Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Bostonas (Masačusetsas, JAV)

Bostonas, vienas pirmųjų JAV didmiesčių, legendinės Bostono arbatėlės vieta ir JAV kovos dėl nepriklausomybės bastionas (tuomet čia kovosi ir lietuviai), buvo ir vienas pirmosios XIX a. pabaigos emigrantų iš Lietuvos bangos tikslų.

Tada tai buvo 5 pagal dydį JAV miestas, dabartinio Vilniaus dydžio (jis liko to paties dydžio ir dabar yra 21 JAV). Lietuviai kėlėsi dar XIX a., bet pagrindinė banga buvo apie 1904 m. Jų atvyko tiek, kad į demonstraciją Bostono Commons parke, skatinančią JAV pripažinti neseniai paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę, 1919 m. susirinko penki tūkstančiai. Jie įkūrė ir dvi bažnyčias, didelį klubą.

Bostonas išlaikė savo svarbą ir Amerikoje, ir Amerikos lietuviams. Pokariu lietuviai būtent Bostone išleido pirmąją pasaulyje lietuvišką enciklopediją, o po 1990 m. atvykusi „trečioji banga“ padėjo išlaikyti lietuviškas Bostono vietas geriau, nei daugelyje kitų miestų.

Pietų Bostono lietuvių klubas

Pietų Bostono (South Boston) rajone, kur tradiciškai gyvena lietuviai, yra Bostono lietuvių piliečių klubas (Boston Lithuanian Citizen's Club, adresas 368 West Broadway). Pastatas nusipirkta siš banko 1949 m. ir didžiuma jo interjeto – autentiška (laiptų turėklai ir pan.).

Bostono lietuvių piliečių klubas

Bostono lietuvių piliečių klubas. Virš įėjimo plazda Lietuvos ir JAV vėliavos.

Klubo rūsyje – vienintelis Naujojoje Anglijoje lietuviškas restoranas. Jis siūlo gerą lietuvišką maistą, bet dirba tik savaitgaliais, o norint patekti reikia paskambinti į duris. Tačiau įleidžiami visi, restoraną žino ir lanko ne vien lietuviai. Restorano sienas puošia Bostono lietuvių sportininkų nuotraukos, iškovotos taurės.

Bostono lietuviško restorano viduje

Bostono lietuviško restorano viduje

Bostono lietuviško restorano meniu

Bostono lietuviško restorano meniu

Aukštesniuose klubo aukštuose - Lietuviška kredito unija „Taupa“ siūlanti kreditus ir kredito korteles lietuvių kilmės amerikiečiams. Kadangi ši kredito unija dirba kasdien (išskyrus sekmadienius), norėdami patekti į patį klubo pastatą, pamatyti jo interjerą, galite paskambinti per telefonspynę į šią uniją ir būsite įleisti vidun.

Bostono lietuvių kredito unijoje

Bostono lietuvių kredito unijoje

Klube taip pat yra renginių salė, kur vyskta lietuivški renginiai, koncertuoja atlikėjai iš Lietuvos (ne renginių metu užrakinta). Visos lietuviškos institucijos interjere turi daug lietuivškų detalių (meno kūrinių, nuotraukų). Daugumos institucijų varomoji jėga šiais laikais – „trečiosios bangos“ (po 1990 m.) į JAV atvykę lietuviai. Dalis didelio klubo patalpų išnuomota nelietuviškoms įstaigoms – pajamos iš nuomos padeda išlaikyti klubą.

Pirmosios lietuvių enciklopedijos leidimo vieta

Pietų Bostone leista ir Lietuvių enciklopedija. Tiesa, kokiame tiksliai pastate ir ar jis tebestovi, skirtingi šaltiniai bei liudininkai nurodė skirtingai.

Lietuvių enciklopedija rajone leista 1953-1966 (kartais pavadinama Bostono enciklopedija). Šis 37 tomų darbas - pirmoji ir iki pat šiol didžiausia lietuviška enciklopedija. Amerikos lietuviai padarė titanišką darbą, mat Lietuva tuo metu buvo okupuota sovietų ir jokio valdžios finansavimo enciklopedijai nebuvo, o daugybė šaltinių buvo sovietų slepiami. Autoriai siekė, kad kai Lietuva pagaliau bus išvaduota ji turėtų savo enciklopediją. Norėdama, kad apie Lietuvą sužinotų ir kiti amerikiečiai, 1970-1978 m. jie su Lietuva susijusius straipsnius išvertė į 6 tomų Encyclopedia Lituanica, kuri iki šiol yra išsamiausias angliškas traktatas apie Lietuvą.

Pietų Bostono lietuvių bažnyčia

Pietų Bostone stovi paskutinė dar veikianti mieste lietuvių bažnyčia. Ji pavadinta Šv. Petro garbei (pastatyta 1901 m., 75 Flaherty Way).

Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčia

Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčia

Parapijai 2008 m. duomenimis priklauso 1000 šeimų, iš jų 900 senųjų imigrantų palikuonys, o 100 naujai atvykusios iš Lietuvos. Parapija įkurta 1896 m. - jos pradžia nebuvo lengva, mat lietuvių religinius ir politinius tikslus stabdė Pietų Bostone dominavę airiai ir airis vyskupas Viljamsas (Williams). Mišios vyksta lietuvių ir anglų kalbomis.

Bažnyčios intejeras – autentiškas XX a. pirmos pusės. Jame gausu lietuviškų detalių, tarp jų vitražai su lietuvių aukotojų vardais. Bėgant metams, lietuviškų detalių tik daugėjo, nes bendruomenė siekė pabrėžti parapijos lietuviškumą. Po šventųjų freskomis parašyti ir lietuviški jų vardai. Žvakės, kurias galima uždegti už aukas, savo spalvomis sudaro Lietuvos trispalvę. Vestibiulyje pakabinti Šiluvos Marijos, Šv. Kazimiero paveikslai, įrengti rys grynai lietuviški vitražai su lietuviškais Jėzui, Šventajai Dvasiai ir Dievui tėvui skirtais žodžiais.

Bostono lietuvių bažnyčios vidus

Bostono lietuvių bažnyčios vidus

Lietuviškos detalės Bostono lietuvių bažnyčioje

Lietuviškos detalės Bostono lietuvių bažnyčioje (vėliava, iš žvakelių sudėliota vėliava,
kryžiai-saulės ant Kryžiaus kelio stacijų ir t.t.)

Vienas daugelio šventųjų atvaizdų su tiek lietuvišku, tiek anglišku vardu

Vienas daugelio šventųjų atvaizdų su tiek lietuvišku, tiek anglišku vardu

Vitražas įėjimo į Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčią hole

Vitražas įėjimo į Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčią hole

Kaip ir dauguma seniausiųjų Amerikos lietuvių bažnyčių, ši (beje, pravardžiuojama „Lietuvių katedra“) yra dviejų aukštų: antrasis – tai didingoji maldų salė, o tokio pat ploto pirmasis skirtas pasaulietinei lietuviškai veiklai. Toje pirmo aukšto salėje – ir baras, daug lietuviškų dalykėlių.

Bažnyčia atidaroma tik per mišias (savaitgaliais), tačiau jei į ją patekti ir nepavyks, įdomu pažiūrėti ir iš išorės, mat ten ant sienos išdažyta Lietuvos vėliava bei prie įėjimo pridėta daug tradicinių lietuivškų kryžių (nuo mažyčių iki žmogaus dydžio) – tai Bostono kryžiu kalnas, įkvėptas Šaiulių. Kaip Šiaulių Kryžių kalnas sukurtas priešinantis Rusijos Imperijos ir Sovietų okupacijoms, taip Bostono – priešinantis 2004 m. vyskupijos ketinimams uždaryti Šv. Petro lietuvių bažnyčią. Pavyko: mišios joje vyksta iki šiol.

Improvizuotas Kryžių kalnas prie Bostono Šv. Petro ietuvių bažnyčios įėjimo

Improvizuotas Kryžių kalnas prie Bostono Šv. Petro ietuvių bažnyčios įėjimo

Netoliese – šv. Kazimiero gatvė.

Kembridžo lietuviškos vietos

Bostone būta ir daugiau lietuvių bažnyčių. Kembridžo rajone, garsėjančiame vienu garsiausių pasaulyje Harvardo universitetu, stovi Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (432 Windsor Street). Pastatyta 1913 m. ji įvertinta kaip reikšmingas JAV būdingo Misijų stiliaus pastatas, architektūros paminklas, suprojektuotas garsios Maginnis and Walsh kompanijos; regėta panašumų ir su Vytauto bažnyčia Kaune. Tai nustatęs savivaldybės komisijos tyrimas 2009 m., deja, darytas nelinksma proga: 2007 m. bažnyčia uždaryta ir parduota "Just a Start Corporation", ketinusiai ją transformuoti į pigius butus. Rekonstrukcija jau įvyko: architektūrinė komisija neleido griauti eksterjero, tačiau nedraudė pilnai keisti interjerą; nors prašė nenaikinti religinių detalių, kryžiai nuimti, horeljefas virš įėjimo uždažytas baltai. Tiesa, tas horeljefas vis tiek yra įdomiausia ir lietuviškiausia likusi bažnyčios detalė.

Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia Kembridže

Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia Kembridže

Horeljefe – užrašas sneaja lietuvių kalba „Lietuviu Rymo Kataliku Bažnyčia Nekalto Panos Marijos prasidejimo“, Marija, angelai. Bažnyčios lietuviškos šaknys taip pat paminėtos ant kertinio akmens.

Horeljefas su lietuviškais užrašais ant Kembridžo lietuvių bažnyčios

Horeljefas su lietuviškais užrašais ant Kembridžo lietuvių bažnyčios

Aikštė priešais Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią pavadinta lietuvio Petro F. Sarapo aikšte. Jis - už JAV žuvęs Antrojo pasaulinio karo veteranas; karo metais ir pokariu JAV buvo madinga parapijoms reikalauti pavadinti vietas prie jų bažnyčių kare žuvusių parapijiečių vardais.

Petro Sarapo aikštė Kembridže

Petro Sarapo aikštė Kembridže

Vilniaus sinagoga

Prieškariu į Bostoną emigravo ir Lietuvos žydai. Savo kuklią sinagogą, kurią pavadino Vilniaus garbei (Vilna Shul), Vilniaus žmonėmis (Anšei Vilner) pasivadinusi grupė 1919 m. pastatė centre, netoli Bostono Commons parko. Ilgainiui žydai šį rajoną apleido ir 1985 m. sinagoga buvo uždaryta, bet priešingai nei dešimtys kitų ano laikmečio Bostono judėjų maldos namų ji išliko. Nūnai ji restauruota kaip muziejus, suteikiantis galimybę grįžti į laikmetį, kuomet žydų bendruomenės buvo skurdžios.

Vilniaus sinagoga Bostone

Vilniaus sinagoga Bostone

Kitos Bostono lietuviškos vietos

Bostone dar yra šeštadieninė lietuvių mokykla – viena pirmųjų įsteigta po Antrojo pasaulinio karo siekiant, kad jaunoji lietuvių karta nepamirštų kalbos. Dabar ji daugiausiai moko trečios bangos vaikus. Veikia iš katalikiškos mokyklos nuomotose patalpose.

Norvudo priemiesčio lietuvių bažnyčia buvo paversta butais. Ten neliko nieko lietuviško.

Norvudo lietuvių bažnyčia

Norvudo lietuvių bažnyčia

Paminklas Norvudo lietuviams, žuvusiems Antrajame pasauliniame kare, anksčiau stovėjęs priešais bažnyčią, po šios uždarymo buvo perkeltas į Highland kapines. Jame - graži drakoną smeigiančio šv. Jurgio statula (šv. Jurgis buvo bažnyčios, o taip pat yra Lietuvos globėjas).

Paminklas Norvudo lietuviams, žuvusiems Antrajame pasauliniame kare

Paminklas Norvudo lietuviams, žuvusiems Antrajame pasauliniame kare

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Lietuviškų vietų Bostone žemėlapis

 


Tikslas - Amerika ekspedicijos į Bostoną dienoraštis

Tikslas: Amerika dienoraštis. Bostonas

Masačusetso miesteliuose dažnai jusdavau virš lietuviško paveldo besitvenkiančius tamsius debesis. „Dabar prižiūrime mes, o kas po mūsų?“ nebyliai (ar ir garsiai) klausdavo sutikti lietuviai, mat jiems, geriausiu atveju, kokie 50 metų, o jaunimo jų gretose iš esmės nėra.

Bostone toks klausimas nekilo – kol kas. Į Bostoną atvyko ir daug trečiabangių, ir kažkokios trinties tarp bangų čia, kaip sakė vietiniai, nėra. Trečiabangiai prižiūri lietuvišką mokyklą, restoraną, kredito uniją... Restoranas, beje, vienintelis toks Naujojoje Anglijoje, o maistas ten pasirodė net skanesnis, nei daugelyje Lietuvos lietuviškų restoranų!

Ir Bostono Šv. Petro bažnyčią lietuviai sėkmingai apgynė nuo uždarymo, nors patekti į ją apjungus parapijas nepasirodė lengva (mišios tik savaitgaliais), tačiau Bostono lietuviai padėjo ir čia.

Ir Bostono enciklopedijos leidyklą pavyko atrasti (arba taip galvojome; du vietos lietuviai nurodė tą pastatą, kaip enciklopedijos leidyklą, bet jau grįžę į Lietuvą iš kitų JAV lietuvių gavome kitokios informaicijos, nors jokia ji nebuvo pakankamai tiksli, kad nurodytų konkretų pastatą Bosrone). Ir dar vieną uždarytą bažnyčią Kembridže, virš kurios įėjimo – gražus meno kūrinys su lietuviškais žodžiais.

Nepatekome tik į Vilniaus sinagogą, įkurtą Lietuvos žydų ir veikiančią kaip žydų muziejus. Į el. laiškus ir skambučius neatsakė. Specialiai priderinome grafiką, kad atvyktume ten oficialiu muziejaus darbo laiku – bet radome užrakintas duris. Tai buvo pirmoji tokia „Tikslas – Amerika 2017“ nesėkmė po ~50 sėkmingai aplankytų objektų. Bet ir sinagogą nufotografavome iš išorės, ir žemėlapyje ji bus.

Augustinas Žemaitis, 2017 09 22-23.

Lietuviai Bostono mokykloje pasitinka Tikslas - Amerika

Lietuviai Bostono mokykloje pasitinka Tikslas - Amerika

Literatūra: Final Landmark Designation Study Report on Immaculatre Conception Church and Rectory (anglų k.)

Click to learn more about Lithuania: Masačusetsas Leave a comment
Comments (11) Trackbacks (0)
 1. Hi Augustinas, My maternal grandfather, Joseph Tamoszaitis, married Ona Ambrakaiteuke on 4 July 1909 in St Peter’s Lithuanian Church, South Boston. I still live in the 3 family house they bought on Ticknor Street in 1912-1913. My grandfather had an orchestra in the late 1800’s early 1900’s. My aunt, Myra, played the piano, my grandfather the violin, and there was also a coronet player. I have a photo of him, holding his violin, and wearing a tuxedo! It was done by Stukas Photography. I was told he played for local dances. My grandmother wasn’t fond of “Pa and his dreams!”. She worked hard, took in boarders, etc. to make ends meet. I know they lived at 5 Thomas Park, rented or owned, I don’t know, prior to buying on Ticknor Street. I would love to find out more information about him, he died in 1957. I have been searching various internet ancestry websites, for over a year, but never came across anything regarding his music. Do you have any other ideas I could use for my search? Any help would be much appreciated. Gerri

  • Hi Geraldine.

   If they made any records, you may search for those. For example, there is this “Shenandorio Lietuviška Mainerių Orkestra” Lithuanian orchestra from PA that had its records and information is available online.

   In any case, it would help to learn the name of their orchestra before further search. Both the name or additional information may be acquired from reviewing things at home or (even better) contacting people who knew them, if any. With name (chances are he used his surname) there are also possibilities to review respective newspapers for listings of his events, etc. That said, if that orchestra did not have many concerts or recordings, if its name was not used at all in adverts/information and if there are few people alive who would have listened to it, information may just be not avaiblable. Unfortunately, music is pretty ephemeral art (just like theater) if one does not record it – and recording was not as easy as today back in those days. Furthermore, it is quite possible that he did not had his own repertoire and just sang songs popular at that time, depending on context.

   Perhaps an American interested in musical history could tell you more ideas on this research.

   • Dear Augustinas, Such a long time for me to respond, sorry.
    My grandfather’s trunk was uncovered in the basement just this year as we are preparing to sell the house. In it we found a wealth of music scores, for orchestras!.
    The words are in Lithuanian. There is a book, written in English, on how to conduct an orchestra. I think he probably was a player of classical music as well as music for dance halls. I know there was a dance hall in South Boston, the Dean Dance Hall. I don’t know if there were any Lithuanian dance halls. Maybe dances were held at the Lith club, don’t know if any historical information is available from the Club.
    I have no idea what his band or group were called. I will search entertainment sections of the local paper around that time.
    I found his violin, gave it to a friend to have it restored. Saw it once, and a piece had come loose and I asked the friend to bring it back to the restorer, in Lexington, MA. I didn’t get the name of the restorer and now both the person I trusted with it, and the violin are nowhere to be found, very unfortunate.

    Appreciate your response. Thank you, Gerri

    • Often indeed, the Lithuanian Halls/Clubs/Houses did indeed serve as ballrooms as well; to this day the Club has a festivities hall. Some people claimed that Lithuanian dances used to take place at the Gothic revival building on the opposite side of the street of Lithuanian club but I am not sure how reliable is this info. Does the music scores have any Lithuanian lyrics, or are there just music?

     • Hey Augustinas!
      My grandfather was born in Cambridge and I assume was baptized at the Immaculate Conception church that was once there (since converted into affordable housing). Do you know where the baptismal records would be now? Saint Peter’s in Boston?
      Thanks for all your amazing, continued support.

     • Unfortunately, while we do work with data on the archives in Lithuania, we collect only the information about immovable Lithuanian heritage in the USA – the archives of US churches are outside the project, so far, where they document only people and not the buildings. That said, I think you should contact the St. Peter church and the archdioceses with this question. Once a church is closed, its records are moved but there are different ways of doing this, ranging from moving to another Lithuanian church, or to a closest territorial parish (the one with which the closed church was formally unified) or to the archdiocese itself.

 2. Hi
  i am trying to find out more information about my Lithuanian Family our family name
  is Gencevicius but there are corruptions to the spellings i know they landed in Boston and Baltimore and of course married and died there but its extremely difficult to get this information , can you help

  • In order to facilitate research, it is important if you know:
   -Where they hailed from (at least approximately)?
   -At what time did they immigrate (at least approximately)?
   -When those immigrants were born, married (at least approximately)?

 3. Dear Augustinas, Thank you for this very informative site about the Lithuanian community in Boston. As I’m sure you know, Marija and Jurgis Gimbutas, their daughters and Jurgis’s mother immigrated to Boston in 1950. Marija and Jurgis were very active in the Lithuanian community. In 1960 Marija received the “New American Award” to acknowledge her tireless work to assist new immigrants. It is my understanding that she was instrumental in establishing the Lithuanian Saturday school in Boston. Do you have information about who worked together to form the school and the curriculum beyond Lithuanian language? Two of her daughters were students there. I would appreciate any information you may have about this and other activities Marija Gimbutas took part in to further Lithuanian culture in the US. Thanks so much, Joan Marler

 4. Dear Augustinas – my paternal grandmother lived in Panevesyz as a young child before emigrating to Montreal in the early 1900’s, and then to Boston. I was actually able to visit the area where she had lived and took several pictures of old homes, the small synagogue (no longer in use), and the Gimnasium where I believe she attended school.

  I’m wondering if anyone might be able to help me find some information because I don’t know where she was born and which ship she took to Montreal, or any conclusive proof of where she lived or studied in Panevesyz. Her name at the time was Rachel Gilman, or perhaps Gelman.

  Any assistance you might be able to provide would be greatly appreciated.


Leave a comment

No trackbacks yet.