston’s Lithuanians.

  • In Boston – yes. Brockton is, however, another city in Massachusetts. In Massachusetts, there were large Lithuanian communities in a number of cities/conurbations: Boston, Brockton, Worcester, Lawrence/Haverhill, Lowell, Athol, Gardner, and Westfield.

 5. fantastic story – I went to Franklin School and went to St Casimir’s. I remember Father Strakauskas as I made my First Communion there. Growing up in The Village was probably the best part of my life – it was a loving community. Brockton used to be a wonderful city.

 6. Wonderful article. I was brought up in the village and my parents owned a popular restaurant there called Marion lunch. I also attended Franklin school and received all my sacraments and was also married at st casimirs church. In fact my uncle Frank kukauskas donated the organ to the church.

  • Great memories! I was born and raised on Ames St.directly across the street from you. I was recently going thru some old photos ,and came across a picture of the kids in the neighborhood ,at your Birthday party. I remember eating lunch at your family restaurant. AWSOME! What a great area to grow up.
   Bob Lelland

  • What was your dad’s name? Did he live on Merton st at one point?

 7. Last of the Lithuanians? My story. I was concieved back in Lithuania, but was born at the Phaneuf Hospital 2 weeks after settling on Ames Street, Brockton. My father, Stasys, married my Prussian Mom, Gertrude. We became part of the Lithuanian Village, with other ethnic groups. My father became part of the old Franklin Club. He passed back in 1957, but we still recieved college scholarships many years after. My favorite memory was the Kilkus bakery and pizza at the Sandara Club. I didn’t speak full English until the 1st grade, just German and Lithuanian. Then, I took 5yrs of Latin in grade school! Tukis Playground provided us with baseball, basketball,winter sledding and ice skating. The Village today, is mostly a derelict empty ghetto. So sad!

  • Sandara Club!

   • Sandara Club! Yummiest Pizza Ever! Especially with onion & ground hot peppers on it. It seemed like every Friday, evening, our whole non-Lithuanian family went to the Sandara Club for Pizza. And by whole family, I mean parents, grandparents, a couple of aunts, uncles, cousin, and sometimes we would see friends who also went there for pizza and we all lived several towns away. Not sure how the family found the place, but I remember it well.

  • Love the memories. Pizza’s and the smell of fresh bread in the Kilkus bakery..I am of Polish decent. Gramma and grampa lived in Montello and had their own grocery store next door to their house on Maine street across from a leather factory. My Uncle married a beautiful Lithuanian girl my Aunt Helen. I think in those days that was a no no.. They had a most wonderful life and Aunt Helen is 93 doing well.

 8. What do you know of the Village Cemetery memorial now in Melrose Cemetery in Brockton? I was told this was relocated to Melrose along with the remains when the original Village Cemetery was raised. There are some 20 markets surrounding a larger granite block which at one time contained a brass plaque identifying the site. The plaque was stolen some time ago. Names on the markers include Alden, Packard, and Keith.

 9. In the early 1950’s my father would take me to what he called the Lithuanian section of Brockton. One thing I recall was a Lithuanian bakery with a wood fired oven. You could see inside the oven as you stood just inside the front door of the bakery. The bread made at this bakery was so good. The other thing I recall was the Brockton Trade High School. My father was a teacher at this school. Does anyone recall the address for the location of the Brockton Trade High School?

  • The Brockton Trade High School was in the basement of the Franklin School on Sawtelle Ave.

  • There was a bakery across the street from St Cashmires we would buy (we called it black bread )on Sunday’s. Hit snd crusty! Yum.. I wonder if anyone else remembers..

   • That was Duoba’s Bakery.

   • We remember it well! My brother would be entrusted every Tuesday with the money (I think it was $2) to bring home two dozen bagels (beronkes) after school. They were still hot from the oven, and he used to keep them next to his little chest so that he stayed warm and the butter would still melt when he got them home. And I remember REAL jelly donuts every Sunday morning after church. Most kids, nowadays have probably never had a REAL jelly donut.

   • I do not recall that specific bakery but I have wonderful memories of Kilkus bakery.

   • Ar cia kalbama apie kepykla “Moneikis Lithuanian Bakery”
    Gal galite ka daugiau papasakoti apie kepykla ir jos ikureja Antony Moneikis ir Sunu Tony

  • Was your father’s name Dave? If so, i knew him at brockton high school, and when he retired I replaced him as job placement coordinator. A really good guy. That was in 1981.

 10. My mothers name was Beatrice Rickabaugh she conceived out of wedlock in 1949. Anyone have any information? Thanks

 11. My sister Dana Kamoski and her familly lives in Brocton.
  Her husband Liudas and childrens .I want to find them .
  Lithuania .Thanks

 12. My father, Matthew Peter Bubin, was born in The Village in 1907 to his immigrant parents, Ludwig Bubin(as) & Amelija Šlivinskaitė. I was not really exposed to my Lithuanian background because my father died during WWII and my mother was not Lithuanian. His mother moved to Rockland but died when I was a baby and his father was estranged from the family. Most of the extended family now lived all over the U.S.

 13. Hi, I grew up on arthur st,went to St. Casimir Lithuanian church every sunday had my Baptism and had my First Communion,went to casimir school for 5 years then went to franklin school ,my grandparents help each in other those days ,so sad what happened to the lithuanian village what lithuanian immigrates built

 14. My grandparents (Voveris) came to this country when they were very young teenagers., my grandfathers brother came here first and they all settled in the Village. I remember all the bakeries, the pizza, the fresh kelbasie. There was a small clothing store across from the glass house ( that’s what we called the Lit back in the day) and my grandmother would take me there. My best childhood memories are being with my grandparents and going to all these places in the Village, everyone knew everyone and it was a nice, safe place to grow up. Rumova Park, had such good times there, it was a big event every year. All of the family would get together every Sunday for dinner and all the cousins would play all day, such great memories. When I was younger I could speak a little Lithuanian and I understood every word, that’s all gone too, I just remember little words☺️

 15. BORN and RAISED IN BROCKTON.president of the first graduating class from the parish school 1953 taught by the beautiful wonderful SISTER OF JESUS CRUCIFIED and THE SORROWFUL MOTHER.PLAYED piano for our dance group SUKURYS. WE lived on SAWTELL AVE owned the market across from KNAPP SHOE.FIVE children graduated from the parish school.MEMORIES ABOUND. BETTY D. MIKE W AL S . THE drug store
  walking the RR tacks and the bridge at night with NO FEAR. FUN ARTICLE

 16. Is the Lithuanian Bar where the Sandara club was?
  I will never forget going to pick up
  A pizza there in the early 60s with my
  Grandfather Jurgis Laurinaitis. My
  Grandparents lived on Intervale St and I was
  Born at Phaneuf Hospital even though
  We lived in Jamaica Plain. Does the Sandara
  Building still exist? I hear there is
  Still fabulous pizza in Brockton.

 17. Monsignor Strakauskas always visited our classes at St. Casimir’s and his famous words were “read, read, read”. We received small pins of the Pope or saints for all the books we read. I grew up on Intervale Street right across from the Sandara Club.

 18. I remember the pizza and playing shuffleboard. ▶️

 19. The clothing store may have been Kassettas. She had a lot of cats, too, all over the place.

 20. My sister, who still owns our family place in the Village, says that the Village has improved IMMENSELY in the last decade. It has filled up with a wave of wonderful new immigrants, including many Cape Verdians, and that they are wonderful, friendly people. She says it has become much safer, and is again becoming a great place to live. And I have to admit, when I have visited, I have been amazed at how nice it has again become, and how friendly all the neighbors are. Things are really turning around there!

 21. A terrific article !! Went to the Franklin School, where I met my lifelong friends We have been together for 80 years. Unfortunately we are passing away . We all went to St. Casimirs church for first communion, Saturday School, confirmation. We girls all were married there also. Wallent’s Bakery, Dugeys and Zinkeys Stores were favorites along with others. It was a great place in my day !! Many great memories !!

  • My father grew up in the village. I used to visit my grandparents at 4 Arthur St.(since burned down). Dugeys Package Store was downstairs and was my grandfathers tenant. I also remember Zinkeys Market across the street. He always had a big barrel of Lithuanian styled pickles. I think they were a nickel each. Childhood memories of the “Village”.

   • my mother, Millie married your uncle Ralph. we have never met, but you have been in contact with her a few years ago. hi h

   • Shirley and Dugey are my grandparents! 🙂 I still have one of the last coveted green glass mugs from the store with “Dugey’s” written in gold.

 22. The convent that you mention is Our Lady of Sorrows for the Sisters Of Jesus Crucified order. The Convents Cemetery plots are on one side for the Sisters and the other side for those who donated for the Convents Building / Family of the Sisters. At one time they owned the land that Massasoit Community College

 23. This site brought back fond memories of the cleanest section of Brockton, the Lithuanian Village. I especially enjoyed the challenge of deciding which Lithuanian bakery, I would buy my peiragi at because they were all so excellent! Then I had the same problem picking out my keilbasa, either Samulis Market (where I worked), Kilkus or Zinky’s (Zinkevich Market). It was a no-brainer where I bought my beer, at Dugey’s!!

 24. Oh, I forgot that I used to run to Duoba’s Bakery for a jelly donut when I would get time out in class at St. Casmir’s and St. Paulina punished give me a 10 minute time out in the hallway; I would wait for her to close the classroom door then I would dash to Duoba’s for my donut and get back in time before anyone knew I was missing! What memories!

  p.s. I recently confessed this to Sr. Paulina at Sr. Geraldine’s wake and she had a good laugh. She looks terrific at 92 yrs. She says hi to John Budris.

 25. Does anyone know Antanas Maneikis or have been associated with him? If so please contact me if possible.

 26. Does anyone here know a Helen S. Bolonis who was part of the Lithuanian community and grew up in Brockton? She would have graduated high school in the 1940s. We have reason to believe we are related to her and are trying to track down any information we can. Thanks so much! It’s been fun reading this article getting a glimpse into what sounds like a close knit community that likely contained some of our ancestors!

 27. My grandmother, Mary Boyden (Marionas Buividas) owned and lived in the building at 77 Webster St, right next to Tukis playground. My mother grew up there. As kids we went to visit every summer and I’m so glad I got to see the village, go to mass at St. Casimir’s church (in Lithuanian), get the black bread from Kilkus’ bakery. Her apartment building is now gone. Sad to see everything that was built up is gone now.

 28. Used to trek from Dorchester to Sandara’s for pizza backin the 60’s-70’s. There was a dark haired woman, curvy shall we say, and an older woman as waitresses. Always a game to sip at the folk’s beer w/out the older catching us. The other was a sweetheart. Later, in the 80’s my folks headed there on their own as the clientele changed. They got caught up in a barroom brawl where the fighters ended up on their table, according to Mom. My Dad, sort of a brew or two short of a six pack at that point, just rescued his beer and continued to eat. Never missed a beat!Original name was Dudutis, Grandmother maiden Uzadavenis(sp. prob. butchered)

 29. My grandfather Bennie Yezukevich lived on Ames St. with my grandmother Mary. He owned Home Cafe and my father George had nice childhood memories of getting sent there on Saturday mornings to prepare the sauce. Also my dad told me my grandmother sometimes worked the bar and was very strict about shutting guys off when she felt necessary!

 30. Meant to add my grandmother was Mary Puidokas. Her sister was Florence who was married to Al Miskinis. He owned a pharmacy which I think was on Ames St. My great-grandparents were Helen (Krukonis) and Michael Yezukevich. Cousin Al Krukonis was in the shoe business and we kids got lots of shoes from him growing up. I don’t know if any of these names sound familiar to anyone but it’s nice to have memories of them and to read others’ experiences of The Village.


Cancel reply

No trackbacks yet.