Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Brazilija

Brazilijos lietuvių bendruomenė laikoma didžiausia Lotynų Amerikoje, nors tikslūs jų skaičiai nežinomi. Čia lietuvių emigrantai masiškai pasuko tarpukariu: Brazilijon išvyko kas trečias Smetoninės Lietuvos emigrantas (35%), iš viso nuo 25 000 iki 50 000. Brazilija nebuvo turtinga, bet darbo jos kavos plantacijose nestigo. Būtent kaimuose, o ne miestuose, pagal dar Lietuvoje sudarytas sutartis ir įsikūrė dauguma atvykusių lietuvių. Čia jų teisės buvo menkos, sąlygos priminė baudžiavą, atlyginimai mažesni nei Lietuvoje; dalis pabėgo į miestus (ypač San Paulą), dauguma jų tapo turtingesni, nei vidutinis brazilas, pasistatė namus, įsigijo verslus, išleido vaikus į mokslus - tiesa, JAV lietuviai vis tiek gyveno turtingiau.

Didžiausias Brazilijos ir visos Lotynų Amerikos miestas San Paulas (19 mln. gyv.) turi ir vienintelį Lotynų Amerikoje tikrą lietuvių rajoną Vila Zelina (statytas ~1934 m. kuomet ir vyko didžioji lietuvių imigracija).

Rajono centre - Lietuvos Respublikos aikštė (Praca Republica Lituania), taip pavadinta 1976 m. spalio 31 d. Joje - joje 1985 m. gruodžio 14 d. pastatytas paminklas Laisvei (kauniškio, tuo metu sovietų nugriauto, kopija) su iškaltais Gedimino stulpais bei lietuviškais dainos žodžiais "Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt". Deja, paminklą dabar užstoja medžiai, kurių kirsti valdžia neleidžia ekologiniais sumetimais.

Laisvės statula (dešinėje) ir lietuvių bažnyčia Lietuvos Respublikos aikštėje. ©Augustinas Žemaitis.

Į čia sueina 7 gatvės, tarp jų - Monsinjoro Pijaus Ragažinsko (Pio Ragazinskas, 1907-1988), kuris įkūrė nuo 1948 m. sausio iki 2016 m. leistą Brazilijos lietuvių laikraštį "Mūsų Lietuva". Aikštėje stovi ir gana kukli lietuviška Šv. Juozapo bažnyčia, 1936 m. pastatyta kunigo Benedikto Suginto iniciatyva, prie bažnyčios - lietuviškas medinis kryžius, parapijos namuose veikia viena lietuvių organizaicjų. Jos patalpose - įvairios lietuviškos detalės, paveikslai. Šv. Juozapo parapija (bendruomenė) įkurta 1931 m.

Būtent bažnyčios atsiradimas ir lėmė, kad Vila Zelina taps lietuvių rajonu. Rajoną vystęs žemės savininkas padovanojo žemės plotą lietuvių parapijai per du metus pastatyti bažnyčiai, o tuomet aplinkinius sklypus savo namams supirko lietuviai.

Lietuvos Respublikos aikštė su laisvės statulos postamentu, Gedimino stulpais. ©Augustinas Žemaitis.

Bažnyčios viduje - daug lietuviškų ženklų. Netoli įėjimo - atminimo lenta bažnyčios statytojui Benediktui Sugintui (lietuviška ir portugališka, kartu su biustu), kunigui Juozui Šeškevičiui (tik portugališka, įrengta 1998 m.), nuo 1954 m. buvusiam ilgamečiam parapijos klebonui.

Atminimo lenta kunigui Benediktui Sugintui. ©Augustinas Žemaitis.

Aplink altorių - Šv. Kazimiero (su Gedimino pilimi), Aušros Vartų Marijos paveikslai. Taip pat yra ir Dievo gailestingumo paveikslas. Priekyje dešinėje yra vitražas su Aušros Vartais, Šv. Kazimieru. Bažnyčią pokariu dekoravo menininkas Antanas Navickas.

San Paulo lietuviškos bažnyčios vidus. ©Augustinas Žemaitis.

Dauguma pamaldų bažnyčioje dabar portugališkos, tačiau sekmadieniais vyksta ir dvikalbės mišios (portugalakalbis kunigas, bet skaitiniai lietuvių kalba).

Bažnyčios vitražai su Aušros vartais, Šv. Kazimieru (kairėje)

Bažnyčios vitražai su Aušros vartais, Šv. Kazimieru (kairėje)

Kadangi imigracija vyko tarpukariu dauguma Vila Zelina (juokais pravardžiuojamos "vazelina") lietuvių jau gimę Brazilijoje, bet dalis vyresniųjų dar kalba lietuviškai. Kiek populiaresnė kita lietuviška veikla: veikia keli tautinių šokių kolektyvai (Nemunas, Rambynas), parapijos choras (veikia nuo 1936 m.). Visa tai vyksta pastatuose už bažnyčios, kurių statybas organizavo kunigas Juozas Šeškevičius (1921-2008 m.), taip pat ~1960-1970 m. rengdavęs ir dideles jaunimo šventes.

Kai kuriose parduotuvėlėse aplinkui bažnyčią galima įsigyti lietuviško maisto (daugiausia parduotuvėlėje adresu Rua Monsenhor Pio Ragazinskas 17, kurioje taip pat ir - Lietuvos sporto komandos uniforma, margučiai bei kita).

Lietuviškas maistas parduotuvėlėje. ©Augustinas Žemaitis.

Lietuviškų motyvų daug ir gretimame "Bar do Vito" bare (Avenida Zelina 851), kurio simbolis - stilizuotas Vytis, viduje yra lietuviškų dainų ir šokių švenčių plakatų, lietuviškų pinigų ir kito, pardavinėjami lietuviški gėrimai.

Bar Do Vito

Bar Do Vito

Bar do Vito ženklas. ©Augustinas Žemaitis.

Nuo Lietuvos Respublikos aikštės besidriekiančioje Vila Zelina gatvėje ("Avenida Zelina") yra daugiau lietuviškų pavadinimų, net nebūtinai susijusių su Lietuva ar lietuviais: tiesiog, kadangi tas rajonas žinomas kaip lietuviškas, ir kai kurie nelietuviai savo įstaigas pavadino tokiais pavadinimais. Yra optika "Lituania", nekilnojamojo turto agentūros "Lituania" ir "Kaunas". "Kaunas" taip pat pavadintas ir vienas 22 aukštų daugiabutis pastatas (Brazilijoje daugiabučiai turi pavadinimus).

Daugiabutis Kaunas (dešinėje), kaip įprasta Brazilijoje, aptvertas elektrifikuota tvora dėl saugumo (pastato papėdė kairėje). ©Augustinas Žemaitis.

Bėgant metams, lietuvių bendruomenė ir toliau veikė bei siūlė paminėti Lietuvai svarbius įvykius bei žmones. Lietuvos nepriklausomybės aušros metu (1991 m.) sėkmingai pavyko vieną skersgatvį Vila Zelinoje pervadinti Laisvos Lietuvos skersgatvio vardu (Passagem Lituania Livre).

Laisvos Lietuvos skersgatvio ženklas. ©Augustinas Žemaitis.

Anksčiau San Paule buvo šešios lietuviškos mokyklos.

Viena jų, Vytauto Didžiojo lietuviška mokykla buvo specialiai pastatytame 1930 m. pastate, su Vytauto Didžiojo bareljefu (Rua Santo Amasio 327, Vila Bela rajone ~1 km nuo Vila Zelinos). Deja, dabar pastatas, nors ir priklauso lietuvių bendruomenei, išnuomotas restoranui, bareljefo nebėra; autentiškos liko tik durys ir langinės.

Buvusi lietuviška Vytauto Didžiojo mokykla. ©Augustinas Žemaitis.

Kitą mokyklą pačioje Vila Zelinoje 1938 m. įkūrė Pijaus Ragažinsko kvietimu atvykusios lietuvės vienuolės pranciškietės iš Pitsburgo (JAV). Pats vienuolynas dar veikia (Rua Campos Novos, 49), šalimais tebėra ir Šv. Mykolo arkangelo mokykla, bet ją, jau veikiančią moderniuose pastatuose, lanko įvairiataučiai vaikai.

Dar trys buvusios lietuvių mokyklos sąsajų su savo istorija nebeturi jokių (pastatai parduoti, mokyklų juose nebėra). Maironio mokykla veikė Tautų parko (Parque das Nações) rajone; šiame rajone iki šiol išlikusi Lietuvos gatvė (Rua Lituania), tarp kitų įvairių šalių pavadinimais pavadintų gatvių. Dr. Jono Basanavičiaus mokykla veikė Vila Anastacio rajone miesto vakaruose, 9 km nuo centro. Bom Retiro mokykla veikė Bom Retiro rajone.

Išlikę hebai ant buvusios lietuviškos Vytauto Didžiojo mokyklos durų. ©Augustinas Žemaitis.

San Paule yra dvi lietuviškos pasaulietinės organizacijos. Be parapijos namuose 1958 m. įkurtos Brazilijos lietuvių bendruomenės, veikia ir kita - Brazilijos lietuvių sąjunga (nuo 1931 m.). Ji turi dviaukštį pastatą su stilizuotu Vyčiu, o gatvė, kurioje tas pastatas stovi, vadinama Lietuvos gatve (pastato adresas Rua Lituania 67). Tai - didesnioji iš dviejų Lietuvos gatvių San Paulo aglomeracijoje.

Pastate yra biblioteka ir archyvas su įvairia medžiaga ir lietuviškais daiktais tiek iš Brazilijos lietuvių, tiek iš tarpukario Lietuvos, salėje rengiamos šventės. Praeityje tame pastate veikė penktoji, Dr. Vinco Kudirkos lietuvių mokykla.

Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas. ©Augustinas Žemaitis.

Nors Vila Zelinoje ir apylinkėse rečiau nei anksčiau išgirsi lietuvių kalbą, ženkli dalis gyventojų ten tebėra lietuvių palikuonys. Priešingai nei JAV, Brazilijoje nėra įprasta dažnai persikelti gyventi į kitą rajoną ar miestą, todėl Vila Zelinoje tebegyvena šimtai tų, kurių protėviai čia atvyko tarpukariu. Apylinkėse dažnai pamatysi lietuviškas pavardes ant smulkaus verslo įstaigų durų (pvz. dantistų, nekilnojamojo turto agentų ir pan.).

NT agentūra 'Lietuva' Vila Zelinos rajone. ©Augustinas Žemaitis.

Daugiausiai lietuviškų pavardžių vienoje vietoje tikriausiai - São Caetano do Sul priemiesčio kapinėse Cemiterio Ceramica. Tai nėra vien lietuvių kapinės, tačiau ten buvo laidojami Vila Zelinos ir apylinkių žmonės, todėl žymi dalis kapų - lietuvių. Kapinės braziliškai ištaigingos, su koplytėlėmis, kurios statomos ne vien turtingiausioms šeimoms. Tačiau jos nukentėjusios nuo vandalų ir narkomanų, kurie išplėšė nemažą dalį metalinių lentelių su pavardėmis.

Kapinės. ©Augustinas Žemaitis.

San Paule įsikūręs ir vienintelis Lotynų Amerikoje Lietuvos generalinis konsulatas (Avenida Irai, 438, cj. 34). Čia jis įkurtas po to, kai 2013 m. taupant kaštus uždaryta ambasada Argentinoje. Sprendimas motyvuotas ir tuo, kad Brazilijoje - didesnė lietuvių bendruomenė, tačiau Argentinos lietuviai jį kritikavo, teigdami, kad Argentinoje bendruomenė gyvesnė, o Brazilijoje - labiau nutautėjusi, lietuviškų renginių ten vyksta mažiau.

Kapinės. Viena daugelio lietuvių giminės koplyčių iš arčiau. ©Augustinas Žemaitis.

O iš daugybės lietuvių bendruomenių Brazilijos kaimuose, į kurias imigrantus kadaise traukė ir pigi žemė, mažai kas beliko. Lietuviai nesudarė vieno telkinio, gyveno pramaišiui su kitomis tautomis ir ilgainiui asimiliavosi. Dauguma lietuvių imigrantų tarpukariu kūrėsi San Paulo, Paranos ir Pietų Rio Grandės valstijose. Pastarojoje lietuviai įkūrė Ižui [Ijui] miestą (po dešimtmečio ten įsikūrė ir skaičiumi lietuvius aplenkė kitos imigrantų tautos). Iš didmiesčių be San Paulo jų būta ir Rio de Žaneire. 1954 m. leidinio "Laiškai lietuviams" duomenimis tuo metu Brazilijoje buvo 50 000 lietuvių, iš jų 30 000 San Paule, 20 000 kaimuose, 500 Rio de Žaneire (tada ten senojoje katedroje vykdavo lietuviškos mišios, bet nieko lietuviško neliko). Dauguma tarpukario migrantai - į sovietinės Lietuvos okupacijos nepripažinusią Braziliją po Antrojo pasaulinio karo atvyko dar keli šimtai lietuvių, o tuomet srautas nutrūko. Keli tūkstančai lietuvių, beje, Brazilijoje gyveno ir iki 1918 m. nepiklausomybės (imigravo nuo 1870 m.).

Nors, išskyrus Vila Zelina ir apylinkes, lietuviai miesteliuose nepaliko savo klubų ar bažnyčių, ne vienas lietuvis tapo pankankamai žymus, kad jo vardu būtų pavadinta gatvė atitinkamame San Paulo priemiestyje ar San Paulo valstijos mieste. Žardim Altos (Jardim Altos) priemiestyje viena gatvelė vadinasi Vinco Klimeikos (Vicente Klimeika) vardu - jis buvo pirmasis miesto fotografas. Bela Vista priemiesčio gatvė vadinasi Analizos Sakatauskas (Analice Sakatauskas) vardu - ji padėjo vargšams. Krepšininko Valdemarko Blastkausko (Waldemar Blatkauskas) vardu vadinasi ir Kampino (Campinas) miesto gatvė, ir Prasikabo (Piracicabas) miesto sporto salė. Blastkauskas atstovavo Brazilijos krepšinio rinktinę tais laikais, kai Lietuva buvo okupuota: 1959-1963 metais su ta rinktine jis laimėjo olimpinę bronzą, du pasaulio čempionatų auksus. 1963 m. žuvo autokatastrofoje.

Didžiausią pėdsaką už Vila Zelinos ribų San Paule palikęs lietuvis tikriausiai kunigas Aleksandras Arminas. Maua priemiestyje jis įsteigė Nekaltojo prasidėjimo bažnyčią. Prie tos bažnyčios pastatytas Aleksandro Armino biustas, aikštė priešais pavadinta jo vardu, jo garbei vadinasi ir jo įsteigtas koledžas greta bažnyčios. Kunigas taip pat kūrė lietuvišką poeziją apie Pietų Ameriką, pasirašinėjo Venacijaus Ališo slapyvardžiu.

San Paulo priemiesčiai glaudžia ir didžiausią kaimišką Brazilijos lietuivų tvirtovę - sodybą Lituanika. Tai - ištisa lietuviška erdvė gražioje gamtoje. Žemę nupirko kartu ir katalikiška, ir pasaulietinė lietuvių organizacijos. Dalis žemės aprduota lietuviams namams statyti, taip sukuriant lietuvišką kaimą (tiesa, ilgainiui tie namai perėjo nebūtinai lietuviams). Be to, liko ir bendra erdvė.

Didžiausioje Brazilijos bažnyčioje Aparecida bazilikoje yra lietuviškas kryžius - jis pastatytas Sala de los Milagros.

Brazilijos lietuvių sąjungos patalpose saugomos tarpukario taurės. ©Augustinas Žemaitis.

Šiandien duomenys, kiek gi yra lietuvių Brazilijoje, varijuoja kaip niekur kitur. Rašoma ir apie keliasdešimt tūkstančių, ir 150 000, ir 300 000, kai kur - net 1 000 000. Priklauso ir nuo to, ką laikysime lietuviu: į didesniuosius skaičius, matyt, įskaičiuoti visi žmonės, kurių bent vienas senelis ar prosenelis buvo iš Lietuvos. Brazilijos lietuvių bendruomenės rinkimuose 1999 m. dalyvavo 177 nariai, 1970 m. - 821.

Brazilijos lietuviai sulaukė filmų kūrėjų dėmesio. 2002 m. Brazilijoje sukurtas dokumentinis filmas "Eldoradas: lietuviai Brazilijoje" ("Eldorado - Lituanos no Brasil"). 2011 m. grupė lietuvių surengė ekspediciją Brazilijos lietuvių keliais ir jos metu irgi sukūrė filmą. Ir Brazilijoje, ir Lietuvoje išleistos ir knygos apie bendruomenę.

San Paule plačiau apie prieškario ir tarpukario įvairių tautų imigraciją į Braziliją galima sužinoti Imigracijos muziejuje (Rua Visconde de Parnaiba 1316, Mocca). Tiesa, nuolatinėje ekspozicijoje būtent su lietuviais susijusių eksponatų iš esmės nėra. Tačiau muziejus įsikūręs buvusiuose "imigrantų svečių namuose" - pastate, kuriame būdavo apgyvendinami per Santoso uostą atvykę visi imigrantai į regioną, taigi, ir kone visi lietuviai (galima pamatyti, kaip, didžiuliuose bendruos elovų pilnuose kambariuose, jie gyveno, kaip atvykdavo). Paskui iš ten juos pasiimdavo darbdaviai (daugiausiai į plantacijas). Muziejus turi ir archyvą, kuriame populiaru ieškoti informacijos apie imigrantus gimines.

Didingas imigrantų svečių namų (dabar imigracijos muziejaus) fasadas

Didingas imigrantų svečių namų (dabar imigracijos muziejaus) fasadas

Be lietuvių, į Braziliją atvyko ir Lietuvos žydų. Garsiausias jų - dailininkas Lazaras Segalas, kuriam įkurtas Lazaro Segalo muziejus. Dalis darbų muziejuje atspindi Vilnių, kuriame Segalas praleido vaikystę (gimė 1891 m., emigravo penkiolikos metų, visų pirma į Vokietiją).

Paveikslas 'Vilniaus namai' Lazaro Segalo muziejuje San Paule

Paveikslas 'Vilniaus namai' Lazaro Segalo muziejuje San Paule

Kviečiame skaityti ir bendrą straipsnį apie San Paulo lankytinas vietas

Click to learn more about Lithuania: Brazilija, Lot. Amerika Leave a comment
Comments (35) Trackbacks (0)
 1. Bar do Vito is now run again by Lithuanian heritage owners.

  • I’m glad to hear that. Have you been there already? Perhaps you have some additional information on Lithuania-related places in Brazil (or Chicago for that matter where you live) which could be added in this or the Illinois article?

 2. Its true! I am a lithuanian decendents!
  My grandparents emmigrated to Brazil in 1926, from Vilkaviskis Rajonas!
  And actually I am the brazilijos lietuviu Bendruomene prezidentas.
  Add my facebook group: esu brazilas ir lietuviu palikuonys.

  https://www.facebook.com/groups/125800017432374/

  • Than you for the information. If you have something on Lithuanian Brazilian heritage (e.g. related buildings, streets, etc.) that you’d like to add – write here and it will be added to the article.

  • Labas!
   I am looking for my grandmother’s sister Ona Lazickaite or her children. Ona emigrated to Brazil from Lazdijai, Lithuania in 1910-1935 (I have nobody to ask about it already). in Brazil she married Sidlauskas and they had 4 daughters. Later she divorsed and raised her girs alone. My mother kept some connections with her long ago. I’d be so interested to know if someone in the Lithuanian community in Brazil have ever heard or met somebody from my grandmother sister’s family. Buciau dekinga labai, Valdemarai, jei man parasytumete !!!!!!!

 3. sveiki,

  domiuosi musu lietuviais emigravusiais i Brazilija ir ieskau giminiu iskeliavusiu tenai. Deja, po keletos laisku, jokios pagalbos is lietuviu bendruomenes negavau. Galbut kas galite patarti kur ieskoti tolliau?

  Jurgita

  IESKOMA SEIMA: vizgaudai, is Vyzanciu km/Ylakiu km, atkeliave i Sao Paulo apie 1930 ius metus.

  dekoju uz pagalba

 4. I had my DNA tested through DNAtribes.com, and it showed that folks in Brazil share my DNA. I first thought it was the Iberian connection, however, I now realize that it most likely is the Lithuanian relatives. My family names are Kazokas; Simanskas; Pupininkas; Slavinskas; and Turnovich. If anyone shares the same names, feel free to contact me at rochritton@yahoo.com

 5. Sveiki Augustinai,

  Labai smagu, kad kažkas rašo ir domisi apie lietuvių bendruomenę Brazilijoje. Žinoma kaip pats pastebėjote didžioji dalis gyvena San Paulo mieste. Rašau tik norėdama paprašyti, kad pataisytumėte vieną detalę: LR Generalinis Konsulatas San Paulo mieste, teisingas adresas būtų: Av.Iraí 438, cj.34 CEP:04082-001, São Paulo
  E-mail: kons.br@mfa.lt.

  Dėkojame!

  Simona

 6. cool!!!
  that’s it!

 7. Dekoju už įdomų informacinį straipsnį.Apie 1922 metus į Brazilją švyko mano teta ir dėdė Apolonija Vitkauskatė ir Kazimieras Vitkauskas. Žinau,kad teta Apolonija ištekėjusi už Mkailionio ar Mikalūno gyveno San Paule ir turėjo dvi dukras Palmutę r Almutę. Kurios užaugusios itekėjo ž brolių VAZGAUSK-ų . Dabar rada Mykolo Vazgausko pavardę, bet daugiau nieko. Gal kas žinote apie mano puseseres – jų adresus , būčiau dėkingas gavęs, kad galėčiau sukontaktuoti. Aš Algirdas Vitkauskas gyvenu Čikagos priemiestyje Lemonte šalia Pasaulio lietuvių centro, ilgą laiką dirbau korespondentu Drago laikraštyje. Tad lauksiu informacijos mano e-dėžutėje. Dėkoju Visus Brazilijos lietuvius svekinu Vasario 16 mūsų didžiosios tauutinės šventės proga. Linksmų švenčių.

 8. Please,

  If you are searching lithuanian family in Brazil, please, add this group in you Facebook!
  https://www.facebook.com/groups/125800017432374/
  Actually in this group are registered 2.500 decendants!

 9. Labas,as su zmona ir keleta draugu vaziuojame I Brazilija ziureti pasaulio cempionato World Cup 2014 ,planuojame 10 -12 dienu kelione.Gal kas gali padeti patarti,apgyvendinti.Gyvename Chicagoje,tuo paciu galesime atsidekoti jeigu Jus ruosites vaziuoti i JAV, Chicaga.Mes norime aplankyti san Paula ,rio de Zeneira gal dar ka nors-parasykite-lauksiu.Iki.

 10. Informuoju, kad esu išleidusi dvi knygas apie pirmąjį konsulą Brazilijoje dr. Petrą Mačiulį/ 2011/ ir pirmąjį įgaliotą ministrą Brazilijai, Argentinai Joną Aukštuolį 2012/. Knygų turinys paremtas archyviniais dokumentais. Norintiems skaity
  ti suteiksiu informacijos. rašykit. Iki malonaus, istorikė Joana Viga Čiplytė, Panevėžys, Lietuva

 11. Sveiki,

  Domiuosi magistro studijų galimybės Brazilijoje. Gal kas galite suteikti kokios informacijos? Padės viskas, ką žinote 🙂 Domina Brazilijos universitetų reitingai, diplomų pripažinimas pasaulyje, sąlygos stojimui, studijų sąlygos, mokslo kainos bei pragyvenimo kainos.

 12. I live in Australia and believe that there are families with the name Rakauskas in Sao Paulo and perhaps elsewhere in Brasil. I would like to contact them as my husband immigrated to Australia after WW2 and I would like to find relatives, if any, elsewhere. He was from Garliava and he had two uncles who left Lithuania around the turn of the 20th century for the Americas and they were not heard from again. I am an ethnomusicologist and although not Lithuanian, I wrote my Masters thesis about the Liaudies Dainos in Australia. I am also a grandmother.

  Aciu Labai!

 13. Tyrinėju Brazilijoje gyvenusių lietuvių Halinos ir Algirdo Mošinskių asmeninę biblioteką. Gal yra žinančių apie jos likimą po savininkų mirties?

 14. I am searching for relatives of my father-in-law, Vladas Cizauskas, born Liepaja, Latvia, 15 May, 1903.He had an older brother who migrated to Brazil ( Sao Paulo?) in the 1930s, certainly before WW2. They communicated for a number of years after he migrated, probably until the late 1940s or early 1950s. Then, contact was lost. We know the man who went to Sao Paulo married and had two children, a son and a daughter. We have photos of them on bicycles, enjoying the outdoors.
  My father-in-law married Vincentine Emilija Ereminaite in Skuodas, Lithuania and they had one son, also named Vladas, born Neustadt, Germany on 19 April, 1945. This family were displaced people after WW2 and eventually came to Australia in 1949.
  My father-in-law was a bank worker/manager in Lithuania prior to WW2 and he and Vincentina also lived in Belarus in the early years of their marriage. It would be wonderful to locate relatives of this family member who went to Brazil. We are unsure of his name as his signature is difficult to read on the back of the cards he sent. It may have been Kasis, but we are unsure.
  My email address is lynciz@hotmail.com

 15. Sveiki. 2015 sausi zadu vykti i Brazilija. BUtu idomu susitkti su iseiviais. Jeigu yra norinčiu -atsiliepkite.

 16. Sveiki tautiečiai, buvo malonu rasti šiuos pabendravimus.
  Spalio š.m. (t. y. 2015m.) Spalio viduryje su savo drauge, kuri yra Brazilė, keliuosi gyventi i Brazilija į Belo Horizonte miestą ir labai norėčiau užmegzti ryšius tiek su Lietuvių bendrija, tiek ir su pačiais lietuviais Belo Horizonte mieste ir kituose miestuose. Gal kas patartumėt kaip galėčiau surasti juos greičiau ir susibendraut su jais artimiau.
  dėkui už parama

 17. My grandmother Petronele Mileuska (Miliauskaite) was born on 06/03/1911 in Kuczkininkai, Punsk region of Suwalki, Podlaskie province in Poland. His parents died and went to live in Kalvarija, Lithuania with the uncle. He immigrated to Brazil in 1924.

 18. Neseniai susiradom gimines San Paule. Apie 1930 metus iš Rokiškio rajono išvyko Mockevičių šeima, kuri ten užaugino 5 vaikus. bendravimas buvo nutrūkęs apie 1980 metus, kai mirė lietuvių kalbą mokėję senieji .Dabar bendraujame su jaunimu per interneto vertėją.

 19. I want to correct the date cited at the end of this article i.e. 2012.Beginning 23/09/2011 during five weeks Egidijus Aleksandravicius,Professor of the University Vytautas the Great,Kaunas,Henrikas Gulbinas,Kestas Pikunas and Audris Tatarunas visited places of Lithuanian interest in Brazil.However I was visited on the days 10,11 and 12/10/2011 only by Egidijus Aleksandravicius and Henrikas Gulbinas as Kestas Pikunas and Audris Tatarunas dispensed the Amazon part of the trip.The results were published in the book”Brazilija-lietuviu pokalbiai pasaulio pakrastyje” and 6 serial reports on LRytas.GOD BLESS!

 20. Ilona
  14 zmoniu grupe atskris 2017 sausio 19d i Sao Paulo is Lietuvos pakeliui i Santiago. Ieskome gido ,galincio idomiai papasakoti apie Brazilija ir saugiai supazindinti su Sao Paulo. Isskrendam 20d i Cile.Viesbuti rezervavome netoli orouosto.
  Jei turite pasiulymu ir galintys padeti parasykite

 21. My maiden name is Steikunas. My father’s family went to Brazil after WWII. My mother’s parents emigrated in 1926 to Sao Paulo and then moved to Rio de Janerio-last name Bernotavicius. Your site looks interesting!

 22. Hello Augustinas Žemaitis, I am Linguistic Professor at Unioeste, a public university in Paraná, Brazil. I am currently developing a research including place, comercial and personal names of Vila Zelina . The data of your text will be extremely valuable for me. I would like to know if there would be any problem on my using and citing your photos on papers I intend to write to publish the research results

 23. Sveiki,kur kreiptis del isvykusiu giminaiciu tarpukario metais i SanPaula yra nuotraukos zinomos tu laiku pavardes ir vardai.

  • Galite kreiptis į įvardytas Brazilijos lietuvių organizacijas – galbūt dabartinai jų nariai, tarp kurių daug vyresnio amžiaus, pažinos ar prisimins tuos žmones, žinos jų palikuonis.

 24. Sveiki ,
  Jieskau giminaiciu Brazilijoje .Tai mano mociutes sesuo Juozapaviciute Verute ( Veronika ) .Ji isvyko is LT 1926 metais .Brazilijoje apsivede su Aleksandru Cheiko ir sugyveno du vaikus Veronika Cheiko ir Kolia Cheiko .Vaikai dabar turetu buti apie 70 metu ,aisku kad jie turi turbut savus vaikus ,apie kuriuos nieko nezinome . Zinome kad jie kadaise gyveno SanPaule . Mano mociutes Vardas Onute Juozapaviciute Petrauskiene . Labai tikiuosi kad padesite mums juos surasti .Dekui Jums labai is anksto .
  Pagarbiai
  Daiva

 25. Laba diena norėčiau paprasyti jūsų pagalbos rasti didele gimine pavarde Sinkevičius SAN Paolo mieste Brazilijoje labai būčiau dekinga AČIŪ


Cancel reply

No trackbacks yet.